Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Показники оцінки фінансового стану страховика

Показники оцінки фінансового стану страховика
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Показники оцінки фінансового стану страховика

Управління процесом досягнення фінансової стійкості страховика багато в чому залежить від якості та повноти інформації щодо його фінансового стану, яка втілюється у певних показниках. Показник платоспроможності страхової компанії, безперечно, відіграє ключову роль в оцінці її фінансового стану. Але на підставі цього одного показника неможливо достовірно оцінити фінансовий стан страховика, його фінансову стійкість. Потрібна розгорнута картина, яку може змалювати лише низка відповідних показників.
Система цих показників має бути достатньо повною (враховувати всю різноманітність внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на діяльність страхової організації); не перевантаженою (показники не повинні дублювати один одного); дієвою (щоб її можна було ефективно застосовувати в аналізі фінансової стійкості страховиків); мінімальною (склад системи показників не повинен виходити за межі реальних можливостей їх оцінювання). Система показників при цьому має бути необхідною та достатньою.
Побудова системи показників фінансової стійкості вітчизняних страховиків у нашій країні тільки-но почалася. Цей процес перебуває під значним впливом досвіду країн із розвиненими страховими ринками, де подібні показники використовуються вже десятки років. Останнім часом з'явилося достатньо публікацій із викладенням зарубіжного досвіду, описанням окремих показників та методів їх обчислення. На базі закордонного досвіду створюються системи показників, використовувані для рейтингових оцінок страхових компаній; проводиться й власне рейтингування. Але у зв'язку із тим, що в різних країнах одні й ті ж самі показники досить часто використовуються під неоднаковими назвами, а також у зв'язку із особливими труднощами, пов'язаними із перекладом, в практиці вітчизняного страхового ринку використовувати зарубіжні підходи іноді досить проблематично. Вони потребують, перш за все, обережної та професійної адаптації до офіційної термінології, застосовуваної у національній фінансовій звітності, запровадженій Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку; у спеціалізованій фінансовій звітності страховиків.
Як приклад використання такої системи показників можна навести методику оцінки фінансового стану страховиків, яка базується на так званих «тестах раннього попередження». Аналіз фінансового стану страховиків провадиться за допомогою аналізу відносних коефіцієнтів, їх динаміки, а також динаміки ключових абсолютних показників. Такі тести використовуються для аналізу та оцінки фінансового стану страхових організацій у багатьох західноєвропейських країнах і вважаються зручним та дієвим аналітичним інструментом.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України «з метою стандартизації процедур здійснення аналізу фінансової надійності страховиків» своїм Розпорядженням від 17.03.2005 № 3755 затвердила Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків, які так само базуються на тестах раннього попередження.
Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.
Коефіцієнти доволі легко обчислювати, оскільки дані, необхідні для їх розрахунку, можна знайти у фінансовій звітності страховиків і у спеціалізованій страховій звітності, яка подається до Дсржфінпослуг. Вони являють собою набір достатньо простих критеріїв (показників), що дозволяють оцінити в комплексі фінансовий стан страхової компанії. Тести раннього попередження базується на принципі порівняння фактичних фінансових показників (коефіцієнтів) діяльності страховиків з визначеними Держ- фіппослуг нормативами (певний діапазон значень).
Для аналізу використовуються такі форми фінансової звітності «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», спеціалізована
страхова звітність — Звітні дані страховиків, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 15.09.2005 № 4619 «Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних даних страховиків» (див. Додаток Е).
Регуляторними органами різних країн в якості тестів раннього попередження використовуються різні набори показників. Держфінпослуг запровадив сукупність показників, що розроблені Національною асоціацією регуляторів страхового ринку СІІІА на початку 1970-х років і використовуються в США та Канаді. Ця сукупність передбачає всебічну оцінку фінансового стану страхової компанії за допомогою чотирнадцяти коефіцієнтів, більшість з яких була визнана Держфінпослуг як придатна для застосування в нашій країні.
Тести раннього попередження, запроваджені Держфінпослуг, включають 11 показників, сукупні результати за якими групуються у спеціальні аналітичні таблиці і дають Держфінпослуг змогу оцінити фінансову надійність кожного конкретного страховика (табл. 7.2). Ця інформація вважається інформацією з обмеженим доступом, яка не підлягає розголошенню та публікації в засобах масової інформації. Відхилення фактичних показників тестів раннього попередження від рекомендованих нормативних значень не є підставою для складання акту про порушення страховиком законодавства та застосування до нього з боку Держфінпослуг заходів впливу.
Оцінки виставляються по чотирибальній системі залежно від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.
На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати від Держфінпослуг такі оцінки:
«1» (стійка фінансова надійність) — фінансові показники є на високому рівні;
«2» (задовільна фінансова надійність) — відсутні серйозні проблеми, фінансові показники є на середньому рівні;
«З» (гранична фінансова надійність) — фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники є на рівні, значно нижчому за середній;
«4» (незадовільна фінансова надійність) — вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.
Слід зазначити, що термінологія, використовувана для розрахунку показників, що містяться у таблиці, не повною мірою відповідає термінології, застосовуваній у офіційній фінансовій та спеціалізованій звітності вітчизняних страховиків. Отже, необхідні певні пояснення, які випливають з наведених формул розрахунку
Група 3. Показники дохідності та рентабельності (ділової активності):
—    показник дохідності, який показує суму чистого прибутку на одиницю чистого капіталу страховика; можна говорити про те, що це — показник рентабельності чистого капіталу страхової організації, він унаочнює «віддачу» власного капіталу страховика І дає зрозуміти, скільки гривень прибутку дає кожна гривня власних коштів страховика;
—    показник змін у капіталі, який відображає темпи приросту чистого капіталу страховика протягом року, тобто свідчить про зростання ринкової вартості страхової організації;
—    показник дохідності інвестицій, який характеризує рентабельність фінансових вкладень страхової компанії і виражається співвідношенням між прибутком страховика від фінансової діяльності та середньорічним обсягом фінансових інвестицій.
Фактична оцінка кожного зазначеного показника визначається шляхом порівняння розрахункового значення показника з відповідною шкалою значень (окремо для страховиків, що здійснюють страхування життя, та для страховиків, що здійснюють загальне страхування)
Зрозуміло, що кожний із зазначених показників по-різному ішливає на фінансову надійність страхової організації. Для того, щоб відповідним чином оцінити ступінь цього впливу, методика Держфінпослуг передбачає коригувальні коефіцієнти, які виконують роль вагів стосовно до фінансових показників. Загальна оцінка фінансової надійності визначається як сума фактичних оцінок за
окремими показниками, помножених на відповідні коефіцієнти (тобто, враховуючи їхню вагу). Ця оцінка визначається по-різному для компаній, що здійснюють страхування життя і компаній, що здійснюють загальне (ризикове) страхування.
Для «нелайфових» страховиків таким показником також є показник відношення чистих страхових резервів до капіталу. Решта показників характеризуються не таким значним впливом на фінансову надійність страховиків, що є цілком природнім.
Результати розрахунків за тестами раннього попередження страхові організації мають оформлювати у вигляді таблиць за встановленим форматом і подавати до Держфінпослуг.


 

You have no rights to post comments