Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі

Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі

Безсуперечливим є факт, що  основною складовою у ієрархічній системі  виробництва продовольства вважається агрофірма. Тому інвестиційна привабливість галузі формується саме на цьому рівні.
Для визначення економічної ролі  агрофірми  у процесах  розвитку галузі, застосуємо системний підхід і розглядатимемо об’єкт як окрему систему. Особлива увага факторам впливу.
Зовнішнє середовище досліджуваного об'єкта.
Щоб дослідити  зовнішнє середовище агрофірми з позиції впливу  функції інвестиційної привабливості  її становище повинно бути  описане на підставі аналізу складних і різноманітних зв'язків безлічі  факторів. Підкреслимо, що усі фактори зовнішнього середовища, що впливають на агрофірму як підсистему загальної агро - виробничої системи АПК, можна поділити на 2 умовні групи: соціально – економічні і природнокліматичні.
Перша група впливає насамперед на правову, організаційну і економічну діяльність агрофірми в цілому, на можливості її технічного і технологічного розвитку. Друга група впливає на можливості фірми виконувати свою основну діяльність – виробляти і реалізовувати сільськогосподарську  продукцію.
Обидві групи факторів здебільшого характеризуються мінливістю і невизначеністю. Для деяких факторів можна пророчити їхній  майбутній стан і ступінь впливу, для інших можна оцінити лише імовірності і напрямки змін, для багатьох, які впливають на діяльність в умовах невизначеності ( маркетингова) можна лише оцінити діапазон можливих значень станів.
Особливе значення буде мати інформаційна складова. Без інформації про стан факторів зовнішнього середовища, оцінки чи тенденцій закономірностей їхніх змін у перспективі дуже важко забезпечити стійкий стан агрофірми як системи.
Соціально - економічні фактори при детальному розгляді можуть бути згруповані по підгрупах впливу:
а). Правові основи функціонування агрофірми і тенденції їхньої мінливості. У підгрупу включені закони, що регулюють діяльність юридичних осіб у сфері виробництва продукції, реалізації, залучень інвестицій, інноваційної політики, економічні вимоги.
б). Параметри стану ринків збуту продукції. Сюди входить інформація про ціни на сільськогосподарську  продукцію і продукти переробки; стан і напрямки діяльності конкурентів, що роблять аналогічну продукцію, або вироби що може її заміщати, ємність ринків і можливості потенційних споживачів щодо вихідної і переробленої продукції.
в) Зовнішні і перспективні пропозиції на ринку техніки, механізмів, знарядь, технологій. Тут як фактори варто розглядати ціни і пропозиції по обслуговуванню техніки, запасні частини. Варто включити і стан фонду насіння.
г). Стан ринків ГСМ, добрив, засобів захисту рослин. Для агрофірми важлива інформація про тенденції зміни цін на цих ринках при плануванні термінів списання і придбання необхідних компонентів.
д). Потенційні інвестори агрофірми і форми в який інвестори можуть здійснювати співробітництво. Це можуть бути фінансові чи інвестиційні пропозиції щодо використання сучасних агро технологій, насіння, техніки. Важливі форми  компенсації з боку агрофірми.
е) Потенційні партнери агрофірми. Це фірми й організації, з якими агрофірма може укласти договори про співробітництво, спільно утворювати нові об'єкти, філії, здійснювати спільну діяльність на ринку.
ж) Інші структури макроекономічного середовища (посередники, постачальники), фінансові установи (банки, страхові компанії), рекламні агентства, митні і ін.
з)  Економіко-технічні фактори. Електромережі, газопровід, автошляхи і залізниця, можливості агрофірми користатися ними.
Усі ці підгрупи факторів роблять різні впливи на виробничу і маркетингову діяльність агрофірм.
Природнокліматичні фактори зовнішнього середовища . 
До цих факторів впливу на виробничу і ринкову складову  діяльності агрофірми як досліджуваної системи можна віднести:
а). Ґрунти і їхні властивості. (Можливість виробляти конкурентно спроможну продукцію)
б). Інтенсивність фотосинтетичної активної радіації (ФАР) і її характеристики в річному циклі.
в). Термічний режим у плині року і його імовірнісні характеристики.
г).Хвороби і шкідники сільськогосподарських культур, прогноз їхньої появи, можливий збиток від ушкоджень, терміни й інтенсивність їх розвитку, використання засобів захисту.
д). Екологічна ситуація, що склалася, стани водяних ресурсів і можливості їхнього використання.
е). Характеристики вирощуваних культур і впливу на їхні значення факторів навколишнього середовища.
До характеристик зовнішнього середовища також можна відносити рівень кваліфікації кадрів, системи їхнього використання, системи передачі інформації, гнучкість структури щодо мінливості ринку і зовнішнього середовища в цілому.
Усі перераховані фактори тією чи іншою мірою, напряму або побічно повинні враховуватись агрофірмою при проектуванні і реалізації операційної діяльності, формуванні стратегій інвестиційної привабливості .
Від кількості врахованих факторів і правильності їх обліку, залежать результати діяльності агрофірми і стійкість її як системи на аграрному ринку.
 Цілі діяльності агрофірми
Поводження агрофірми як елемента виробничо-економічної системи АПК стосовно зовнішнього середовища  і всіх складових підсистем повинно бути цілеспрямованим.
Цілі агрофірми можна розділити на три рівні: стратегічний (найбільш тісно переплітається зі стратегією регіону), тактичні й оперативні. Останні дві цілі з погляду системного підходу до процесів діяльності найбільш характерні для такої системної компоненти як агрофірма.
Серед основних стратегічних цілей агрофірми можна виділити наступні:
 1.Збереження конкурентної стійкості в макроекономічному середовищі.
2. Розвинення агрофірми.
Спираючись на системний підхід і визначення агрофірми як відкритої ієрархічної складової виробничо-економічної системи можна в якості підцілей діяльності визначити наступні:
1. Забезпечення  конкурентноздатності на ринку продукції і послуг. Насамперед, комплекс цілей відповідно до системного підходу, наступного моделювання і інформації, якою забезпечується досягнення цілі можна виділити цілі з кількісними і якісними характеристиками. Кількісні цілі агрофірми – це обсяг прибутку, обсяг продажів, продуктивність праці, частка ринку по тих чи  інших товарним сегментам. До цілей з якісними характеристиками  віднесемо такі,  досягнення  яких  забезпечує престиж, а це в першу чергу  цілі соціального спрямування:
- збереження навколишнього середовища;
- збереження родючості ґрунтів;
- забезпечення зайнятості населення;
- підтримка культурних, освітніх, спортивних, оздоровчих програм.
Цілі інвестиційної привабливості в агроекономічних системах досягаються через інформаційні функції: збір інформації й аналіз зовнішнього середовища, дослідження й аналіз ринку. Більш конкретно їх можна класифікувати на такі:
- вивчення споживачів, як реальних, так і потенційних, їхніх бажань, навичок, процесів здійснення покупок;
- дослідження існуючих і планованих продукції і товарів, контроль над якісними характеристиками традиційних і планування нових;
- планування товароруху і збуту;
- забезпечення формування попиту і стимулювання збуту;
- заходу щодо забезпечення цінової політики через планування цін, технології використання цін, кредитів, знижок і т.ін.
- управління маркетинговою діяльністю як системою (планування, управління і контроль, оцінки ринків і прибутків, аналіз ефективності рішень).
У якості основних складових управління виділимо – збір інформації, її організація, вироблення на цій основі виробничих і маркетингових рішень.
Доречно відзначити, що планування в агромаркетингу – безупинний циклічний процес від якого залежить рівень рішень, відповідність їх поточному стану ринку і змінам зовнішньому макроекономічному середовищу.
Стосовно планування  інвестиційної політики агрофірми виділимо такі етапи як найбільш типові:
- опис цілей агрофірми;
- дані про результати прогнозування ринків;
- опис інвестиційних стратегій дій агрофірми на кожному з ринків (зерновий, овочевий, м’ясо-молочний);
- опис інструментарію проведення маркетингових операцій;
- опис процедур контролю виконання плану виробництва і маркетингу.
Доречно відзначити, що план івестаційно привабливих дій має не чітку функцію у вигляді "закону", а є гнучкою програмою дій. Обумовлено це, насамперед, імовірнісним характером основних даних і невизначеністю ситуацій. Тому інвестиційний  план може иати три різнорівневих варіанти: мінімальний (а), найбільш ймовірний (n) і максимальний (d), котрі припускають дії агрофірми відповідно при недоброзичливій ситуації, нормальної і сприятливої. Дотепність такого планування  може бути визначена за законом β-розподілення як Р=(a+4n+d)/6 і табличних значень функції Логранжа-Z=[( b -a)/6]2.
Серед цілей тактичного спрямування  виділимо: 
- вихід на інші (різні) ринки;
- розширення асортименту й обсягу продукції на ринку;
 - забезпечення інформацією про ринки, ціни, конкурентів,  постачальниках ресурсів і матеріалів;
- протистояння інфляції.
Для досягнення цих цілей агрофірма повинна відслідковувати тенденції зміни в середовищі агровиробництва в цілому. Ці тенденції полягають у тому, що впроваджуються нові технології, у тому числі  інформаційні, відповідна техніка, високопродуктивні сорти культур. Тут в умовах інтенсифікації економічних (ринкових) відносин на перше місце висуваються інвестиційні і маркетингові проблеми, що можуть бути вирішені спеціальними методами досліджень в тому числі і моделюванням.
До речі, використовуючи модельний підхід можна суттєво покрашити і прискорити формальні процеси створення інвестиційних проектів (пропозицій) і здійснювати контроль за платежами. Тобто, для розробки інвестиційного проекту і контролю платежів агрофірма, як Позичальник, може скористатись автоматизованою процедурою розрахунків (рис.3.7, 3,8). Інструментарій , що пропонується достатньо зручний у використанні і дозволяє надавати результати в режимі машинної імітації.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить