Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функції, виконувані цінами

Функції, виконувані цінами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції, виконувані цінами

Отже, ми бачимо, що ціни грають дуже значну, а найчастіше і вирішальну роль у русі товарів і у впливі цього руху на загальний стан економіки. Іншими словами, ціни виконують ряд функцій, властивих тільки ім. Загальні функції цін можна вважати властивими кожної з конкретних різновидів цін, у тому числі і розглянутих вище.
У сучасній економічній науці прийнято виділяти шістьох функцій ціни. Розглянемо ці функції докладніше.
1. Облікова функція ціни. Ціна в її остаточному виді встановлюється на ринку. Фактично вона може помітно відрізнятися від тієї ціни, що хотів би одержати продавець, готуючи свій товар на продаж. Продавець прагне до того, щоб ціна товару дозволяла покривати його витрати (трудові, фінансові, матеріальні й ін.) і забезпечити гідний прибуток. Однак під впливом динамічно змінюється ринкової ситуації фактична ціна товару може відхилятися (але не обов'язково відхиляється!) від грошового вираження його вартості. Таке відхилення може зовсім не мати чи місця ж відбуватися в умовах монополізації, коли чи виробник постачальник товару має можливість диктувати ціни. У цьому випадку обмеження на ціни може бути накладено лише адміністративним шляхом. У випадку конкуренції фактична ціна товару служить мірилом правильності виробничих витрат. По фактичній ринковій ціні товару можна судити про такі показники, як рентабельність виробництва, продуктивність праці, фондовіддача, обсяг капітальних вкладень, обсяг товарообігу, обсяг продукції і т.д.
Це значить, що за ціною товару можна вести облік і вимір зовні відрізняються економічних процесів. На підставі їхньої ціни можна зіставляти різні товари і послуги.
2. Стимулююча функція ціни. Сутність цієї функції полягає в тім, що фактична ціна товару може чи сприяти ж, навпаки, протистояти обсягам і технічному рівню виробництва і споживання тих чи інших видів товарів.
Оскільки усякому виробнику вигідно продавати свою продукцію по можливо більш високій у порівнянні зі зробленими їм витратами ціні, ціна може стимулювати:
• науково-технічний прогрес, модернізацію й автоматизацію виробництва;
• економію енергії, матеріальних і трудових ресурсів;
• підвищення якості продукції;
• зміна структури виробництва і споживання стосовно до тих чи інших ринків.
У цілому більш висока ціна продаваного товару дозволяє виробнику (продавцю) одержувати більш високий прибуток. Це значить, що виробник буде прагнути робити і поставляти на ринок таку продукцію, що може знайти більш ефективний збут, у тому числі в порівнянні з аналогічними товарами конкурентів. Тим самим виявляється вигідним робити ті товари і така якість, що становлять інтерес для покупців. Також вигідним виявляється застосування сучасних технологічних процесів, устаткування, методів організації, керування і контролю. Навпаки, що застаріла технологія й організація, що приводять до збільшення витрат на виробництво і збут продукції, під впливом ціни стають невигідними і повинні бути замінені.
Під дією цін також може змінюватися структура особистого споживання й у кінцевому рахунку рівень попиту. Це здійснюється за рахунок різних ставок податків із продажів, податків на додаткову вартість і ін., системи договірних цін, у тому числі на сировину і т.д.
Ціни на взаємозамінні види продукції також можуть зіставлятися між собою і тим самим впливати на структуру пропозиції.
3.  Розподільна функція ціни. На підставі об'єктивно виникаючої ціни відбувається перерозподіл доходу між різними економічними суб'єктами, а саме:
• між галузями економіки;
• між підприємствами з різною формою власності;
• між регіонами;
• між соціальними групами населення країни;
• між фондами нагромадження і споживання.
Варто пам'ятати, що на ринку ціни товарів повинні в кінцевому рахунку зрівноважитися. У кожен даний момент і для кожного конкретного товару ціна товару може і не збігатися з його вартістю, і тоді виграш одних учасників ринку дорівнює програшу інших. Якщо ж ціна товару виявляється нижче його реальної вартості, то грошові надлишки виявляються в розпорядженні покупців.
Перерозподіл грошових сум може відбуватися за рахунок прямого регулювання цін, здійснюваного державою. Крім того, воно може здійснюватися і за допомогою фінансово-кредитної системи. На відміну від рівня цін, що стосуються усіх, фінансові потоки можуть бути адресовані визначеним соціальним групам. У якості таких діючих избирательно фінансових потоків можна назвати заробітну плату, пенсії, посібники й ін. Вони також побічно впливають на рівень цін, викликаючи перерозподіл грошових доходів на користь тих груп населення, яким вони адресовані.
За допомогою високих роздрібних цін на престижні товари і предмети розкоші може (за умови відповідної політики) здійснюватися перерозподіл коштів від груп населення з високими доходами на користь малозабезпечених груп населення.
4.  Функція балансування попиту та пропозиції. Через ціни здійснюється взаємозв'язок між виробництвом (продажем) і споживанням (покупкою). На підставі ціни даного товару можна судити про розбалансування між попитом та пропозицією.
При недостачі товарів вони можуть продаватися по більш високій ціні, що робить для виробника доцільним збільшення їхнього випуску. Таке збільшення буде відбуватися, поки недостача товару не буде ліквідована, і таким чином, пропозиція виявиться збалансованим з попитом.
При надлишку товарів продавцю приходиться реалізовувати їх по більш низьких цінах. Тоді для виробника виявляється доцільним зниження їхнього випуску. Зниження випуску буде відбуватися доти, поки надлишок товару не буде вичерпаний, і, таким чином, пропозиція знову виявиться збалансованим з попитом.
В умовах вільного ринку і розвитку конкуренції волюнтаристичне підвищення цін не може мати місця. Збалансованість попиту та пропозиції означає, що підвищення цін може відбуватися тільки в результаті підвищення якості і розширення асортименту товарів.
5. Функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва. Під впливом законів ринку (законів конкуренції і попиту) підприємства самостійно приймають рішення про переміщення капіталів туди, де за рахунок більш високої продажної ціни можна одержати більш високий прибуток на вкладений капітал. У сучасних умовах цьому сприяють глибокі маркетингові дослідження, тобто вивчення усіх факторів ринку, у першу чергу діючих цін і їхні динаміки.
Вибираючи об'єкт для вкладення капіталів, необхідно враховувати тривалість виробничо-збутового циклу і рівень інфляції. При досить тривалому циклі і високому рівні інфляції буде мати місце знецінення капіталу, вкладеного в цю сферу.
6.  Вимірювальна і соизмерительная функція ціни. Ціна відбиває різні витрати виготовлювача (трудові, матеріальні, фінансові й ін.), що поніс виготовлювач для висновку даного товару на ринок. Але фактична ринкова ціна може відрізнятися від суми витрат як у ту, так і в іншу сторону, приносячи продавцю як прибуток (високу чи низьку), так і збиток.
Знаючи ціну робочої сили, а також суму грошей, що покупець повинний сплатити, а продавець — одержати за проданий товар, можна обчислити величину грошових платежів за продавані товари і пропоновані послуги. У цьому складається вимірювальна функція ціни.
Якщо виходити з того, що в умовах ринку ціна відбиває корисність даного товару для покупця, то по співвідношенню цін можна судити про корисність різних товарів. У цьому складається соизмерительная функція ціни.
Різні функції ціни знаходяться в тісній взаємодії, іноді суперечачи один одному, а іноді діючи в одному напрямків.
Так, що стимулює функція ціни може діяти в тім же напрямку, що і функція балансування попиту та пропозиції. Це відбувається в тому випадку, коли висока продажна ціна сприяє підвищенню виробництва товарів, що користаються високим попитом. Навпаки, низька продажна ціна викликає скорочення виробництва товарів, що не користаються попитом. Це також веде до балансування попиту та пропозиції.
Треба помітити, що функція обліку може діяти в напрямку, протилежному всім іншим функціям ціни. Це порозумівається тим, що в умовах ринку фактично складаються продажні ціни найчастіше значно чи перевищують, навпаки, виявляються нижче реальних витрат на виробництво і реалізацію даного товару. Тому роль і вплив цін у кожнім конкретному випадку виявляються в результаті всебічного аналізу.
Такий аналіз у маркетингу прийнято називати ситуаційним. Головною задачею ситуаційного аналізу є визначення цінової політики підприємства. Для цього необхідно одержати відповіді на наступні основні питання:
1.  Наскільки ціни відбивають витрати, попит і конкурентноздатність цього товару?
2.  Якої реакції покупців варто очікувати на чи підвищення зниження цін?
3.  Яке відношення покупців до діючого цінам?
4.  Чи ефективна використовувана підприємством політика стимулюючих цін?
5.  Чи відомі потенційним покупцям діючі ціни?
6.   Чи відповідають  ціни  сформованої  ринкової ситуації?
7.  Чи привабливі діючі ціни для покупців?
8.  Як діє підприємство у випадках, коли конкуренти чи збільшують знижують ціни?
Не слід упускати з виду і психологічне сприйняття ціни. Середньостатистичний споживач думає, начебто за ціною можна судити про потребительной цінності (корисності) товару. Однак висока ціна не завжди свідчить про високу якість товару, і навпаки.
У цьому зв'язку варто розглянути фактори, що впливають на формування співвідношення «ціна — якість».


 

You have no rights to post comments