Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві

Отримання багаторазового гетерозису в свинарстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Серед ефективних заходів, дозволяючих досягти високої про­дуктивності свиней, особливе місце належить впровадженню методів схрещування та гібридизації.
Вивчено та описано в літературі багато варіантів схрещуван­ня різних порід, типів та ліній свиней. Однак аналіз літературних даних свідчить, що не завжди спостерігається вірогідна перевага продук­тивних якостей помісного молодняка над чистопородними тва­ринами. В ряді випадків продуктивність помісного потомства бува навіть гіршою ніж у чистопородних аналогів.
Таким чином, незважаючи на те, що схрещування підвищує про­дуктивність тварин, це підвищення недостатньо стабільне, а поліп­шення м'ясних якостей не так вже суттєве.
В зв'язку з цим виникає необхідність подальшого вдосконален­ня методів промислового схрещування, підвищення його ефективнос­ті та надійності.
Одним з напрямків підвищення ефективності свинарства є вико­ристання помісних маток в системі розведення,
Переваги схрещування з використанням помісних маток поляга­ють в тому, що помісні матки не тільки дають гетерозисних нащад­ків, але й самі проявляють гетерозис за материнськими якостями. Отримане від такого схрещування потомство в більшій мірі успад­ковує ознаки батька який використовувався на заключному етапі схрещування. Це створює сприятливу можливість для отримання по­місного молодняку з високою відгодівельною та м'ясною продуктив­ністю.
Виявляючи гетерозисний ефект за материнськими ознаками, по­місні свиноматки дозволяють повніше використовувати переваги, які отримують від міжпорідного схрещування. Одне з них полягає в тому, що дає можливість в короткий час підвищити відтворювальні здат­ності тварин, які в результаті селекції поліпшуються повільно.
Цей метод близький до перемінного схрещування, яке також розраховане на отримання багаторазового гетерозису, але включає складні ротаційні схрещування трьох і більше порід, тому в кож­ному випадку його необхідно через деякий час відтворювати знову, що вимагає багато часу та необхідність підтримувати в чистоті вихідні породи. Тому метод перемінного схрещування незважаючи на його ймовірні переваги, практично не використовується в товарних господарствах та на комплексах.
На використанні для відтворення помісних маток заснований ме­тод "нетрадиційної" гібридизації, який дозволяє отримувати багато­разовий гетерозис на. підставі створення складних багатопорідних материнських форм з високою комбінаційною здатністю в сполученні з спеціалізованими батьківськими формами. Такий підхід виключає необхідність постійного розведення вихідних порід для отримання заключної материнської форми. При цьому прийомі також теоретично повинні підвищуватись відтворювальні якості маток за рахунок проя­ву гетерозисного ефекту.
Враховуючи, що в свинарстві обмежено використовуються перемін­ні схрещування порід свиней нами проведені дослідження по вивчен­ню ефективності ротаційних схрещувань порід свиней на підставі по­передньої оцінки їх комбінаційної здатності.
В якості вихідних форм були взяті велика біла (ВБ) як мате­ринська та як батьківські - породи дюрок, ландрас, молдавський м’ясний тип (ММТ) та спеціалізована, м’ясна лінія полтавської селекції (СМЛ).

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments