Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Етапи системного аналізу в землеробстві

Етапи системного аналізу в землеробстві
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Етапи системного аналізу в землеробстві

Передусім, системний аналіз у разі його використання припускає подрібнення процесу рішення на окремі послідовно взаємопов’язані операції. Залежно від наукового напряму роз-робки виділяють декілька етапів і підетапів [63]. Відносно тако-го об’єкту як, наприклад, агрофірма і мети управління ним, мо-жна припустити наявність таких узагальнених етапів: постано-ва задачі; структуризація системи; побудова і дослідження мо-делі [64]. У більш детальний розгляд можуть бути включені пі-детапи і конкретні задачі: визначення сукупності об'єктів і їх параметрів; формування цілі; виявлення сукупності заходів; математичні моделі; склад і обсяг інформаційного забезпечен-ня.
Універсальна схема, для рішення будь-якої складної еко-номіко-виробничої проблеми на кількісній основі включає ана-ліз цілей, формування обмежень по ресурсах і пошук альтерна-тив їх використання, визначення критеріїв, вибір оптимального варіанту [65].
У відношенні до аграрних, біологічних об’єктів найчасті-ше виділяють такі етапи: вибір проблеми, постанова задачі, ви-значення обмежень, ієрархічне структурування, вибір шляхів моделювання, моделювання, оцінка можливих стратегій, впро-вадження [66].
Специфічність систем землеробства припускає подрібнен-ня аналізу за етапами відповідно з змістом окремих задач. Тоб-то, при рішенні, наприклад, технологічних задач, перелік і якіс-на сторона етапів інша, ніж при опрацюванні системи бази знань чи системи управління родючістю ґрунтів.
Якщо метою є створення системи управління в землеробс-тві на базі інформаційних технологій, основні змістові боки за-гальних етапів краще деталізувати з визначенням обмежень (припущень):
1. Постанова задачі. Етап включає такі операції :
 - визначення доцільності застосування системного аналізу відносно задачі. Приймають участь фахівці з досвідом систем-ного аналізу;
 - конкретне формулювання задачі;
 - визначення складності задачі і її обмежень. Рішення спрощується до рівня придатного для моделювання з збере-женням елементів, що визначають практичний зміст. В дослі-дженні на цьому етапі основна роль належить фахівцеві конк-ретної галузі знань (агрохімік, ґрунтознавець, технолог). Важ-ливо не допустити спрощення до рівня, коли рішення може бу-ти тривіальним.
2. Встановлення ієрархічної структури дає уявлення про властивості і внутрішні взаємозв'язки об'єкту дослідження:
 - визначення кордонів системи, як відображення реально-сті, коли взаємовплив системи і навколишнього середовища зведені до мінімуму;
 - структуризація системи і зовнішнього середовища. Цією операцією система поділяється на підсистеми і елементи, ста-ранно виділяються зв'язки;
 - графічне подання структури системи. У звичай, схема зображується у вигляді "чорної скриньки" ( внутрішня побудо-ва не розглядається), коли дослідника цікавить лише кінцевий результат (вихід) і його залежність від вхідних параметрів. На-приклад, щоб завбачити ефективність добрив, немає необхідно-сті в деталях знати структуру і функ-ціонування системи "грунт-рослина". Рішення задачі можливе за допомогою емпі-ричних моделей, створених на основі статистичної обробки да-них польових дослідів.
3. Встановлення загальної мети системи і цілей підсис-тем, що її складають. На нашу думку, цей етап не потребує спеціального коментарю, оскільки зміст може бути зрозумілий і без такого.
4. Вибір засобу рішення стосовно до системи в цілому і конкретних задач.
5. Опрацювання моделі: визначається тип моделювання (математична чи емпiрико-формальна модель), призначення моделі, вибір рішення. Оцінювання моделі враховує її суціль-ність (відносно кола застосування), реалістичність (відповід-ність уявленням про об'єкт), точність.
6. Експлуатаційна перевірка і використання системи включає: встановлення недоліків, при необхідності удоскона-лення моделі і перегляд засобів рішення; дослідження системи як цілого (на макрорівні) і її взаємодія з зовнішнім середови-щем; вивчення взаємодії елементів в середині системи і умови їх функціонування; перевірка впливу зовнішнього середовища на результати функціонування системи (помилкостійкість).
Залежно від специфіки проблеми, перелік і черговість ета-пів реалізації системного аналізу можуть змінюватися.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить