Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Принципи створення інформаційного забезпечення

Принципи створення інформаційного забезпечення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи створення інформаційного забезпечення

Можна виділити слідуючи загально-визначені задачі, що виникають при утворенні СІЗ [72-73;74;75;76] і є придатними у відношенні до сільського господарства [5]: визначення складу даних, їх видів і обсягу; формалізація представлення інформа-ції-вибір її структури і засобів подання; опрацювання засобів накопичення, поновлення і пошуку в масивах даних; опрацю-вання інформаційних мов спілкування користувача-програміста з ПЕОМ; створення класифікаторів і кодифікаторів даних, сло-вників найменування окремих показників.
Відповідно з цими задачами до складу ІЗ включаються [76]: інформаційний фонд; джерела формування фонду, потоки і засоби надходження даних; засоби накопичення, схову, збері-гання, оновлення і пошуку даних, що утворюють фонд; засоби забезпечення вірогідності і режиму використання даних; засоби інформаційного аналізу і синтезу; інформаційні мови опису-вання даних;
Основними вимогами, що пред'являються до системи ІЗ і визначають ефективність її функціонування вважаються:
1. Методологічна єдність - досягається використанням си-стемного підходу до створення ІЗ.
2. Інформаційна сумісність - досягається створенням у си-стемі взаємопов'язаної сукупності засобів і форм обміну інфор-мацією в підсистемах.
3. Інтеграція обробки даних - одноразове запровадження інформації з наступним багаторазовим використанням.
4. Гнучкість структури, що дає можливість перебудови ІЗ у відповідності з розвиненням СППР і СПТР.
5. Блочна побудова структури СІЗ.
6. Можливість безпосереднього спілкування користувача з інформацією без посередника.
Звичайно цим вимогам відповідають банки даних (БД). Концепція БД спрямована на здобуток максимальної незалеж-ності між даними і програмами, що їх використовують . Склад-ною проблемою утворення БД залишається проектування в ра-мках БД конкретної бази знань ( БЗ). Але опрацювання і впро-вадження БЗ навіть в традиційних сферах застосування АС з використанням готової системи управління займає роки [72].
Тому підхід, що передбачає застосуівання традиційних за-собів роботи з інформацією, які використовують звичайні стру-ктури даних буде ефективнішим оскільки він дозволяє здійс-нювати процедури обробки швидше і з меншими витратами. Підкреслимо й те, що в задачах прийняття технологічних рі-шень в більшості випадків обробляється не числова інформація, яка до того ж характеризується складністю і великою різнома-нітністю структур даних. Як правило, при створенні СІЗ особ-ливу увагу слід приділяли змістовної стороні інформації, маю-чи на увазі те, що засоби роботи з даними існують і доступні.
У підсумку зауважимо, що у варіанті створення системи інформаційного забезпечення СПТР, який було обрано нами, за основну мету ставилась необхідність формування обмеженого інформаційного фонду лише для функціональних підсистем і окремих задач розрахункового модулю. Визначальним вважа-лось врахування специфічністі інформаційних потоків і об’єм даних. При цьому, ми цілком уявляємо недоліки такого підходу і, перш за все, труднощі подальшого спряження інформаційних фондів окремих підсистем, можливість дублювання інформації, але втрати і в такому випадку значно нижчі, ніж при розробці загального інформаційного фонду.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить