Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві

Генетико-популяційні процеси при чистопородному розведенні та різних методах схрещування у вівчарстві
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Селекція сучасних порід овець в основному базується на ефек­тивності використання кращої адитивної спадковості із генофонду популяції як при чистопородному розведенні, так і при різних ви­дах схрещування, а також явища гетерозису, що проявляється при підборі батьківських форм з високою комбінаційною здатністю. Створення нових порід у тваринництві відбувається шляхом інтен­сивної селекції вихідної породи, або при використанні відтворно­го схрещування різних порід. Але практика створення нових порід у скотарстві показує, що більшість із них виведено шляхом погли­нання місцевих, широко розповсюджених і добре адаптованих спеці­алізованими породами світу, кількість яких дуже незначна. (М.В.Зубець, В.П.Буркат і спів., 1997). У вівчарстві аналогічний про­цес породо­утво­рення відбу­ва­ється з використанням австралійських мериносів. Тому, одним з акту­альних завдань досліджень є вивчен­ня особли­востей мікро­еволю­ційних процесів при створенні нового таврійського внутрипородного типу з проміжних генотипів, отриманих з використанням ввідного, поглинального і відтворного схрещування.
Як вказує І.П.Петренко (І997), в теоретичному плані певною мірою можливо обгрунтувати, що в селекційній і біологічній науці зростатиме зацікавленість в пізнанні генетико-популяційних зако­номірностей динаміки спадкової інформації при схрещуванні різних порід і чистопородному розведенні, до вивчення їх генофонду, до явища, гетерозису та інбредної депресії, мінливості племінної цін­ності тварин в популяціях, до проблеми взаємодії “генотип х сере­довище“ на більш високому методичному рівні аналізу.
Відомо, що адаптивна цінність особини, її пристосованість визначається тим вкладом, який вона вносить у генофонд наступних поколінь. Але, до цього часу, не розроблено інтегральних оцінок пристосованості окремих генотипів і переважно воно визначається плодючістю чи життєздатністю нащадків. Цей підхід використовується як для індивідуальної оцінки, так і для групової в конкретній генерації, але він не враховує адаптивну мінливість в генетичній струк­турі популяції в процесі природного та штучного відбору.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments