Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Особливості інформаційного забезпечення системи

Особливості інформаційного забезпечення системи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості інформаційного забезпечення системи

Однією з основних умов проектування є інформаційне ві-дображення в СПТР стану об'єкту. Ці питання вирішує система інформаційного забезпечення (СІЗ) СПТР. СІЗ включає сукуп-ність систем класифікації, кодування і показників, мови запису даних, документообіг, а також засоби організації, схову, конт-ролю масивів інформації, що забезпечують функціонування СПТР. Крім того, до складу СІЗ входить перелік інформаційних одиниць (показників, змінних, документів та ін. ),  структурні  схеми інформації, описи закономірностей і засоби її перетво-рення, характеристики потоків і якості інформації.
Опрацювання інформаційного забезпечення засновується на великому комплексі експериментальних і системотехнічних досліджень, заходів спрямованих на удосконалення організа-ційної структури і упорядкування інформаційних потоків в СПТР. В загальній нагоді ця частина розробки полягає в побу-дові інформаційної моделі системи, тобто в виборі структури і форми організації даних .

При цьому, методично-організаційними принципами ство-рення системи ІЗ СПТР слід вважати:
1. Методична єдність ІЗ, що припускає використання єди-них принципів при розробці підсистем, єдиної методики іден-тифікації об'єктів управління і схеми обміну даними.
2. Системність і інформаційна сумісність підсистем і еле-ментів ІЗ, тобто утворення у всієї інформаційної системі взаєм-но пов'язаної сукупності форм обміну інформацією, класифіка-торів, кодів, шифрів, а також забезпечення комплексної оброб-ки інформації для прийняття рішень на всіх рівнях.
3. Типізація і блокова структура, тобто опрацювання типо-вих правил і типової мови, на підставі яких будуються аналогі-чні в функціональному і змістовному відношенні блоки інфор-маційної системи, а також забезпечення динамічного засобу формування масивів даних з можливістю поетапного нарощу-вання місткості інформаційної бази.
4. Уніфікація і структуризація форм обміну інформацією, що включає: уніфікацію загальносистемної схеми схову інфор-мації і забезпечення вхідними даними задач, які вирішуються; уніфікацію упорядкування мови опису.
5. Подання даних в документах табличної форми, придат-них для безпосереднього запровадження в ЕОМ і машинної об-робки.
В основу організації СІЗ важливо закласти принцип інфо-рмаційної єдності і агрегування даних, що дозволяє вирішити велике коло задач. З цією метою поєднуються інформаційні ма-сиви окремих задач в інформаційні масиви для цільових підси-стем і локальних систем.
Підсумовуючи вище висловлене зауважимо, що під СІЗ в нашому випадку будемо розуміти усю сукупність інформації в СПТР, засоби її подання, схову, збереження і обробки. Склад-ність об'єкту управління, ієрархічність структури зв'язків, вели-ка кількість окремих, взаємодіючих між собою частин, вимага-ють спеціального розгляду питань інформаційного забезпечен-ня.


 

You have no rights to post comments