Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 5

Огляд літератури - Страница 5
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
вуглекислого газу в межах приземного шару повітря. Так, при низькій темпера-турі повітря (до 50 С) біологічні процеси гальмуються і цілком припиняється фі-зіологічна активність [164]. При високих температурах (вищих за 30-350С) рос-лини гнітяться, послабляється тургор, припиняється фотосинтез.
Аналогічну ситуацію можна спостерігати і при різких коливаннях воло-гозабезпеченості грунтів. У разі наявності 5 мм продуктивної вологи в грунті, сходів зернових культур не було, при 6-10мм-стан сходів поганий, при 30-60мм-добрий [136].
Буде цілком слушно, якщо відповідно до мети наших досліджень, беру-чи до уваги вище висловлене і дані наведені у літературі [151,15,105,124,132,173], серед набору численних гідрометеорологічних факто-рів, що впливають на рослини і посів у цілому, виділимо в якості основних - температуру повітря і вологозабезпеченість грунту.
Безпосередньо як фактор, тривалість періоду розвитку культур вважа-ється непрямим фактором, а сутність процесу складають тепло і вологозабезпе-ченість [98], які характеризуються комплексом значень, таких як температури повітря і запаси продуктивної вологи у кореневому шарі грунту.
Температура повітря і запаси вологи в грунті вважаються основними і се-ред тих факторів, що впливають на інтенсивність розвитку культур [99].
До того ж, ці фактори цілком прийнятні для використання їх з метою створення системи управління технологіями, наприклад, ячменю і кукурудзи оскільки встановлені тісні зв’язки етапів розвитку цих культур з агрометеоро-логічними параметрами, зокрема термічними, і наявністю в різних шарах грун-ту продуктивної вологи [180].
Стосовно дії кожного з факторів окремо, то зв’язок станів розвитку і продуктивності рослин із вологозапасами грунту встановлено і широко пред-ставлено в літературі [76,192,51,71,50,31,54], де підкреслюється, що найбіль-ший  врожай можливий при наявності оптимальних вологозапасів до початку весняної вегетації. При запасах продуктивної вологи в шарі 0-100 см у межах 100-150 мм - поява сходів не затримується. При вологості ґрунту нижче 90 мм і вище за 400 мм настає гальмування ростових і морфогенетичних процесів, збі-льшуючи тривалість фенофаз і періоду розвитку в цілому. Дійсно, є роботи [128,138], де показано, що умови вологозабезпечення на

 

You have no rights to post comments