Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі

Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі

Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон з початку 1990-х рр. Воно ввійшло в мову соціальних наук і практик, у тому числі і педагогічну, з наук і практик науково-технічних, виробничих. Такий перенос став можливим у рамках представлення про педагогічний процес (будь-якому іншому соціальному процесі) як штучно створеній керованій системі. З іншого боку, поняття технології в педагогіці стало вживатися в зв'язку зі зростаючою роллю інформаційних технологій у процесі утворення. Це редукувало визначення педагогічних технологій до застосування технічних засобів у педагогічному процесі. Якщо звертатися до джерел поняття "технологія", то ми повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, з іншої сторони на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність педагога (будь-якого іншого професіонала). Крім цього, технологія містить у собі теоретичне обґрунтування пропонованих засобів і дій, їхня несуперечність один з одним і зазначеним результатом.
Поняття "технологія" у педагогіці може вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах:  Педагогічна технологія. Цей термін містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії. Ще на початку ХХ в. Г. Мюнстерберг у роботі "Психологія і вчитель" уводить поняття "психотехніки" і можливості її використання в педагогічному процесі. Технології навчання - система методів, прийомів і дій вчителі й учнів у процесі навчання.Технології виховання - система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин. Навчальні технології - інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання.
У роботах В.П. Беспалько, Б.С. Блума, М.В. Кларина, М.А. Чошанова й ін. виділені наступні ознаки технології:
доцільність, тобто будь-яка технологія повинна містити опис цілей і задач, на рішення яких спрямовані проектовані способи і дії;
результативність - опис результатів;
алгоритмичноть - фіксація послідовності дій вчителі й учнів;
відтворюваність - систематичне використання алгоритму дій і засобів в організації педагогічного процесу;
керованість - можливість планування, організації, контролю і коректування дій;
проектруемость: технологія створюється і реалізується штучним способом, підлягає модернізації і коректуванню з урахуванням конкретних умов.
Врахування психофізіологічних особливостей студентів як суб’єктів навчання та виховання є визначальними у раціонально організованому навчальному процесі, окрім цілей навчання. Правильне врахування психофізіологічних закономірностей навчально-пізнавальної діяльності є основою сформованої на базі багатовікового досвіду системи методів, засобів, організаційних форм, прийомів навчання та виховання. Інформаційні технології навчання (ІТН) можуть бути ефективними і не шкодити фізичному та психічному здоров’ю студентів тільки тоді, коли вони органічно вписуватимуться у традиційну систему навчання.
Основною і необхідною складовою ІТН є педагогічні програмні засоби (ППЗ) або програмні засоби навчальне-виховного призначення (ПЗНП). До комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання можна віднести не тільки власне програмні засоби різноманітного призначення, а й інші засоби навчання, застосування яких поєднується з використанням обчислювальної техніки, зокрема і паперові навчальні посібники. До ПЗНП умовно можна віднести, окрім власне програмних засобів навчального призначення, відеоматеріали, аудіоматеріали, гіпертекстові і гіпермедійні системи навчального призначення тощо.
Концепція інформатизації навчального процесу, заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання.
Досвід застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою використання ППЗ у навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для вчителя, а також дія студентів. Перехід до нових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробка апробації та впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними — складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем.
Основними серед цих проблем є:
●        розробка науково-методичного забезпечення вирішення завдань інформатизації навчальне-виховного процесу;
●        підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
●        підготовка студентів до використання сучасних засобів навчально-пізнавальної діяльності;
●        матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
●        розробка методик використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі  під час  вивчення всіх  без  винятку навчальних предметів.
Успішне вирішення багатоаспектних проблем інформатизації навчального процесу можливе лише за дотримання психолого-педагогічних умов, які визначають результуючу ефективність навчально-пізнавальної діяльності. Актуальність психолого-педагогічної проблематики обумовлена передусім тим, що вона охоплює практично всі питання, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки у навчальному процесі, починаючи з психолого-педагогічного обґрунтування використання комп’ютерної техніки безпосередньо як засобу навчання, з’ясування психологічних особливостей використання комп’ютера студентами різних вікових груп, розробки комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання різних навчальних предметів, і закінчуючи таким практично важливим питанням, як подолання психологічного бар’єру, що виникає у багатьох потенціальних користувачів (вчителів, керівників навчальних закладів, педагогів-дослідників) стосовно самої ідеї інформатизації всього навчального процесу і пов’язаною з цим необхідністю докласти певні зусилля для оволодіння новими методами І засобами навчальної діяльності.
До числа найневідкладніших проблем, які потребують теоретичного і експериментального обґрунтування і вирішення, можна віднести:
●        визначення мети створення і застосування у навчальному процесі комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання конкретних навчальних предметів:
●        розробку методичних прийомів поєднання індивідуальних,  групових і колективних форм комп’ютерне-орієнтованого навчання:
●        розробку способів використання засобів навчання, які б забезпечували активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвиток їх самостійності:
●        розробку засобів навчання і методик їх застосування; спрямованих на реалізацію    ефективного    моніторингу   навчального    процесу    та   організацію ефективного управління навчальним процесом;
●        визначення правильних педагогічне доцільних і обґрунтованих пропорцій між комп’ютери о-орієнтованими і традиційними формами навчання;
●        формулювання та перевірку психолого-педагогічних вимог до педагогічних програмних засобів на всіх етапах навчального процесу;


 

You have no rights to post comments