Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Формування ринку овочевої продукції Херсонської області

Формування ринку овочевої продукції Херсонської області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Для нормального функціонування ринку продукції овочевокон­сервного підкомплексу повинен діяти механізм взаємозв'язку та взаємодії двох його складових: попиту та пропозиції. Зміна взаємовід­носин між ними обумовлює структурні зрушення в виробництві продукції, викликає необхідність переливу капіталу та переміщення ресурсів з однієї галу­зі в іншу а також по окремих регіонах.
Попит формується під впливом рівня доходів населення, демогра­фічних факторів, якості продукції, національних та регіональ­них особ­ливостей споживання тої чи іншої продукції а також від міри маркетин­гових зусиль продавця.
Фактори формування пропозиції продуктів овочівництва можна поді­лити на групи:
природні (клімат, родючість грунту, рельєф);
організаційно-економічні (розподіл праці, розвиненість інфраструк­тури ринку, нові форми організації виробництва, грошова та кредитно-податкова політика держави);
технологічні (якість підготовки грунту, використання насіння висо­коврожайних сортів, своєчасне збирання, доробка та переробка т.п.).
Основними елементами системи пропозиції є вітчизняне сільсько­господарське виробництво, імпорт, переробка, зберігання, товарна доро­бка та упаковка продукції, транспорт, зв'язок та маркетингова система комунікацій.
Ринкові відносини в овочеконсервному підкомплексі АПК Херсонської області повинні формуватися в відповідності з марке­тинговою концепцією, яка передбачає отримання макси­мального прибутку виробниками через пов­не задоволення вимог споживачів.
Основними принципами функціонування ринку повинні бути: правовий захист споживачів та виробників, конкуренція, державна підтримка віт­чизняного товаровиробника, дотримання принципів соціально-етичного маркетингу усіма суб'єктами ринку.
Конкуренція як вільне суперництво товаровиробників, спонукає кожного з них направляти зусилля на підвищення технічного рівня виробни­цтва, родючості грунту, ефективності виробництва на основі інтенсивно­го ведення господарювання в інтересах самозахисту і підвищення при­бутку на вкладений капітал. Вона сприяє насиченості ринку товарами та примушує підвищувати їх якість та знижувати ціну. Формування продо­вольчого ринку повинно відбуватись в умовах конкурентної боротьби за "продовольчі гроші" замовників та споживачів. Переможці будуть визна­чатися рівнем технологічної дисципліни, якістю та асортиментом продук­ції.
Захист сільськогосподарських виробників від імпорту та монополії в переробці і торгівлі повинен здійснюватися як державою, так і створеною товаровиробниками власною кооперацією.
Захищати споживачів необхідно регулюючи рівень цін на продукти. Це може здійснювати держава, накопичуючи певний їх запас і доставляю­чи потім на ринок при зростанні попиту на них. Також треба ввести систему контролю за якістю продукції і використання обов'язкових стан­дартів якості.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments