Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оцінювання агрозаходів і технології в цілому

Оцінювання агрозаходів і технології в цілому
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінювання агрозаходів і технології в цілому

Якщо повернутись до проектування схем технологічних операцій, то цілком слушно визначити, що коректування проек-ту технології можливе, якщо змінювати вхідні параметри. Крім того, методично передбачається можливість включення до ал-горитму, який побудовано переважно на "емпіриках", аналітич-них варіантів розрахунку агрозаходів.
У спрощеному варіанті величину втрат урожаю у випадках не проведення ТО, або проведення з значними відхиленнями від проекту, можна визначити як різницю між розрахованим значенням урожаю і добутком цього показника на коефіцієнт значення. П = Урозр.- (Урозр.. Кз)
Показники втрат урожаю від не проведення регламентова-них ТО, на прикладі озимої пшениці, наведені в табл.6.25.

Таблиця 6.25 - Показники втрат продуктивності від пору-шень технологічного процесу

п/п Найменування ТО Втрати урожаю від невиконання ТО
  в долях
одиниці у % до
валу біомаса,
ц/га зерно,
ц/га
1 Лущіння стерні 0.05 5 5.90 2.50
2 Повторне лущіння 0.03 3 3.54 1.50
3 Внесення мінераль¬них добрив 0.24 24 28.32 12.00
4 Оранка 0.08 8 9.44 4.00
5 Вологозарядковий полив 0.22 22 25.96 11.00
6 Боронування 0.005 0.5 0.59 0.25
Продовження таблиці 6.25
7 Передпосівна куль¬тивація 0.03 3 3.54 1.50
8 Травлення насіння 0.02 2 2.36 1.00
9 Cівба 1.00 100  
10 Підживлення азотом 0.20 20 23.6 10.00
11 Оприскування від хвороб 0.13 13 15.34 6.50
12 Полив вегетаційний 0.17 17 20.06 8.50
13 Обробка від шкід¬ників 0.06 6 7.08 3.00
4 Зволожуючий полив 0.17 17 20.06 8,50
15 Збирання урожаю 1.00 100  

Включення цих показників у загальний проект технології значно розширює інформативність останнього. Зауважимо, що загально прийнятим підходом до економічної оцінки конкрет-них агрозаходів вважаються поопераційні розрахунки техноло-гічних карток. До СПТР, з метою забезпечення альтернативних варіантів до типових технологічних карток, пропонується мо-дуль розрахунку параметрів ТО під конкретну ситуацію (конк-ретне поле, наявність ресурсів). Фрагменти програми машинної реалізації алгоритмму розрахунку     економічних параметрів поопераційної технологічної картки  наведені в додатку Б. Нао-чне уявлення відносно цієї реалізації можна мати з рис. 6.10.
Модуль, економічних розрахунків, як і всі інші розрахун-кові модулі, може бути підключеним до технологічногічного проекту, або експлотуватись у вигляді окремої задачі.


 

You have no rights to post comments