Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації

Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації

Не однарозово підкреслювалось, що в основу системного аналізу у разі дослідженні систем покладено процес моделю-вання. Тому вважаємо доцільним хоч б схематично розглянути питання про моделювання такого специфічного об'єкту, як тех-нологія.
На жаль, у сьогоденні єдиної класифікації моделей не іс-нує. Найбільш чітко (на наш погляд ) класифіковані моделі, та представлені у вигляді схеми В.Н.Образцовым [94].
Приклади класифікації з різноманітними тлумаченням по-няття "модель" наведені у працях З.Н. Бихеле [95], О.Д. Сиро-тенко [56], Ф.В.Т. Пеннинг де Фриз [96]. В землеробстві найча-стіше використовуються описові (емпіричні, по Торнли [97]) і пояснювальні. Описові, як правило, застосовують для компакт-ного подання експериментального матеріалу, тобто, для прак-тичного використання. Такі моделі доцільно розробляти на за-саді "чорної скриньки", коли не описується внутрішня побудова системи, а аналіз причин зміни результатів на виході не відбу-вається.
Пояснювальні моделі [98-100], або структурні за В.В.Налімовим [101], надають можливості вникати у механізми впливу елементів системи, пояснити явища на основі експери-ментальних даних. У таких моделях використовується склад-ний математичний апарат. Але ці моделі при невідповідності їх реальним системам можливо настроїти на об'єкт, що як прави-ло, перетворює їх в описові. У прикладному значенні кордони між описовими і теоретичними моделями часто розмиті.
По використанню засобу пошуку рішень моделі поділяють на оптимiзаційні і імітаційні. В землеробстві в задачах відпові-дної структури і спрямування, частіше всього використовують оптимiзаційні, що вирішуються засобами лінійного програму-вання. Такий, як визначалось, такий підхід зручний у відшуку-ванні мінімуму чи максимуму функції мети в умовах різномані-тних обмежень, але і ці моделі з достатньою коректністю не ві-дображають внутрішню структуру системи, та й не завжди знайдене оптимальне рішення є таким у дійсності.
У випадках, коли аналітично-математичні моделі не ефек-тивні, застосовуються засоби імітаційного моделювання, коли структура моделі не пов'язана з чітко обумовленою вимогою до засобу рішення [102]. Імітаційні моделі - це розрахункові ком-плекси, що дозволяють з'ясувати можливі результати при різ-номанітних сполученнях змінних. Моделі припускають участь людини у виборі комбінацій змінних і при виборі імітаційних схем, що дало підставу M.Urban [103] імітаційні засоби назвати евристичними на відміну від аналітичних.
Для одержання найкращого результату пропонується по-єднання імітаційного і оптимiзаційного моделювання [105, 106,58,59].
По спроможності процес розвитку системи відображати у динаміці, моделі поділяють на динамічні і статистичні. Динамі-чні припускають розвиток об'єкту у часі. Моделі цього типу на-ближуються до пояснювальних, де вимагається глибоке знання об'єкту і можливостей математики. Як правило, такі моделі ро-зробляються групами різноманітних за фахом спеціалістів. Ста-тистичні (моментні) моделі відображають стан системи на мо-мент часу.
По функціональним ознакам моделі можна поділити на те-хнологічні, розділові, економічні, прогностичні.
Принцип визначеності рішень закладений в поділенні мо-делей на детерміністичні і стохастичні (імовірнісні). У детермі-ністичних моделях кожній сукупності вихідних відповідає єди-ний результат. Стосовно до сільського господарства, де має мі-сце значна змінність процесів на зовнішні впливи, такі моделі використовуються рідко. При моделюванні систем сільськогос-подарської орієнтації більш успішно застосовуються стохасти-чні моделі, що у змозі відобразити змінність поцесів [107].


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить