Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Наука ТНВ Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності

Оцінка врожайності різних сортів озимої пшениці за параметрами пластичності та стабільності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

В наших дослідах вивчались районовані та перспективні сорти озимої пшениці, які різняться за еколого-генетичному походженні, методах створення і термінів їх використання у виробництві. Сорти створені в різних селекційно-генетичних центрах: Одеська 162, Альбатрос одеський. Ювілейна 75 (Селекційно-генетичний інститут). Донецька 46, Донецька 48 (Донецький нау­ково-дослідний інститут агропромислового виробництва). Юна (Краснодар­ський НДІ сільського господарства), Херсонська 86, Херсонська остиста, Находка 4, Находка 7 (Інститут зрошуваного землеробства). Вивчаємі сорти представляють три основних різновидності пшениці, найбільш поширених у виробництві: ерітроспермум (erythrospermum), лютесценс (lutescens), феругінеум (ferrugineum).
Ставилась задача вивчити реакцію сортів на різні умови вирощування (зрошення, богара, строки сівби) і провести їх оцінку за господарсько-цінними ознаками. Головним крітерієм оцінки того чи іншого сорту, в кінцевому резуль­таті, являється важлива у господарському відношенні складна кількісна вла­стивість – урожайність.
Одержані результати показали, що об'єктивно оцінити сорти по величині среднього урожаю і найменьшій істотній різниці можливо тільки в конкретному пункті випробування, а зробити висновки про перевазі якогось одного сорту над іншими, з урахуванням усіх факторів випробування та рекомендувати цей сорт для використовування у виробництві, дуже важко.
Так, в оптимальні строки посіву на зрошенні та на богарі в 1996 році найбільш урожайним виявився сорт Находка 4, а в умовах пізньої сівби Хер­сонська 86. В 1997 році кращими в аналогічних умовах були сорти Херсонська остиста і Одеська 162.
В зв'язку з цим для більш повної і об'єктивної оцінки різних сортів нами були використані параметри стабільності, запропоновані Ебергартом і Рассолом (Eberhart S.A. and W.A. Russel, 1996). Для цього використовувались коефіцієнти регресії врожаю кожного сорту по середовищу при зміні умов вирощування.
Величина коефіцієнту регресії (bі) дає кількісну характеристику в абсо­лютних одиницях вимірювання, тобто на скільки змінюється врожай даного сорту при покращенні (або погіршенні) комплексу умов, який обумовлює зміни середнього врожаю всіх сортів в цих умовах на одиницю. Ці величини визнача­ють загальну тенденцію зміни врожаю кожного сорту в різноманітних умовах вирощування. Ступінь стабільності () цієї тенденції вимірюється величиною дисперсії фактичних даних навколо лінії регресії.
Використовуючі ці величини ми провели оцінку сортів в різних умовах вирощування за період 1996 і 1997 років.
Середній потенціал урожайності по вивчаємому комплексу з 12 різнома­нітних дослідів був досить високим і становив 49,1 ц/га.
Одержані розрахункові дані (табл.) свідчать про те, що найбільшу реакцію на зміну умов вирощування виявив сорт Херсонська остиста (bі == 1,14 при середньому врожаї 50,9 ц/га). Він же показав максимальну врожайність в дослідах 78,6 ц/га і низьку ступінь стабільності, размах варіювання (R) врожайності в різних умовах вирощування становив 49,0 ц/га. Такі коливання врожайності свідчать про високі потенційні можливості сорту, але викорис­товувати його в виробництві в конкретних складних техніко-еконо­мічних умовах даного періоду необхідно дуже виважено, тобто попадаючи в екстремальні умови вирощування (пізні строки сівби, ліміт вологозабезпеченості та ін.) він може привести до значних втрат урожаю.
Більш пластичними виявились сорти Херсонська 86 (bі = 1,03) і Ювілей­на 75 (bі = 0,98) однак за величиною середньої врожайності сорт Херсонська 86 перевищує Ювілейну 75 на 10,9 ц/га, що свідчить про низькі потенційні можли­вості другого сорту і ставить питання про доцільність використання його у сільськогосподарському виробництві в умовах інтенсивного землеробства.

Загружаюсь...


 

You have no rights to post comments