Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Огляд літератури

Огляд літератури
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Индекс материала
Огляд літератури
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Все страницы

Огляд літератури

Управління технологічними процесами вирощування культур потребує наявності об’єктивної, науково-обгрунтованої оцінки стану конкретного посіву, прогнозів росту і розвитку у мінливих умовах зовнішнього середовища.
На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва, ви-рішення проблеми контролю стану розвитку культур і управління технологіч-ними процесами, підвищення їх продуктивності  можливе лише на підставі по-глибленого дослідження зв’язків у системі “рослина-зовнішнє середовище”. Пі-знання і формальний опис цих зв’язків надасть змоги вирішувати питання роз-робки методів і способів прогнозування стану посіву, призначення і коригуван-ня управляючими діями по підвищенню ефективності технологій вирощування культур.
Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища дає можли-вість створювати математичні моделі прогнозу тривалості проміж фазних пері-одів і строків настання наступних фаз розвитку, що наблизить до вирішення проблеми управління розвитком культур, технологічними процесами у автома-тизованому режимі. Тобто, дослідження розвитку рослин і, зокрема, питань пов’язаних з тривалістю вегетаційного періоду, має велике значення для вирі-шення низки теоретичних і практичних завдань, у тому числі завдань прогнозу-вання строків проходження фенофаз і оперативного планування технологічних  операцій [106,39,100,96, 136,193,42,173 ,190].
Для виявлення основних взаємозв’язків, залежностей і закономірностей при проходженні вегетаційного періоду і прогнозування розвитку посіву, етапи вегетації слід представити у формалізованому вигляді, що є основною умовою  системного рішення задачі по автоматизації процесу прогнозування і призна-чення технологічних операцій, особливо при інтенсивному землеробстві, яким і вважається зрошуване землеробство.
Багаторічними дослідами доведено і у літературі неодноразово відзнача-лося, що тривалість вегетаційного періоду обумовлена і контролюється як гене-тичною складовою, так і конкретними умовами,  що характерні для термінів в які рослина проходить етапи свого розвитку [39,100,14,162,128,13,92,95,93,94, 88,91].
Тобто встановлено, що тривалість окремих етапів  розвитку культури залежить від біологічних особливостей культури, умов проходження поперед-ніх фаз розвитку і впливу факторів навколишнього середовища в період прохо-дження фенофази [162,29].
Відповідно до думки, висловленої в [191], тривалість розвитку біологіч-них об’єктів(індивідуальний


 

You have no rights to post comments