Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Землеробство як система

Землеробство як система
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Землеробство як система

Властивості нашого об'єкту (землеробство), як системи, визначаються не тільки і не стільки простим складанням влас-тивостей окремих елементів, скільки властивостями самої стру-ктури, особливими системоутворюючими зв'язками.
Враховуючи специфічність, складність і значимість об'єк-тів, що розглядаються, вирішення проблем землеробства без методів системних досліджень неможливо.
Основна мета діяльності фахівця на практиці - одержання урожаю з добрими кількісними і якісними показниками. При цьому, для реалізації мети необхідно управляти родючістю ґру-нтів, вологістю, продукційними процесами і таке ін. Інакше ка-жучи, у разі використання системного підходу в вирішенні цієї задачі в розгляд процесу утягуються різноманітні компоненти і їх взаємодія.
Дослідник (експерт, агро-менеджер, фахівець ) буде мати справу з однією реальною системою, але з необхідною мірою деталізації від поля, технології, ґрунтових і погодних умов, продуктивної чи загальної біомаси до конкретної рослини, її частин. В усіх випадках вихідною передумовою є сукупна сис-тема, що має тільки їй притаманні властивості (спроможність формувати урожай ). Залежно від конкретизації мети по етапах досліджень можливо наступне розділення і розгляд окремо ко-жної компоненти системи.
Таким чином, головною ознакою цілісності системи є ная-вність колективної якості відмінної від підсистем, що її утво-рюють, не зведення властивостей системи до простого скла-дання властивостей компонент і елементів. Наприклад, ефекти-вність технології, що є підсистемою більш складної системи - "Землеробство", не можна визначити тільки за переліком опе-рацій (агрозаходів), які її складають, бо технологія як система, існує внаслідок взаємодії операцій.
Буде доречним, якщо ми визначимося і з поняттями скла-дових системи. Так, компонентою називають частину системи, що вступає в певні відносини з іншими частинами, тобто струк-турні одиниці, взаємодія яких і забезпечує якісні особливості системи [39]. Підсистема-частина системи, що складається із компонент і може мати всі атрибути системи в системі вищого рівня. Елемент системи - нерозчленований в межах наданої міри деталізації елементарний носій якості системи.
В землеробстві, наприклад, одні і ті ж складові будуть ви-ступати то як самостійні системи (обробка ґрунтів, внесення добрив та ін. ), то як елементи чи підсистеми інших систем (те-хнологічні процеси), в залежності від ступеню деталізації розг-лядання.
З цього витікає, що окрім принципу структурності системі землеробства притаманна ознака ієрархічності, коли кожну під-систему, або компоненту системи, можна прийняти за систему нижчого рівня, а систему, що розглядається, як частину більш складної системи. Компоненти, що входять до системи " Техно-логія " (обробка ґрунтів, застосування добрив і т. ін. ) є самі по собі складними системами. В той же час "технологія " є еле-мент системи більш високого рівня - системи “Землеробство”, а остання елементом системи ведення господарства.
У відношенні принципів класифікації систем існує багато пропозицій. Найбільш вдалою, на наш погляд, є класифікація, наведена у роботі Л.К.Мамонтова, Г. Т. Ким [54].
В найбільш загальному вигляді, системи поділяються на абстрактні і матеріальні. Абстрактні - продукт людського мис-лення мають особливе значення в дослідженнях ситуацій, об'є-ктів (гіпотези, поняття, теорії, знання). Матеріальні - цілісна сукупність матеріальних об'єктів, що включають системи неор-ганічної природи: фізичні, геологічні і біологічні.
По відношенню до об'єкту наших досліджень особливе значення має поняття "складна система". Відзнакою складної системи є велика кількість взаємопов’язаних якостей, а вивчен-ня таких систем проводиться тільки засобами системного аналі-зу. При цьому вважається, що критерієм складності являються не стільки розмірність сомої системи, скільки кількість елемен-тів і різноманітність зв'язків між ними, тобто підсистем, що в свою чергу, як відмічалось вище, в залежності від мети і задач дослідження можуть самі бути досить складними системами. З урахуванням цього і будемо розглядати структурні особливості наших об’єктів досліджень .


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить