Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення

Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення

Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення проводиться, яс, правило, шляхом експертного оцінювання.
Формування оцінювального судження вимагає доведення до експерта чіткого формулювання певних критеріїв досконалості і якості програмного засобу, призначеного для використання у навчальному процесі.
Загальні вимоги до якості програмних засобів, сформульовані у формі номенклатури показників якості першого і другого рівня ДОТУ 285СМЇ4 та показників якості за ГОСТ 28195-84, яким повинні відповідати будь-які товарні (призначені для використання не тільки самим розробником) програмні Засоби, не є достатніми для визначення придатності використання програмного засобу у навчальному процесі.
Досвід використання програмних засобів у навчальному процесі дозволяє згрупувати критерії визначення якості педагогічного програмного засобу за кількома напрямами.

Загальнодидактичні та спеціальні методичні вимоги до ПЗНП
Найбільш суттєвим для оцінювання придатності комп'ютерних засобів навчання до використання у навчальному процесі є ступінь відповідності педагогічного програмного забезпечення (ППЗ) загальним дидактичним вимогам та вимогам методики навчання конкретної навчальної дисципліни.
Перга за все має визначатись придатність програмних засобів для використаній у класно-урочній організаційній формі навчання, інших формах навчання. Обов'язковим є також визначення типу уроку, на якому може бути використаний засіб (урок засвоєння нових знань; формування нових умінь, навичок; застосування вмінь, навичок; узагальнення, систематизація вмінь, навичок; перевірка, визначення рівня навчальних досягнень; корекція знань, умінь, навичок; комбінований).
Одним з критеріїв оцінювання та доцільності використання певного ППЗ може бути кількість розділю, тем, при вивченні яких може бути використаний : ППЗ.  
Використання ППЗ на певному етапі навчання (на певному уроці) визнається доцільним, якщо:
а)     забезпечується вища, ніж при використанні традиційних засобів навчання, ефективність навчання.
Інформаційна технологія навчання (ІТН) розглядається як процес підготовки і передачі інформації тому, хто навчається, що реалізується з використанням комп’ютерної техніки і програмних засобів. ІТН передбачає використання поряд із комп’ютерною технікою спеціалізованих програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), під якими розуміють ті електронні ПЗ, у яких відображена деяка предметна галузь і де у тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення і забезпечуються умови для використання різних видів навчальної діяльності. У сучасній педагогічній літературі розглядається декілька класифікацій ПЗНП. Найбільш поширеними є класифікації за методичним спрямуванням, серед яких виділяють:
•                   комп’ютерні підручники (уроки);
•                   програми-тренажери (репетитори);
•                   засоби контролю (тестові оболонки);
•                   інформаційно-довідкові (енциклопедії);
•                   імітаційні (модельні);
•                   демонстраційні (слайд- і відеофільми);
•                   навчально-ігрові.
У процесі розробки запровадженні були й нові навчальні продукти, серед яких:
•                   методики підготовки і проведення медія-уроків;
•                   електронних засобів навчального призначення;
•                   теми програм з іноземних мов, у вивченні яких доцільно використовувати засоби ІКТ;
•                   дидактичний матеріал до різних тем і розділів програми;
•                   електронна база рефератів і методичних розробок;
•                   система використання медія-ресурсів у навчальній та позакласній роботі.
Проведення досліджень і спостережень у ході нових розробок показало, що проблема інтеграції інформаційних технологій у навчальну діяльність досить чітко корелюється з проблемою підготовки майбутніх спеціалістів до використання засобів ІКТ під час підготовки до занять, розробки методик проведення уроків, організації позакласної діяльності учнів, у самоосвіті. Ця ситуація багато в чому пояснюється також і з недостатньою інформованістю як учнів, так і вчителів про електронні програмні засоби навчального призначення, що дозволяють реалізувати практично будь-які види навчальної діяльності.
Програмних засобів подібного призначення є досить багато. Вони можуть відрізнятися за інтерфейсом, спектром утиліт, платформами, але їх об’єднує можливість підтримки процесу навчання. До основних функцій таких програм можна віднести:
•                   можливість підтримки пояснення нового матеріалу;
•                   організація контролю навчальних досягнень;
•                   організація позаурочної діяльності у формі дистанційних консультацій.
Цілком зрозуміло, що використання таких функцій має бути максимально простим для будь-якого вчителя-предметника.
Створення інформаційно-освітнього середовища передбачає перетворення усього комплексу засобів і умов розгортання інформаційних процесів: створення відповідної сучасної матеріально-технічної бази, формування ефективних концепцій і методик навчання, модернізацію організаційних чинників, підготовку кадрів, певні структурні зміни. Усе це слід розглядати як цілісний процес формування автоматизованого середовища як необхідної умови ефективного використання комп’ютерних систем, їх мереж, інтегрованих автоматизованих систем управління, баз даних і т. п. Мова йде про керовану зміну інформаційної основи ефективного функціонування навчального процесу в сучасних умовах, про заміну значної частини паперової інформації на людино-машинні діалогові системи, про створення нових, значно ефективніших моделей навчальної, педагогічної та організаційної діяльності суб’єктів освітнього процесу.
Метою створення інтегрованого інформаційного середовища є реалізація єдності концепцій, програм і ефективного автоматизованого управління інформаційними процесами із застосуванням новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, оскільки саме розвинуте, структуроване і кероване інформаційне середовище стає ключовим фактором інформатизації  навчання та освіти в цілому.


 

You have no rights to post comments