Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень

Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень

В основу прийняття доцільних рішень і ефективного управління будь-яким об'єктом покладено його моделювання. В нашому випадку у вигляді найважливіших елементів моделі те-хнологій, про які ми і поведемо розмову при розгляданні пос-танов конкретних задач, виступають:
 - технологічні процеси та окремі агротехнічні заходи;
 - зовнішні фактори, що не управляються;
 - процеси формування урожаю і процеси стану грунту.
 Серед алгоритмів, які покладено в основу процедур виро-блення і прийняття технологічних рішень на рівні планування і проектування можна виділити:
 - планування технологій, проектування мінімальних тех-нологічних схем вирощування сільськогосподарських культур на конкретному полі (дільниці);
 - розрахунок виробничих параметрів основних агротехні-чних заходів (розрахунковий комплекс, що підтримує техноло-гічні рішення );
 - визначення економічних параметрів агрозаходів.
У наступному ми докладно зупинимося на цих комплек-сах, розробках відповідних функціональних підсистем і окре-мих задач, а доки висловимо ряд загальних положень, які слід віднести до особливостей створення СПТР.
1. Враховуючи, що у розробці і реалізації алгоритмів бе-руть участь великі масиви даних, доцільно у вигляді окремої задачі в першу чергу розглядати задачу підсистеми інформа-ційного забезпечення, яка включає процедурні питання збиран-ня та обробки даних.
2. При виборі параметрів технологічних операцій за осно-ву для вироблення рішень, перш за все, виділяється їх перелік по кожному конкретному об'єкту (поле, культура). Цей перелік складається на етапі планування. Однак, якщо розглядати кож-не поле окремо, то створення індивідуальних технологій вияв-ляється нереальним. У зв'язку з цим фахівцеві, фермеру прихо-диться орієнтуватись на загальні рекомендації, що надаються у типових технологічних картках, вказівках і що явно знижує ефект планування і управління. Тому задача проектування тех-нологій формально хоча і не відноситься до задач оперативного управління, останні не можуть бути вирішені без схеми, яка пропонується для прийняття рішень, і тому, створення такої си-стеми є необхідною і першочерговою справою. Крім того, зро-зуміла наявніст надто тісного зв'язку між плануванням техно-логії та оперативним її коректуванням.
3. Робота СПТР у реальному часі вимагає аналізу і прогно-зу стану посіву з урахуванням умов, що складаються (організа-ційно-виробничих, погодних і та ін.). Такий прогноз можливий лише при наявності моделі поводження посіву. На жаль, як по-казали наші пошуки, у сьогоденні такої все охватної моделі по-ведінки посіву, щоб охоплювала всі сторони життєдіяльності рослин і була пристосована до вирішення практичних виробни-чих задач, не існує. Тому, в даному випадку, ми обмежимося кількісними описуваннями того боку технології, які дозволяють на практиці вийти на можливість прийняття максимальної кіль-кості відносно коректних рішень. У частині другій монографії цьому питанні присвячено спеціальне обговорення на основі систем  пргнозувавння стану культур - “Фенолог” і “Розвинен-ня”
4. Необхідність двохетапностi прийняття остаточних рі-шень робить доцільним розглядати задачі оптимізації прийнят-тя рішень і включення їх в окремі підсистеми.
5. У загальній задачі проектування та оперативного плану-вання виділяються підзадачi, реалізація яких здійснюється у межах окремих відносно автономних підсистем СПТР. Так, се-ред допоміжних підсистем можна виділити інформаційне за-безпечення, блок розрахункових задач, а серед основних - під-системи для технології конкретного поля, оптимізації рішень, коректування строків проведення робіт.
Треба також визначити, що наведені нами в подальшому задачі за постановами і засобами їх реалізації можуть бути ви-користані для широкого кола умов (різноманітні сільськогоспо-дарські зони, зрошення, богара) і культур, природно, з необхід-ними алгоритмічними, програмними та інформаційними транс-формаціями, що будуть відповідати умовам настроювання на конкретний об'єкт. Тому можливо і доцільно вважати СППР в цілому ( СПТР в більш конкретній орієнтації) за базові системи.


 

You have no rights to post comments