Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Структурна організація системи

Структурна організація системи
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структурна організація системи

Як уже відзначалося, у разі конструюванні складних сис-тем найбільш придатною вважається блокова структура побу-дови. Передусім, це відповідає принципам системного підходу, зручна для подання, коректування, легко простежуються зв'яз-ки інформаційних потоків, цілком обзора для розробників і, що дуже важливо, для користувачів.
Структурну побудову загально-обзорої схеми СППР “Зем-леробство” до якої входить у вигляді підсистеми СПТР “Агро-технолог”, комплекси різноманітних підсистем і окремих задач можна зобразити у вигляді блок-схеми ( риc. 3.2).
Основна підсистема “Агротехнолог”, що і буде об’єктом нашого подальшого розгляду у першій частині монографії, мо-же функціонувати в режимі проектування технологій і операти-вного планування агрозаходів. Загально-функціональна струту-ра підсистеми наводиться на рис.3.3.
Структурна організація СППР і СПТР включає підсистеми (блоки), що функціонують як в єдиному комплексі так і індиві-дуально за бажанням  користувача. У першій частині моногра-фії ми основну увагу будемо приділяти СПТР, як такої, що від-повідає цілям задач планування і проектування.
 
З метою надати більш чітке уявлення про загальні функції СПТР “Агротехнолог” надамо стислу інформацію відносно фу-нкцій кожного структурного блоку в порядку черговості вирі-шення задач в системі,   Скорочення опису підсистем, що скла-дають систему викликана тим, що ці блоки у відповідній моди-фікації будуть розглянуті при описуванні принципів створення системи.
Блок "Урожай". Підсистема розраховує для конкретного поля (господарства, регіону) рівень ресурсно і технологічно за-безпеченого урожаю (РТЗУ). Враховуються слідуючи чинники: потенційна родючість ґрунту, наявність добрив і їх ефектив-ність, виробничі умови, вводяться поправочні коефіцієнти на несприятливі властивості ґрунтів (якщо такі є), матеріально-ресурсна забезпеченість галузі. При оптимальної ресурсозабез-печеності за орієнтир беруться середні величини урожаю на со-ртодільницях і в дослідах зональних науково-дослідних закла-дів.
Блок " Добрива" - розраховує і розподіляє дози мінераль-них добрив, визначає потребу в органічних. В основу розрахун-ків покладені балансовий, нормативний і оптимізаційний під-ходи, що використовуються користувачем залежно від якісних і кількісних значень інформації, яка є у його розпорядженні.
Блок "Сівозміни" - розраховує оптимальні проекти “стати-чних” і "динамічних" сівозмін, оптимізує структуру посіву.
Оснолвний блок "Агротехнолог" функціонально зорієнто-вано на планування і створення проектів технологій вирощу-вання культур в конкретних умовах господарювання. Ця підси-стема дозволяє:
 - планувати технологію вирощування сільськогосподарсь-ких культур на конкретному полі в конкретних умовах. Реко-мендації щодо проведення агротехнічних заходів містять пара-метри з якісними і кількісними характеристиками ;
 - надавати перелік технологічних операцій в відповідності з технологічною схемою, а також їх параметри в цілому або за періодами робіт, етапами розвинення культур.
СПТР “Агротехнолог”, як складова СППР в режимі авто-матизованого проектування і планування переслідує слідуючи цілі: рішення багатоваріантних задач (вибір найкращого рішен-ня ); визволення технолога від непродуктивної ручної праці у разі проведення розрахунків і складанні чисельних документів. При цьому підкреслимо, що автоматизоване проектування тех-нології має істотні переваги перед традиційним (ручним):
- для прийняття технологічних рішень використовується  інформація, що у значній мірі переважає знання окремо взятого фахівця в силу того, що вона включає колективний досвід бага-тьох експертів, кількісні моделі процесів;
- допускає коректування алгоритму прийняття рішень, як-що поступає нова інформація;
- знижується можливість помилкових рішень;
- зменшуються вимоги до кваліфікації проектувальника -ЛПР;
- знижується суб’єктивізм  в процесах призначенні агроза-ходів;
- прискорюється і дешевшає процес проектування.
В основі розрахунків агрозаходів покладено зональні (ре-гіональні) рекомендації щодо вирощування сільськогосподар-ських культур розроблені науковими і учбовими закладами (ІЗПР УААН, ХДАУ, обласні дослідні установи). Комплекс ре-комендацій надається системою в такому вигляді, що дозволяє користувачеві, спираючись на інформацію з поля і з урахуван-ням можливостей господарства, а також особистого досвіду, обрати найбільш придатну для конкретних умов технологічну схему .
Блок " Полив" - визначає норми і призначає терміни про-ведення зрошення. Залежно від бажання користувача, наявності в його розпорядженні інформації і можливості її використання, підсистема може функціонувати в режимі проектування (фор-мування графіків поливу) і оперативному режимі, як у складі СППР, СПТР так і окремо від основних систем.
Блоки "Оцінка", "Економіка" - розраховують виробничі і експлуатаційні витрати в грошовому і біоенергетичному екві-валенті на проведення кожного агрокомплексу, що рекоменду-ється, окремого агрозаходу і агропроцесу в цілому. Окрім того, розраховується оцінка значення агрозаходу у експертному уяв-ленні і у показниках натуральних значень. Результати цих роз-рахунків використовуються у алгоритмі мінімізації технологій і при розрахунках загальної економічної оцінки використання системи.
Блок “Баланс” відслідковує стан родючості грунту на підс-таві розрахунків балансу поживних речовин. Надаються пара-метри загального і активного балансу.
Блок “Захист” надає можливості формувати проектні за-хисні схеми культур від шкідливих організмів і рекомендувати заходи боротьби в режимі оперативного планування.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить