Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Структурна побудова і функції системи планування технологій

Структурна побудова і функції системи планування технологій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структурна побудова і функції системи планування технологій

З наведеної структури СППР (розділ 3, рис.3.2 ) помітно, що функцію проектування технологій вирощування культур і планування (довгострокового, короткострокового), здійснює система прийняття технологічних рішень - СПТР "Агротехно-лог" (рис.3.3). 
"Агротехнолог" дозволяє :
1. Спланувати довгострокову (рікпрограму) агротехнічних заходів для конкретного поля, або оперативну (при підключенні відповідних модулів) з урахуванням ситуації, що складається.
2. Надати програму користувачеві в цілому або фрагмен-тарно.
3. Надати по бажанню користувача коментарі і пояснення до рекомендацій.
4. Коректувати рекомендації на рівні вихідного документу.
5. Втручатись користувачеві в процес проектування на стадії прийняття рішень. В цьому випадку процес проектування припиняється, вирішуються необхідні розрахункові задачі, піс-ля цього можна повернутись до попереднього етапу.
Уявлення відносно структурної і функціональної побудови СПТР "Агротехнолог " можна мати з загально-обзої схеми (рис. 5.1).
Окремою функцією системи є те, що на початкових етапах опису можливе визначення економічного, або соціального кри-терію для кожного завдання в складі СПТР.
Практична реалізації створення системи проектування те-хнологій за визначеною схемою, може передбачати двох етапну процедуру розробки створення СПТР .
На першому етапі визначаються основні вимоги до систе-ми, робиться перелік найважливіших завдань і встановлюється черговість їх вирішення, відшукуються зв’язки між завданнями [125]. Таким чином, етап охоплює систему в цілому. При цьому визначається функціональна структура СПТР , конкретне місце окремих завдань в системі (рис. 5.1). Такі дії можуть бути пере-думовою того, щоб в подальшому обминути кореневу перероб-ку алгоритмів завдань.
На другому етапі створюються окремі підсистеми СПТР і відбувається послідовне вбудовування їх в межах цілісної сис-теми. Кожна підсистема складається з набору функціональних завдань, пов’язаних між собою і утворюючих відносно автоно-мну частину системи [128].
Зауважимо, що програмний комплекс СПТР працює не з безпосереднім матеріальним об’єктом, а з його інформаційною моделлю, яка у пам’яті ПЕОМ представлена у вигляді інформа-ційної бази. Ця модель підтримується у належному, потрібному стані відповідно до умов виробництва і ситуацій , що склалися на конкретному полі.
Таким чином, створення реально діючої СПТР можливе при наявності моделей технологічних процесів (ТП) і моделей технологічних операцій (ТО).
Нагадаємо, що під моделлю технології вирощування куль-тур будемо розуміти описану послідовность ТО, строків і засо-бів їх проведення, параметрів, які при існуючих обмеженнях (ресурсні, кліматичні, біологічні, екологічні) забезпечують оде-ржання економічно доцільного рівня врожаю.

Природно елементарною компонентою моделі технології є модель ТО. Визначимо, що моделі в їх класичному уявленні ро-зроблені не для всіх операцій ТП, що значно ускладнює повну формалізацію всієї технології. Тому технології, як правило, описуються природною професійною мовою фахівців (ППМФ) і мають переважно якісні характеристики [125,129].
Як було зазначено раніше (див.4.1.2; 4.1.1), щоб визначити критерій оцінки агрозаходу застосовується один з трьох підхо-дів: оптимізаційний, евристичний або прагматичний [74;124].
1.Оптимізаційний підхід найбільш зручно застосовувати для вирішення деяких приватних задач управління окремими агрозаходами. В цілому пошуки оптимальних, в строгому ро-зумінні, рішень в сільськогосподарському виробництві вважа-ються недоцільними і більш притаманними є раціональні, або кращі за попередні
2.Евристичний підхід дозволяє отримати раціональні управляючі рішення відносно ТО і ТП обминаючи побудову точної кількісної моделі. Такий підхід має в основі використан-ня формалізованих зональних рекомендацій і передового досві-ду. При цьому, метод дозволяє формалізувати поведінку експе-рта в реальній ситуації і створити алгоритм максимально на-ближений до виробництва.
3.Прагматичний підхід включає елементи оптимізаційного і евристичного методів. Для вироблення управляючого рішення в такому випадку сумісно з формальними засобами використо-вується досвід, знання та інтуїція експертів для корекції моделі.
Підсумовуючи вище висловлене зауважимо, що рівень конкретних сучасних знань стосовно сільськогосподарських виробничих систем ще не дозволяє одержати надійну кількісну модель технології в цілому. Тому найбільш привабливим для опису технології будемо вважати засіб формального представ-лення специфічних сільськогосподарських знань у вигляді мо-делюючого алгоритму [5,125-127,150]. Тобто, зважуючи на те, що методологічною основою для створення СПТР є досліджен-ня засобів представлення знань, віддамо перевагу основному з цих засобів - опису технології, як системи , у вигляді моделюю-чого алгоритму [113, 124].


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить