Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування

Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування

Нормативи розміщення та інвестування коштів технічних резервів встановлено Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 №3104. Згідно з цим Розпорядженням, величина окремих категорій активів, у тому числі утворених в іноземній вільно конвертованій валюті, приймається для представлення технічних резервів за їх балансовою вартістю (крім окремих випадків, передбачених Розпорядженням) та в таких обсягах:
а)    грошові кошти на поточних рахунках (за винятком розміщених на поточних рахунках грошових коштів резерву заявлених, але не виплачених збитків) — не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів. Резерв заявлених, але не виплачених збитків може бути представлений грошовими коштами на поточних рахунках у повному обсязі;
б)    банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування — разом сума грошових коштів не більше 70 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому в кожному банку не більше 20 відсотків загального розміру технічних резервів;
в)    нерухоме майно — не більше 20 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна — не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів;
г)    акції та облігації — разом не більше 40 відсотків загального розміру технічних резервів, у тому числі:
-акції українських емітентів — не більше 30 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому акції одного емітента не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів;
-облігації українських емітентів — не більше 30 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому облігації одного емітента не більше 5 відсотків загального розміру технічних резервів;
-акції та облігації українських емітентів, обіг яких зупинено,
-разом не більше 7 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому акції та облігації одного емітента
— не більше 2 відсотків загального розміру технічних резервів;
— акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав
— разом не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів.
При цьому повинні виконуватися такі умови.
Акції та облігації українських емітентів, що приймаються для представлення технічних резервів, повинні відповідно до норм законодавства пройти лістинг, перебувати в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, які зареєстровані у встановленому порядку, та обсяги торгів на яких за результатами двох кварталів, що передують звітному, становили не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України, та перебувати в офіційному котируванні на фондовій біржі або знаходитися в котирувальному листі 1, 2 торговельно-інформаційної системи. Для представлення технічних резервів не приймаються цінні папери, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Цінні папери, обіг яких зупинено, приймаються для представлення технічних резервів у розмірі 75 відсотків від балансової вартості. Якщо протягом 6 місяців з дня зупинення обігу цінних паперів їх обіг не буде поновлений, такі цінні папери не можуть прийматися для представлення технічних резервів.
Облігації українських емітентів приймаються для представлення технічних резервів лише у разі, якщо за цими облігаціями гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки
Національного банку України (НБУ) на дату їх придбання.
Для представлення технічних резервів приймаються цінні папери іноземних держав-емітентів, суверенний кредитний рейтинг яких у національній та іноземній валютах не нижчий за один з гиких: «АЗ» («Мооdу's Investorce Service», США), «А» («Standard & Poor’s», США), «А»(«Fitch Ratings», Великобританія).
Іноземний емітент акцій повинен провадити свою діяльність протягом не менше 2 років.
Іноземний емітент облігацій повинен мати кредитний рейтинг ні- нижчий за один з таких: «АЗ» («Мооdу's Investorce Service», США) , «А», («Standard & Poor’s», США), «А»(«Fitch Ratings», Великобританія).
Акції та облігації іноземних емітентів повинні перебувати в обігу протягом останніх 12 місяців до дати розрахунку величини технічних резервів на організованих фондових^инках та пройти лістинг на одній з таких фондових бірж: Нью-Иоркська фондова біржа (New York Stock Exchange Ins.), Лондонська фондова біржа
(London Stock Exchange ), Токійська фондова біржа (Токуо Stock Exchange ), Німецька біржа/Франкфуртська фондова біржа (ІЗеиізсНе Вогзе АО) або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (ТЧаїіопаї Аззосіагіоп оГ Зесигіїіез Е)еа1егз Іпс.);
г)    іпотечні сертифікати, визначені законодавством України, — не більше 15 відсотків загального розміру технічних резервів, при цьому іпотечні сертифікати одного емітента — не більше 2 відсотків загального розміру технічних резервів.
Іпотечні сертифікати приймаються для представлення технічних резервів лише у разі, якщо за цими іпотечними сертифікатами гарантується виплата доходу на рівні не нижче облікової ставки НБУ на дату їх придбання;
д)    цінні папери, що емітуються державою, — не більше 40 відсотків загального розміру технічних резервів;
е)    права вимоги до перестраховиків — разом не більше 50 відсотків загального розміру технічних резервів.
При цьому повинні виконуватися такі умови. Якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-резидента нижчий за один з таких, як «В» (А.М.Веst, США), «Ва» (Моосіу'з іпуєзіогз Зегуісс, США), «ВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США) або «ВВ» (РіїсЬ Ка1:іп§8, Великобританія), то права вимоги до таких перестраховиків приймаються у розмірі — не більше 20 відсотків загального розміру технічних резервів до кожного такого пересгра- ховика-резидента.
Якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестрахови- ка-нерезидента країни — члена Єдиного економічного простору нижчий за один з таких, як «В» (А.М.ВезІ, США), «Ва» (Моосіу'з іпуєзіогз Зєгуісє, США), «ВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США), «ВВ» (РіїсЬ Кайп§з, Великобританія), або якщо рей тинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-іпрезидента (іншої країни, ніж країни — члена Єдиного економічного простору) нижчий за один з таких, як «В+» (А.М.ВезІ, США), «Ваа» (Моосіу'з іпуєзіогз Зєгуісє, США), «ВВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США), «ВВВ» (РіїсЬ Ка1іп§з, Великобританія), то права вимоги до таких перестраховиків-не- резидентів приймаються у розмірі — разом не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів.
Обмеження щодо представлення технічних резервів правами вимоги до перестраховиків не застосовується до представлення технічних резервів, сформованих за такими видами страхування:
авіаційне страхування цивільної авіації;
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності морського судновласника;
страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження унаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
Обмеження не застосовуються за умови, що ці перестрахови- ки відповідають таким вимогам:
- рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента не нижчий за один з таких, як «В» (А.М.ВезІ, США), «Ва» (Моосіу'з Іїї уєзіогз Зєгуісє, США), «ВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США) або ■<ІШ» (РіїсЬ К.аїіп§з, Великобританія);
рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента країни — члена Єдиного економічного простору не нижчий за один з таких, як «В» (А.М.ВезІ, США), «Ва» (Моосіу'з іпуєзіогз Вєгуісє, США), «ВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США), «ВВ» (РіїсЬ Кмііпцз, Великобританія);
рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента іншої країни, ніж країни — члена Єдиного економічного простору, не нижчий за один з таких, як «В+» (А.М.ВезІ, США), «Ваа» (Моосіу'з іпуєзіогз Зєгуісє, США), «ВВВ»(Зіапс1агс1 & Роог'з, США), ••НИМ» (РіїсЬ Каііп§8, Великобританія).
Прана вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків в технічних резервах;
є) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1211 «Про затвердження напрямів інвес тування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів»), — не більше 20 відсотків загального розміру технічних резервів. При цьому в окремий об'єкт інвестування — не більше 5 відсотків загального розміру технічних резервів, за винятком інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою;
ж) банківські метали — на поточних та депозитних рахунках у банківських металах разом не більше 10 відсотків загального розміру технічних резервів.
Перелічені види активів, якими можуть бути представлені технічні резерви, мають ще обмеження стосовно місця їх зосередження. В одній юридичній особі може бути розміщено не більше як 35 відсотків загального розміру страхових технічних резервів, у тому числі:
а)    грошові кошти на поточному рахунку, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали — на рахунках, відкритих в юридичній особі;
б)    акції, облігації, іпотечні сертифікати, емітентом яких є юридична особа;
в)    інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
Законодавством встановлено пряму заборону щодо деяких інструментів розміщення коштів страхових резервів. Зокрема, розміщення коштів страхових резервів не може бути у такі інструменти:
позики (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти);
цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу;
цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості;
кошти, надані банкам на умовах субординованого боргу;
помилково перераховані кошти на рахунок страховика;
суми страхових премій, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до законодавства.
Величина активів, що приймаються на покриття технічних резервів, зменшена на суми довгострокових та поточних зобов'язань (розділи III, IV пасиву балансу), повинна бути не меншою, ніж сумарна величина технічних резервів, що розраховується відповідно до чинного законодавства на будь-яку дату.
Якщо кошти технічних резервів представлені правами вимоги до перестраховиків-нерезидентів з країн—членів Єдиного економічного простору і рейтинг фінансової надійності таких пере- страховиків не нижчий за один з таких: «В» (А.М.ВезІ, США), «Ва» (Моосіу'з Іпуе5Іог8 Зєгуісє, США), «ВВ» (Зіапсіагсі & Роог'з, США), «ВВ» (РіїсЬ Ка1:іп§8, Великобританія), та (або) до перестраховиків-нерезидентів з інших країн, ніж країн—членів Єдиного економічного простору і рейтинг фінансової надійності таких перестраховиків не нижчий за один з таких: «В+» (А.М.ВезІ, США), «Ваа» (Моосіу'я іпуєзіогз Зєгуісє, США), «ВВВ»(8і:апсіаггі & Роог'з, США), «ВВВ» (РіІсИ Ка1іп§8, Великобританія), то не менше 50 відсотків коштів технічних резервів повинні бути розміщені на території України. В іншому разі кошти технічних резервів повинні бути розміщені на території України в розмірі не менше 90 відсотків загального розміру технічних резервів. Ці обмеження не застосовуються до прав вимоги до вищезазначених перестраховиків для представлення технічних резервів, сформованих за такими видами страхування:
авіаційне страхування цивільної авіації;
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
страхування відповідальності морського судновласника; страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими під-
приємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
Існують особливі вимоги щодо розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Ці вимоги затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 №123. Розміщення здійснюється у такі категорії активів:
грошові кошти на поточному рахунку;
банківські вклади (депозити) — в кожному банку не більше 30 відсотків загального обсягу страхових технічних резервів;
права вимоги до перестраховиків — не більше 80 відсотків загального обсягу страхових технічних резервів;
цінні папери, що емітуються державою, — не більше 30 відсотків загального обсягу страхових технічних резервів.
Для представлення страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду не можуть використовуватися позичкові кошти.


 

You have no rights to post comments