Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності

Порівняльна оцінка математичних моделей прогнозування молочної продуктивності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Об'єктами вивчення сільськогосподарської науки є живі істоти, їх сукупності, або точніше біологічні системи. Біосистема має досить складну організацію: процеси, що відбуваються всередині неї, слабо піддаються вивченню і тому доводиться використовувати обхідні шляхи з метою встановлення їх суті і впливу на кінцевий результат. Емпіричні засоби для обгрунтування проектних стандартів нових порідних типів, в досягненні найбільш повної реалізації біологічного потенціалу малое­фективні внаслідок багаточисельності та складності взаємодій біо­логічних факторів, що визначають формування продуктивних якостей. То­му потрібен теоретичний інструмент для вибору бажаних типів (мо­дельних тварин) і для кількісного прогнозування їх продуктивності (Басовський М.З., Буркат В.П., Власов В.І., Коваленко В.П., 1994; Зу­бець М.В., Буркат В.П., 1996).
В зв'язку з цим досить актуальним є підвищення точності оцінки генотипу тварин з використанням генетико-матема­тич­них методів. До питань, які потребують першочергової уваги, слід віднести розробку методів оцінки генотипу з врахуванням типу успадкування ознак та шля­хом оцінки відповідності про­дук­тивності особини або її потомства мо­делі селекціонованої ознаки.
В ідеалі при розробці селекційних програм необхідно для кожної ознаки визначити оптимальну модель в онтогенезі, а також рівень реалізації з врахуванням взаємодії "генотип-середовище". Це дозво­лить здійснити "залишковий" принцип оцінки фенотипу особин по різниці між фактичною і теоретично прогнозованою продуктивністю з врахуван­ням оптимальних поєднань параметрів моделей.
В молочному скотарстві основною селекціонованою ознакою є надій і тому вміння вірно оцінити продуктивність молочної корови досить важливе в роботі по розведенню худоби. Визначення продуктивної цінності тварини веде до реальної оцінки племінних плідників, а тобто і до вірної організації селекційної роботи.
Особливо важливого значення в останній час набуває прискорена оцінка тварин за початковий період продуктивності, що обумовлено необхідністю прискорення обігу поколінь з метою підвищення ефекту се­лекції.
Надій за лактацію без сумніву залежить від двох факторів; макси­мального добового надою, який корова дає в момент найвищого роздою невдовзі після отелення, та від тієї чи іншої ступені падіння надою на протязі лактації. Тобто надій за лактацію є похідним від макси­мального надою та від форми лактаційної кривої. В зв'язку з цим до­сить важливо винайти найбільш точний засіб визначення характеру лак­таційної кривої. Для цього існує чимало засобів: індекси постійності Тернера, індекс S, F. за методикою Сандерса, індекси падіння надоїв за Брууном. Проте усі вони не дають можливості з математичною точ­ністю визначити характер лактаційної кривої. В зв'язку з цим в ос­танні роки розробляються моделі для опису молочної продуктивності корів і її прогнозування (Вучич, Бачич, 1961; Вуд, 1970; Рясенко В.І., 1987, 1988).
Враховуючи актуальність цього питання метою наших досліджень бу­ло провести порівняльну оцінку моделей кривих лактації і визначити найбільш ефективні, що дозволяють досить адекватно описувати і прог­нозувати продуктивність тварин.
Матеріалом для проведення досліджень була взята група молочних корів чистопорідних та племінних (n = 64). Прогно­зувалася продук­тивність тварин за скорочений період (за 4 місяці). Моделювання кри­вих лактації проводили за допомогою математичних функцій, які наве­дені в таблиці 1.
Встановлено ( табл. 2), що всі використані моделі досить точно прогнозують як загальну продуктивність корови, так і її помісячний надій, виходячи з даних за початковий період продуктивності, рівний чотирьом місяцям - використовувати для прогнозної оцінки подальші дані не рекомендується, бо після цього часу спостерігається зниження надоїв, що зокрема обумовлено впливом розвиваючогося плоду на молоч­ну продуктивність материнського організму. Найбільш точною для прог­нозу як за весь цикл продуктивності, так і за 300 - денний пе­рі­од виявилась гамма - функція.

Загружаюсь...


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments