Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Моделювання гумусового стану ґрунту

Моделювання гумусового стану ґрунту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Моделювання гумусового стану ґрунту

Перш за все, визначимо конкретну мету задачі, як ство-реннрення інструментарію підвищення вмісту органічної речо-вини грунту, що є головною складовою його родючості. При цьому за основну мету будемо мати забезпечення відповідного рівня продуктивності культур з урахуванням ресурсів, мінімі-зації економічних і енергетичних витрат.
Оскільки системний підхід передбачає необхідність ціліс-ності вирішення задач, процес постанови включає:
1. Обґрунтування і вибір методичного підходу до вирі-шення проблеми.
2. Створення інформаційної бази задачі:
- вибір методів, засобів збирання і організації інформації;
- визначення кількісних характеристик взаємозв'язку скла-дових системи методами регресивного аналізу.
3. Визначення економічної ефективності впливу основних чинників від яких залежить баланс органічної речовини в ґрун-ті. Останнє вирішується за умови наявності декількох альтерна-тивних рішень. В такому випадку критерієм вибору стає міні-мум енергетичних і економічних витрат.
Виділимо основні складові компоненти ґрунту як об'єкту досліджень, зміна яких під впливом факторів впливу веде до іншого стану самого об'єкту:
- вміст гумусу на початок і кінець розрахункового періоду;
- вміст не гуміфікованої органічної речовини;
- вміст в ґрунті рухомих сполук гумусу;
- відношення вуглецю гумінових і фульвокислот (Сгк:Сфк).
Виділені компоненти включались до моделі тільки за умов наявності кількісних зв'язків їх з продуктивністю культур.
Таким чином, для формального представлення задачі при-йнята структурно-функціональна модель до складу якої увійш-ли: об'єкт дослідження, засіб управління, блок прийняття рі-шень, інформаційний фонд.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить