Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Процедурні питання створення моделюючого алгоритму

Процедурні питання створення моделюючого алгоритму
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Процедурні питання створення моделюючого алгоритму

 Технологія вирощування окремої сільськогосподарської культури (якщо її розглядати як об'єкт досліджень) - це складне структурно-упорядковане, динамічне утворення, де виділяють-ся підструктури, частини підструктур і взаємодія цих частин.
Тому істотно, що першим етапом утворення структурної моделі технології доцільним буде виділення цих частин. При цьому, виділяються найбільш важливі і інформаційно забезпе-чені складові.
Нагадаємо, що структурними складовими технології в на-шому уявленні є: періоди проведення робіт (перший рівень), технологічний процес (другий рівень) та технологічна операція (третій рівень). Приклад такої структуризації наведено у табл.5.1.
Технологічна операція в цієї структурі є елементарною одиницею технології, що не поділяється на частини, які впли-вають на процес і виступає як основа для розробки алгоритму.
Виділені в процесі структурування технологічні періоди, технологічні процеси (ТП) і технологічні операції (ТО) розмі-щуються в порядку їх послідовного виконання, кожному еле-менту технології привласнюється черговий номер, після чого вони розміщуються в моделі під своїм кодом. З цього процесу починається формалізація технологічної інформації. В структу-рній моделі, таким чином, відбувається упорядкування частин, детермінованість просторових і функціональних взаємозв'язків, елемент моделі стає компонентою інтегрального цілого.

 Після утворення ієрархічної структури і кодування, починається другий етап моделювання технології, вірніше, мо-делювання дії ТО, як елементарної одиниці моделювання і ос-новної складової. Помітимо, що представлення допоміжних операцій, як елементарних одиниць, можливо у разі більш под-рібненої деталізації моделі, що в нашому випадку недоцільно оскільки різко зростатиме складність і нестійкість моделі. Об-мовимося, що ТО які викликають у експертів сумнів в їх необ-хідності також включаються до складу моделі і в подальшому, окремо, будуть виділені умови при яких вони виконуються.
Другий етап являє собою доповнення функціональних ха-рактеристик і зв'язків ТО з об'єктами на які діє ТО, параметра-ми і властивостями об'єктів з характеристиками які вони мали до впливу агрозаходу і після.
Далі виділяються вхідні параметри (ВП), тобто фактори, що впливають на характеристики операцій.
Проведення ТО, як відомо, залежить від впливу великої кількості різноманітних чинників: важливих за значимістю для врожаю і не дуже, ті, що регулюються і ті, що не регулюються, такі що залежать від людини, постійно діючих і тимчасових, позитивних і негативних. Всі ці чинники впливу можна поділи-ти на базові (грунтово-кліматична зона, підтип ґрунту, його ме-ханічний склад і т. ін.), умовно-постійні (попередник, сорт, т. ін. ) і оперативні (вологість ґрунту, наявність бур’янів, шкідни-ків і хвороб, стан рослин). Умовно-постійні і оперативні чинни-ки характеризують умови конкретного поля, вплив на які до-зволяє оперативно управляти процесом через коректування па-раметрів ТО.
Звідси, надто важливим є точне визначення вхідних пара-метрів (ВП). Кожний ВП може мати декілька значень і показ-ників, тобто, мати декілька градацій. Значення параметрів часто мають 2-3 альтернативні умови. Тому треба враховувати важ-ливість зниження кількості вхідних параметрів за умови ви-ключення істотних інформаційних втрат від цієї процедури. Це забезпечується укрупненням параметрів, або введенням суміс-них індексів.
Структуризація ВП має істотне значення при створенні ал-горитму і програмуванні. У разі структуризації ВП виділяються параметри з якісними характеристиками і з кількісними (табл.5.2).
Виділеним ВП привласнюється кодовий номер. Кодова сі-тка є єдиної для всієї технології, а значення ВП в межах кожної ТО кодується окремо (табл.5.3).
Спираючись на такий спосіб кодування дотепною буде спрощена форма надання інформації в систему, яка у нашій практиці виявилась досить зручною, особливо при централізо-ваному режимі експлуатації "Агро технолога".
Залежно від конкретної культури, грунтово-кліма-тичних умов, для яких створюється модель ТО, попередника, кількість, найменування і значення ВП можуть змінюватись, мати іншу градацію. В залежності від кваліфікації і звичок експерта мож-на застосовувати (спираючись на табл.5.2) і таку форму подан-ня вхідної інформації, що наведено в таблиці 5.4.
   Зауважимо при цьому, що чинники, які не впливають на вибір рішення щодо агрозаходів, не включаються до категорії вхідних параметрів.


 

You have no rights to post comments