Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 9

Огляд літератури - Страница 9
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
На підставі прогнозу строків появи сходів  картоплі і спостережень було визначено, що під впливом метеорологічних факторів найбільше змінюється період посадка-сходи, що надає можливості правильного вибору строків прове-дення потрібних технологічних заходів [30].
Окрім наведених результатів була підкреслена важливість для вирішен-ня задач управління процесами розвитку культур прогнозування швидкості цього розвитку, оскільки з датами настання фаз пов’язані всі особистості про-ведення агрозаходів [99].
Також помічено, що на розвинення посіву і формування врожаю суттєво впливають мікрокліматичні особливості поля, що обумовлені рельєфом місце-вості, розташуванням на схилі, механічним складом ґрунту, наявністю лісових масивів, водоймищ [1].
Однак слід зауважити, що в процесі росту культур мікрокліматичні роз-біжності між посівами згладжуються [160,213]. Тому, у першу чергу, ці розбіж-ності слід враховувати на початкових етапах розвитку.
Встановлені і досить стисло наведені нами приклади наявності зв’язків між факторами, що впливають на розвиток культур і посівів при їх практично-му використанні, були покладені в основу розробки і використання методів фе-нологічного прогнозування багатьма дослідниками.
Всю сукупність методів прогнозування умовно поділяють на 2 групи: методи, що базуються на пізнанні об’єктивних закономірностей об’єкту чи явища і методи прогнозування за аналогією з існуючим станом об’єкту чи яви-ща [173]. Перша група методів надає змоги мати прогнози з високою вірогідні-стю, оскільки враховують умови дискретності процесів. Такі методи відносно складні, потребують достатності якісної інформації [184].
Оскільки автор прибічник аналітичних методів прогнозування є сенс зробити деякі зауваження стосовно другого підходу.
Спеціальні дослідження і спостереження дозволили в багатьох дослі-дженнях виявити й встановити для кожної сільськогосподарської зони календа-рні строки наступу фаз вегетації і приблизні терміни проведення технологічних операцій [138,133,28,44,210]. На цій основі були розроблені спеціальні кален-дарі для багатьох культур і сортів.
І на часі фахівці сільськогосподарського виробництва на практиці у спо-стереженні за посівами здебільшого використовують календарні строки прохо-дження фаз вегетації. Ці календарі

 

You have no rights to post comments