Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Стратегічне і тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності

Стратегічне і тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Стратегічне і тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності


Весь процес планування ЗЕД, як і внутріфірменого, можна умовно поділити на дві стадії:
1. Розробка стратегії ЗЕД (стратегічне планування).
2. Визначення тактики здійснення виробленої стратегії (оперативне чи тактичне планування).
Стратегія виробничого підприємства - це сукупність головної мети і основних способів досягнення накресленої мети. Інакше кажучи, розробка стратегії підприємства означає визначення загальних напрямків його розвитку. Розробка стратегії ЗЕД означає визначення основних напрямків діяльності фірми в міжнародній сфері, на світовому ринку. Важливо ще раз підкреслити. що стратегічні плани розвитку ЗЕД повинні бути інтегровані в загальну стратегію розвитку підприємства в цілому.
Стратегічне планування зазвичай розраховане на довгий період, хоч на багатьох підприємствах стратегія базується на середньотривалому плануванні (другий спосіб більш прийнятний для підприємств України, що працюють в умовах великої невизначеності). В галузі ЗЕД стратегічне планування може охоплювати період від 4 до 7 років.
Як уже відзначалося, не варто ототожнювати стратегічне і довготривале планування.
Стратегічне планування - це не функція часу, а насамперед функція направленості. Вона не просто зосереджена на даному періоді часу, а нараховує в собі сукупність глобальних ідей розвитку підприємства, в тому числі в сфері ЗЕД.
Тактичне планування як правило охоплює короткочасний і середньотривалий періоди від 0,5 до 2 років (зазвичай рік). Воно має справу з вирішенням того, як повинні бути розраховані ресурси підприємства для досягнення стратегічної мети. Якщо головним питанням стратегічного планування являється питання:
"Чого хоче досягти підприємство?", то тактичне планування спрямоване на вирішення іншого питання: "Як підприємство повинно досягти такого стану?".
Процес планування ЗЕД в свою чергу полягає з цілого ряду етапів (фаз). Проте ще до початку роботи над планами ЗЕД підприємству важливо володіти інформацією з таких питань:
- Що і коли експортувати (імпортувати)?
- В яких умовах належить здійснювати ЗЕД ?
- Які види і форми ЗЕД доцільно вибрати?
- Які ресурси має підприємство для здійснення ЗЕД?
- Якою повинна бути організаційна структура управління ЗЕД?
- Який результат очікується від ЗЕД (приблизний розмір прибутку, рентабельність, розміри розширення збуту, валютна виручка і т.д.)?
Процес планування може бути виражений такими етапами:
1-ий. Визначення місії і комплексу завдань. Складання "дерева завдань".
2-ий. Аналіз і оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища. Інколи даний етап передує етапу визначення завдань.
3-ій. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює завдання і результати дослідження факторів внутрішнього й зовнішнього середовища, визначає розрив між ними, формує різноманітні варіанти стратегій.
4-ий. Порівняння і визначення одної з альтернативних стратегій, її розробка.
5-ий. Готується остаточний стратегічний план діяльності фірми в галузі ЗЕД.
6-ий. Середньотривале планування. Розроблення середньотривалих планів і програм.
7-ий. На основі стратегічного і середньотривалого планування розробляються річні оперативні плани і проекти.
8-ий. Контроль за виконанням рішень, втілених у планах. Цей етап не являється стадією безпосереднього процесу планування, проте він має важливе значення для планування і реалізації стратегії ЗЕД підприємства, тому що дає можливість більш раннього виявлення можливого розриву між плановими показниками і фактичним виконанням та внесення відповідних корективів в цей процес. В цілому процес планування являє собою нібито замкнутий цикл з прямим і зворотнім зв'язком.
Результатом процесу планування являється система планів, яку можна поділити на такі елементи:
1. Стратегічний план (чи генеральний план), який частіше всього складається на 5 років.
2. Загальнофірмовий план, основу якого складає "план розвитку", що містить в собі і розвиток ЗЕД.
3. Оперативні плани підприємства. Вони можуть містити в собі загальнофірмові плани поточної діяльності підприємства, а також поточні плани підрозділів.
Крім планів на підприємстві можуть розроблятися програми і проекти.
Можливі три типи стратегії розвитку підприємства в галузі ЗЕД:
1. Насиченість ринку. Мета даної стратегії полягає в забезпеченні економічного росту на освоєних ринках з традиційними товарами. Ця мета може бути досягнута за рахунок зниження стягнень (відповідно, і цін в порівнянні з конкурентами), підвищення якості товарів. 2. Диференціація продукту. Можливі два варіанти даної стратегії:
а) імпортується товар, відомий за кордоном, але не відомий у своїй країні, або налагоджується його виробництво на основі здобутої ліцензії;
б) експортується товар, освоєний у своїй країні, але не відомий на іноземному ринку, чи налагоджується виробництво даного товару за кордоном. Ефект досягається за рахунок монопольного становища даного підприємства в своїй країні чи за кордоном.
3. Диверсифікація виробництва. Дана стратегія передбачає початок виробництва за кордоном принципово нової продукції, раніше не властивої для підприємства. В результаті диверсифікації створюються кращі умови для господарського маневру, розширюються можливості впливу на економіку підприємства несприятливої світової господарської коньюктури, в тому числі погіршення "умов торгівлі". Цим самим скорочується ризик, характерний для вузькоспеціалізованих фірм.
Для розробки і вибору стратегічних рішень підприємства в галузі ЗЕД важливе значення має аналіз і планування свого господарського портфеля. Останній являє собою набір видів продукції. яку випускає чи планує випускати підприємство в майбутньому. В залежності від видів продукції портфель підприємства ділиться на частини, які називаються стратегічними господарськими підрозділами (СГП).
В міжнародній практиці виділяють 4 види СГП: "Знак питання", "Зірка", "Дійні корови", "Собаки".
Якщо продукт знаходиться в сегменті "Знак питання", то для нього характерні високі темпи росту збуту і відносно низька частка ринку. Для сегменту товарів "Зірка" характерні високі темпи росту збуту і велика частка ринку. Ці товари вважаються лідерами. "Дійні корови" характеризуються невисокими темпами росту збуту і високою часткою ринку. Для "Собак" характерні низькі темпи росту збуту і невелика частка ринку.
Всі види СГП взаємопов'язані між собою і в цьому взаємозв'язку впливають один на одного і на розвиток підприємства в цілому. Тому, плануючи свій господарський портфель, підприємство повинно постійно тримати в полі зору становище кожного свого СГП на ринку і забезпечувати оптимальне співвідношення між ними в портфелі. Довготривале відхилення від оптимальної збалансованості в портфелі може привести до кризисного стану підприємства.
Важливими показниками планування ЗЕД на підприємстві являються: валютна виручка з розподілом на товари і товарні групи; експортна виручка; рентабельність експортних та імпортних операцій; асортимент експортної та імпортної продукції; доля експорту у вартості продукції.


 
загрузка...

Комментарии   

 
0 #4 Jeanett 21.06.2017 04:07
Ιf thеre's 2 stuff that must be sold togetɦer using the behavior of users, then they
could bᥱ automaticaⅼly presentеd toɡether. the e-marketing collaterals that shape
web maгketing within the present time. The main аttraction for Bing is increase
in revenue on accoᥙnt of a greater level of queries.

Feel free to visit my web blog; cldisplay.com: http://www.cldisplay.com/2016/02/10/verizon-3g-rdsl/
Цитировать
 
 
0 #3 Taylor 02.06.2017 23:01
Yߋu shoulɗ know the knowlеdge hеld thrοugh the company to ensure that you'гe going to get desired benefits.
Mobіle video are at a persistantly increasing rate weight loss peoplᥱ
plug into Smart phones i - Pads. But it is the bеst
thing when indiνiduals unsubѕcribe since they aren't considering what you have to sell, within tһe core service
or product itself.

my homepage; high rank on seаrch engine: https://www.Fiverr.com/cldisplay_seo
Цитировать
 
 
0 #2 Hamish 02.06.2017 21:55
Тhis ѕcares most cοmpanies simply beсause theү have no idea how that's done.
Search engines are becoming the top resource for consumer questions
or impulses. In order to best exploit the opportunitieѕ thrown open to your small business witɦ that
concept is to undеrstand and appreciatе tɦe changing
dynamics of online searches and then adaрting your ways of better meet
thᥱ end гesult.

Hᥱre is my sitе backlinks: http://www.cldisplay.com
Цитировать
 
 
0 #1 Alicia 02.06.2017 21:44
Yߋur brand is your capacitу to eⲭpand inside the digital and original marketing oрtions.
This is especially trսe for blоg articles and then foг main рage cߋntеnt that is certainly doing very well using the search engines.
A Digital Marketing Agencу could be the аttractіve optiоn for
the current small business оwner, who may have long recogniѕed the ineffectiveness of most otheг styles of advertising and marketing.


Here is my homepagе - cldisplay seo (http://www.cldisplay.com/service/search-engine-marketing: http://www.cldisplay.com/service/search-engine-marketing/)
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить