Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури - Страница 11

Огляд літератури - Страница 11
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы
Досить ємний огляд застосування статистичних методів зроблений у ранніх роботах Уланової Е.С. і Сиротенко О.Д. [188] , Сиротенко О.Д. і Хвале-нский Ю.А. [172]. Однак методи, що використовувались цими дослідниками в ранні періоди розвитку напрямку моделювання і автоматизованого прогнозу-вання, коректні лише в межах конкретних вихідних вибірок  і тому мало прида-тні для включення інших варіантів розрахунків.
Статистичні ряди агрометеорологічних спостережень, як правило, об-межені, а самі члени вибірки характеризуються великою зв’язаністю, що зни-жує число еквівалентно незалежних спостережень. Це знижує і значення коефі-цієнтів кореляції, як оцінки коректності моделі. Отже, методи формальної ста-тистики вимагають корекції, включення процедур, що автоматично враховують зв’язаність членів вибірки.
Як правило, у даний час, як вже було помічено, при обробці даних польових спостережень на перших етапах їхньої організації у виді моделей, ви-користовуються методи статистичного аналізу (кореляційний, регресійний) з використанням офісних додатків типу Ехсеl чи Маthсаd. При цьому, часто ем-піричне рішення задачі коректного опису зв’язку продуктивності рослин з фак-торами впливу такими методами, утруднює недолік статистично незалежних експериментальних даних.
Частково проблема незалежних спостережень вирішується застосуван-ням залишкового методу аналізу. Помітимо, що дані агрометеорологічних спо-стережень відрізняються великим розкидом. Ці відхилення від середніх обумо-влені впливом факторів, що не піддаються обліку і насамперед суб’єктивізмами у визначенні термінів початку і кінця міжфазних періодів, помилками спосте-режень і вимірів. Тому при такому підході до регресійного аналізу переважніше мінімізувати не суму квадратів, а суму відхилень, що легко здійснити при вико-ристанні графічних регресій, вбудованих в офісні додатки персональних комп’ютерів (Excel, Mathcad).
Навпроти, так названий залишковий метод, практичне використання якого викладено в роботах [55,134,176,70], дозволяє розширити можливості статистичного аналізу.
Агрометеорологічні фактори, що впливають на розвиток культур, зок-рема термічні, не є незалежними, що знижує ефективність роздільного їхнього обліку. Але при використанні залишкового методу і зворотному ході обліку з’являється можливість визначати прямий чи безпосередній вплив кожного з факторів окремо. Крім того, залишковий метод допускає

 

You have no rights to post comments