Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 12

Огляд літератури - Страница 12
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
використання і інфор-мації з якісними значеннями.
Предикати в схемі аналізу можуть бути обрані для кожної культури окремо відповідно до її біологічних особливостей і наявних кількісних характе-ристик вихідних параметрів. Критерієм обліку і нехтування впливу фактора є наявність чи відсутність значимого статистичного зв’язку.
В останнє десятиріччя минулого століття на Україні в напрямку пошуку підходів і розробки методів прогнозування розвитку культур на підставі агро-метеорологічних факторів впливу були виконані об’ємні дослідження.
Так в УНДПТІ “Агроресурси” розроблено комплекс статистичних моде-лей у вигляді рівнянь регресії для прогнозування формування врожаю [57, 190].
На підставі аналізу багаторічних спостережень (1970-1984рр) статисти-чні моделі зв’язків, що розроблені в інституті надали змоги оцінити всі періоди розвитку основних культур [173,57,190]. Наприклад, створено комплекс статис-тичних моделей, які дозволяють моделювати строки тривалості фаз розвитку озимої пшениці, зробити оцінки впливу агрометеорологічних факторів на про-дуктивність по фазам вегетації і на формування елементів продуктивності [141].
Запропоновано і графічний інструмент реалізації таких моделей у вигля-ді номограм.
При цьому визначено важливий для інструментального вирішення задачі фактор, що сортові ознаки виявились не суттєвими. Традиційно для практично-го застосування запропоновано інструмент у вигляді номограм [134].
Значні за обсягом спостереження дозволили визначити математичні па-раметри, що характеризують міжфазні періоди (значення моди, середні квадра-тичні відхилення, варіації ознак). На підставі даних встановлено, що тривалість етапів розвитку мінлива і більш значуща в першій половині вегетації [181]. Та-кож зазначено, що на основі статистичного аналізу може бути зроблена оцінка проміж фазних періодів в балах [98].
Однак доречним буде зауважити, що з точки зору практичного застосу-вання оглянуті підходи до прогнозування строків наступу чергової  фази веге-тації, як правило, не відбивають комплексний характер впливу, і враховують лише один-два чинники.
Мали місце і спроби комплексного підходу до створення прогнозних моделей на підставі врахування декількох факторів, наприклад середні добових температур повітря і вологості грунту

 

You have no rights to post comments