Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Грошові надходження страховиків

Грошові надходження страховиків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Грошові надходження страховиків


Страхова організація в процесі кругообігу грошових коштів отримує певні надходження — як результат стосунків між нею та іншими суб'єктами фінансових відносин. Ці грошові надходження забезпечують страховикові можливість виконувати свою господарську діяльність; сплачувати страхувальникам страхове відшкодування; створювати у необхідних розмірах страхові резерви; забезпечувати вимоги законодавства щодо запасу платоспроможності; розміщувати та інвестувати тимчасово вільні кошти у різноманітні фінансові інструменти; отримувати прибутки.
Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств [36, с. 50].
Склад грошових надходжень страховиків обумовлюється двоїстим характером діяльності страховика: головною складовою надходжень є страхові премії, отримувані від страхувальників за укладеними договорами страхування, але, разом із тим, не менш важливими є надходження від розміщення та інвестування тимчасово вільних власних коштів і коштів страхових резервів. Співвідношення між цими двома видами надходжень міняється залежно від специфіки діяльності конкретної страхової організації, рівню її капіталізації та «віку».
Наприклад, новостворена страхова компанія на початку своєї діяльності не може відразу отримати безперебійний потік значних грошових надходжень у вигляді страхових премій. Для цього потрібен час. Але вона може мати значні надходження у вигляді, скажімо, відсотків за депозитними вкладами від розміщення коштів свого статутного фонду. Враховуючи вимоги законодавства до мінімальних розмірів статутного фонду страховиків і зважаючи на те, що він має бути створений у грошовій формі, такі надходження можуть бути достатньо вагомими і тим більшими, чим більшим є розмір статутного фонду. У подальшій діяльності цієї страхової компанії питома вага страхових премій у складі її грошових надходжень поступово буде зростати. Але так само зростатимуть її інвестиційні можливості — а, отже, відповідні надходження, — оскільки будуть збільшуватися обсяги страхових резервів, кошти яких страхова компанія має відповідним чином розміщувати та інвестувати.
Поняття «грошові надходження», застосовуване у вітчизняній літературі з фінансів і з фінансового менеджменту, однозначного тлумачення серед фахівців не дістало. Досить часто це поняття використовується як синонім поняття «доходи». Вони й справді є близькими, але не тотожними. Поняття «грошові надходження» — це більш широке поняття. Воно об'єднує всі зовнішні грошові надходження суб'єкта господарювання від усіх видів його діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за певний проміжок часу. Щоб визначити різницю між цими поняттями, є сенс розглянути їх за окремими видами суб'єктів господарювання і за окремими видами їхньої підприємницької діяльності.
Ці поняття збігаються, коли йдеться про грошові надходження усіх суб'єктів господарювання (в тому числі страхових компаній) від фінансової та інвестиційної діяльності. Операції за цими видами діяльності не оподатковуються непрямими податками, отже, всі грошові надходження повною мірою належать суб'єкту господарювання і можуть розглядатися як його доходи. В цьому випадку поняття «грошові надходження» і «доходи» можна вважати синонімами.
Що стосується операційної діяльності суб'єктів господарювання, то тут ситуація не така однозначна. Все залежить від характеру цієї операційної діяльності. Більшість промислових та комерційних підприємств України є платниками одного чи кількох непрямих податків, які є елементами ціни на товари та послуги цих підприємств. Тому грошові надходження таких підприємств від основної операційної діяльності включають як власне доходи підприємств, так і непрямі податки (мито, акцизний збір, податок на додану вартість), які тільки «транзитом» проходять через рахунки підприємств, щоб надалі бути спрямованими до бюджету. Тобто, з «арифметичної точки зору» доходи від основної операційної діяльності підприємств— платників непрямих податків — це сума відповідних грошових надходжень таких підприємств мінус величина непрямих податків, які сплачуються даними підприємствами до бюджету.
Страхові операції не оподатковуються непрямими податками. Але поняття «грошові надходження від основної операційної діяльності» і «доходи від основної операційної діяльності» у страховиків теж не збігаються, хоча з іншої причини. Ці поняття не збігаються з тієї причини, іцо загальна сума грошових надходжень страховика від основної операційної діяльності, які він отримує у вигляді страхових премій, перш ніж перетворитися на дохід, мас бути зменшена: а) на суми премій, переданих у перестрахування; б) на суми відрахувань до резерву незароблених премій (для страховиків, що здійснюють страхування інше, ніж життя).
Отже, страхові премії слід розглядати не як доходи, а як грошові надходження страховиків.
Грошові надходження Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку визначаються ще як грошові потоки. Так, у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» (МСБО 7), яким унормовано розкриття інформації про грошові потоки (вхідні та вихідні) суб'єктів господарювання, зазначено: «Грошові по токи від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб'єкта господарювання, яка приносить дохід» (курсив паш — О. Г.), а далі як приклад грошових потоків від операційної діяльності наводяться «надходження грошових коштів і виплати грошових коштів страхової компанії... за полісами» [21, с. 743]. Це означає, що грошові надходження страховика від страхової діяльності, відповідно до міжнародної практики, можна розглядати ще як вхідні грошові потоки (синонім вітчизняного «грошові надходження»).
Грошові надходження страхової організації є різноманітними за своїм змістом та походженням. їх можна класифікувати відповідно до загальних вимог, встановлених МСБО 7 та національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Рух грошових коштів» (П(С)БО 4).
Отже, відповідно до МСБО 7 та П(С)БО 4, джерелами походження доходів страховика є його операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Як зазначається у МСБО 7, класифікація за видами діяльності надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан суб'єкта господарювання і суму його грошових коштів та їх еквівалентів [21, с. 742].
Операційна діяльність — це основна діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [21, с. 741].
Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції суб'єкта господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення зобов'язань, підтримки операційної потужності суб'єкта господарювання, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування [21, с. 742].
Основною діяльністю підприємства вітчизняне законодавство визнає операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Для страхової організації це — операції зі страхування та перестрахування. А основним джерелом доходів від основної діяльності виступають страхові премії від цих операцій. Поняття «Операційна діяльність» передбачає крім основної операційної діяльності ще інші види операційної діяльності, а отже - інші види доходів від операційної діяльності поряд з доходами від основної операційної діяльності. Докладніше про страхові премії та інші доходи від операційної діяльності йтиметься у підрозділі 2.2.
Інвестиційна діяльність — це придбання і продаж довгострокових активів (у вітчизняному законодавстві - необоротних активів), а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів [21, с. 741].
Необоротні активи відображаються у розділі 1 активу балансу страховика і включають: нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи. Придбання і продаж перелічених необоротних активів, а також довгострокові фінансові інвестиції (розділ 1 активу балансу) і короткострокові фінансові інвестиції (розділ II активу балансу) становить зміст інвестиційної діяльності страховика. Доходи від інвестиційної діяльності та їх склад залежать від напрямів інвестиційної діяльності страховика (більш докладно - у підрозділі 4.3).
Прикладами вхідних грошових потоків, що виникають у результаті інвестиційної діяльності, є: надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових активів; надходження грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання, а також часток у інших підприємствах;
надходження грошових коштів від повернення авансів та позик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), наданих іншим сторонам; надходження грошових коштів від ф'ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів «своп».
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності призводить до змін у певних статтях активу балансу.
Фінансова діяльність —діяльність, що спричиняє зміни розміру і складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта господарювання [21, с. 741]. Прикладами вхідних грошових потоків від фінансової діяльності є: надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу; надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших коротко або довгострокових позик.
Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності призводить до змін у певних статтях пасиву балансу. Це етап і балансу за розділом «Власний капітал» та статті, пов'язані з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов'язання», «Поточні зобов'язання» (статті: «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» тощо). Доходи від фінансової діяльності, так само, як від інвестиційної, визначаються конкретними напрямами цієї діяльності.
Формування відповідних надходжень з огляду на поділ діяльності страховика на операційну, інвестиційну та фінансову


 

You have no rights to post comments