Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Представлення знань в СПТР “Агротехнолог”

Представлення знань в СПТР “Агротехнолог”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Представлення знань в СПТР “Агротехнолог”

Зважуючи на специфіку об’єкту, важливість і місце задачі, розглянемо особливості побудови інформаційного фонду тех-нології, як системи в межах СПТР, у вигляді окремого підроз-ділу.  Для цього, з метою виявлення міри деталізації і виділення функціональних задач складових технології обумовимо деякі структурні особливості процесу вирощування сільськогоспо-дарських культур.
З раніше визначеного поняття технології  витікає, що ос-новною задачею технології є - одержання врожаю сільськогос-подарських культур шляхом проведення послідовних техноло-гічних процесів і операцій.
Задача технологічного процесу (ТП) - забезпечення вико-нання проміжних задач на підставі послідовних операцій  з комплексу підготовци грунту, сівби (садіння), догляду за посі-вами, збиранню урожаю.
Задача технологічної операції (ТО) - забезпечити прохо-дження технологічного процесу. У свою чергу ТО можуть бути основними (оранка, внесення добрив, полив і т.ін.), допоміжні (транспортні), обслуговуючі (підготовчі, контроль за виконан-ням ). Оскільки допоміжні і обслуговуючі операції прямого ре-гулюючого впливу на умови формування урожаю не виявляють в подальшому аналізі технології вони нами не розглядатимуть-ся.
У якості передумови нагадаємо, що найбільш ефективний засіб представлення знань в системи відбувається на основі си-стемного підходу. Системний аналіз і синтез перш за все при-пускають послідовне, взаємопов'язане розглядання окремих елементів технології.
Тобто, при моделюванні технології як складної системи, будемо розглядати її не як просту суму, що складають (ТП, ТО), а їх взаємозв'язок і реакцію на зовнішні чинники впливу.
Передусім, виділимо основні принципи моделювання про-цесів в землеробстві, що мають аксіоматичний характер і кон-центрують увагу на задачах, які реально вирішуються
Принцип iнтегратизму є загальнонауковим і припускає упорядження частин цілого, детермінацію і функціональну вза-ємодію. Відповідно до цього принципу частина стає компонен-тою інтегрального цілого.
Принцип невизначеності стосовно землеробства означає, якщо нам вдається установити властивості і параметри якогось процесу, то вони дійсні лише для умов поточного періоду. Тоб-то, цей принцип надає підстави стверджувати, що існує деякий рівень, коли незначні відхилення не ведуть до якісних змін в технологічному процесі вирощування сільськогосподарських культур.
Принцип заглиблення системи затверджує, що відхилення вхідної інформації і вихідної не повинні супроводжуватися які-сними змінами в поводженні системи. Даний принцип перех-рещується з принципом несумісності, суть якого укладається в тому понятті, що чим складніша система, тим менше у нас ша-нсів і можливостей її описати.
Принцип інваріантності вимагає, щоб модель була єди-ною для об'єкту управління.
Принцип виділення головних видів діяльності полягає в тому, що при будь-яких різноманітностях технологій завжди існують схожі операції чи стандартні функції, що виконуються в комплексному процесі вирощування культур. Змінюються, як правило, засоби і методи реалізації цих функцій.
Наведені принципи визначають методологічну схему по-будови моделі технології для реалізації в СПТР.
Заслуговує бути ще раз відміченої така особливість моде-лювання технології як наявність переважно словесної інформа-ції. Така особливість полягає в тому, щоб ця інформація була представлена як деяка еквівалентна їй математична задача у ви-гляді якоїсь структурної форми [5]. Звідси проблема представ-лення знань в систему.
Практика розробки СПТР показала, що вирішення про-блеми представлення знань в систему вимагає по можливості детальної формалізації. Проте, виявилось, що на існуючому рі-вні знань вона неможлива в точному розумінні цього процесу. Якщо формалізацію розуміти як засіб уточнення відображених процесів, при якому можливе однозначне і компактне їх опису-вання, то задача стає реальною.
Дослідниками систем представлення знань [72,73] було пі-дкреслено, що міра адекватності моделі об'єкта обумовлена по-требою і задачею досліджень, а від останніх залежить і вибір засобу формалізації. В зв'язку з цим бажано дотримуватись на-ступних правил представлення технологічних знань в систему:
1.Форма збирання і представлення технологічної інформа-ції повинна бути єдиної для всіх культур;
2. Форма представлення знаь повинна бути зрозумілою і доступною в умовах реалізації фахівцями різноманітних на-прямків знань;
3. Організовані у вигляді схем інформаційні масиви по-винні по можливості легко моделюватися;
4. Допускати можливість переходу до математичного чи логічного опису зв'язків.
Іншими словами, форми представлення інформації повин-ні у разі необхідності мати властивості переходу від мовного (літерного) опису до кількісного.
Технологічні моделі в такому уявленні можуть мати ви-гляд ланцюжка послідовних агрозаходів, або (якщо це узгоджу-ється з метою і засобами рішення задачі) розгорнутої схеми, дотримуючись якої можна одержати поради (рекомендації) що-до значень параметрів операцій. Тобто, в процесі розробки СПТР доцільно використовувати як табличне, так і графічне представлення інформації .


 

You have no rights to post comments