Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Керуючий санацією

Керуючий санацією
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Керуючий санацією

Відновити платоспроможність боржника дозволяє процедура санації, якій у Законі про банкрутство приділена особлива увага, оскільки в ній основний акцент зроблений не на ліквідацію боржника, а на відновлення його платоспроможності.
Санація передбачає систему заходів, які здійснюються під час процесу в справі про банкрутство, з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації. Вона спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу і (або) зміну організаційно-правової й виробничої структури боржника.
Якщо є підстави для санації боржника, то в строки, аналогічні для введення процедури розпорядження майном боржника й призначення розпорядника майна, господарський суд, за клопотанням комітету кредиторів, може винести постанову про проведення санації боржника й призначення керуючого санацією.
Кандидатура керуючого санацією узгоджується комітетом кредиторів. Керуючим санацією може бути як особа, що виконала повноваження розпорядників майна, так і керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів і (або) інвесторів.
Термін дії керуючого санацією — не більше як 12 місяців, але за клопотання комітету кредиторів або самого керуючого санацією цей строк може бути продовжений ще на 6 місяців або зменшнений.
Права керуючою санацією ширші, ніж права розпорядника майна. Так, згідно з п. 4 ст. 17 Закону про банкрутство, від дня винесення постанови про санацію припиняються повноваження керівника боржника, а управління боржником переходить до керуючого санацією. При цьому в триденний строк керуючому санацією передаються бухгалтерська й інша документація, печатки, штампи, матеріальні й інші цінності.
Керуючий санацією має право:
— самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених Законом про банкрутство;
— укладати  від  імені  боржника  мирові  угоди   й   інші цивільно-правові угоди;
— відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках, передбачених Законом про банкрутство.
Керуючий санацією зобов'язаний:
— приймати в господарське ведення майно боржника й організовувати його інвентаризацію;
— відкривати спеціальний рахунок для проведення санації й розрахунків із кредиторами;
— розробляти й подавати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника;
— організовувати ведення бухгалтерського й статистичного обліку й фінансової звітності;
— здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником;
— розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника й санації;
— заявляти у встановленому порядку заперечення у відношенні заявлених до боржника вимог кредиторів, зазначених у попередньому підпункті;
— звітувати перед комітетом кредиторів відносно послідовної реалізації плану санації;
— повідомляти в десятиденний строк від дня винесення господарським судом відповідного визначення державному органу з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків;
— здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом про банкрутство.
Одним з основних обов'язків керуючого санацією є складання й подання в тримісячний строк від дня винесення постанови про санацію комітету кредиторів плану санації боржника.
План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їхньою наявністю, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк і черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання прийнятих відповідно до плану санації зобов'язань.
План санації приймається на засіданні комітету кредиторів, що скликається керуючим санацією в чотиримісячний строк від дня винесення постанови про санацію. План вважається прийнятим, якщо його підтримало більше половини членів комітету кредиторів.
Якщо в майні підприємства боржника частка державної власності перевищує 50 відсотків, то план санації повинен попередньо узгоджуватися з органом, уповноваженим управляти державним майном.
За 15 днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією зобов'язаний представити комітету кредиторів письмовий звіт, що повинен містити таку інформацію:
— баланс боржника на останню звітну дату;
— рахунок прибутків і збитків боржника;
— відомості про наявність у боржника коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;
— відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту й про нереалізовані права вимоги боржника;
— інші відомості про можливості погашення кредиторської заборгованості, що залишилася.
Одночасно зі звітом керуючий санацією вносить одну із пропозицій:
— про ухвалення рішення про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;
— про укладення мирової угоди;
— про звернення до господарського суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкритті ліквідаційної процедури.
За результатами розгляду звіту керуючого санацією і його пропозиціями комітет кредиторів ухвалює рішення щодо подальшої долі боржника.
Звіт керуючого санацією, протокол зборів кредиторів, а також реєстр вимог і скарг кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду.
Якщо збори кредиторів ухвалили рішення щодо виконання І плану санації й закінчення санації або про звернення до господарського суду із клопотанням про припинення санації у зв'язку з відновленням платоспроможності, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом.
Якщо ж ознак відновлення платоспроможності боржника немає або якщо скарги кредиторів, що голосували проти (або не брали участі в голосуванні) прийнятого зборами кредиторів рішення обґрунтовані, то господарський суд відмовляє в затвердженні звіту керуючого санацією.
Затвердження звіту керуючого санацією є підставою для винесення господарським судом постанови про припинення розгляду справи про банкрутство.
У випадку невиконання або неналежного виконання керуючим санацією своїх обов'язків, комітет кредиторів може винести відповідне рішення, на підставі якого господарський суд звільняє керуючого санацією від його повноважень.


 

You have no rights to post comments