Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Словник "Сегментація"

Словник "Сегментація"
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Критерій сегментації — це показник того, наскільки вірно фірма вибрала той чи інший ринок для діяльності. За якими критеріями варто підходити до виділенню сегментів ринку? Практика зафіксувала найбільш відомі.
Сегментацію всередину -  процес сегментації починають із широкої групи споживачів, а потім поетапно поглиблюють її в залежності від класифікації кінцевих споживачів чи товару послуги;
 Сегментація вшир, що починається з вузької групи (сегмента) споживачів, а потім розширюється в залежності від сфери призначення і використання товару;
  Попередню сегментацію — початковий етап маркетингових досліджень, що орієнтує на вивчення максимально можливого числа ринкових сегментів;
  Остаточну сегментацію — завершальна стадія аналізу ринку, проведення якої регламентується можливостями самої фірми й умовами ринкового середовища.
Сегментування - процес поділу безлічі потенційних покупців базового ринку на сегменти — групи споживачів, що мають схожі характеристики (потребами, споживчим поводженням), поводяться на ринку подібно.
Позиционирование товару на ринку — забезпечення йому не зухвалих сумнівів, чітко відмінного від інших, бажаного місця у свідомості цільових споживачів (на цільовому ринку); чи:  це розробка і створення іміджу товару таким чином, щоб він зайняв у свідомості покупця гідне місце, що відрізняється від положення товарів-конкурентів.
Географічна сегментація — розподіл ринку на різні географічні одиниці: країни, регіони, області, міста і т.д.
Демографічна сегментація — розподіл ринку на групи в залежності від таких характеристик споживачів, як: вік, підлога, родиний стан, життєвий цикл родини, релігія, національність і раса.
Соціально-економічна сегментація припускає розподіл споживачів за рівнем доходів, роду заняття, рівню утворення.
Психографическая сегментація — розподіл ринку на різні групи в залежності від соціального класу, життєвого чи стилю особистісних характеристик споживачів
Сегментація по ознаці культури означає облік впливу культурних розходжень (стереотипу споживання, віддають перевагу  дизайнерського стилю, споживчого поводження) покупців. Особливе значення ця ознака має при виході на міжнародні чи ринки для країн зі значимими культурними розходженнями в складі населення.
Сегментація по адаптивності споживачів до нового товару — поділ споживачів по розходженнях у реакції на появу нового чи товару нової збутової концепції.
Новатори — обличчя, схильні до ризику й експерименту, звичайно люди з високим соціальним статусом, що входять у вищу групу по доходах, городяни;
Швидко звикають до нового товару - обличчя, схожі по соціальних характеристиках на представників першої групи, але з меншою схильністю до ризику. Такі люди зустрічаються частіше в сільській місцевості, ведуть активне громадське життя;
Легко звикають до нових товарів — великі групи людей, що уникають ризику;
Повільно звикають до нових товарів — великі групи людей, що обережні, схильні наслідувати, консерватори, не схвалюють змін, звичайно входять у групи з низькими доходами, володіють мало престижними професіями;
Ретрогради — крайній тип споживачів, що характеризуються негативним відношенням до будь-яких змін, позбавлені уяви, реагують на товар тільки тоді, коли він знаходиться на ринку протягом тривалого часу.
Поведінкові ознаки сегментації - є найбільш образними і, на думку багатьох фахівців, складають найбільше логічну основу для формування сегментів ринку.
Сегментація по обставинах застосування — розподіл ринку на групи відповідно до обставин, приводами виникнення ідеї, здійснення чи покупки використання продукту.
Сегментація на основі вигод — розподіл ринку на групи в залежності від вигод, користі, що шукає споживач у продукті.
Статус користувача характеризує ступінь регулярності використання якогось продукту його користувачами, що поділяються на не використовують продукт, що були користувачів, потенційних користувачів, на користувачів-новачків і на регулярних користувачів.
Ступінь лояльності характеризує ступінь лояльності, прихильності споживача визначеній марці продукту, звичайно виміряється числом повторних покупок продукту даної марки.
Стадія готовності покупця — характеристика, відповідно до якої покупців класифікують на необізнаних і обізнаним про продукт, на добре інформованих про нього, на зацікавлених у ньому, на бажаючих його купити і на не навмисних його купити.
Uniage (за аналогією з фэдом unisex) - це явище називається універсальним віком, тобто тенденція яка стирає вікові границі серед дорослого населення. Різниця між їхніми перевагами зв'язана усе більше не з віком, а з їхнім соціальним статусом, особистими перевагами і способом життя.
 Апостеріорі (лат. aposteriori — з наступного) — происходящее з досвіду; на підставі досвіду, наявних даних; тобто факт, явище, чи властивість залежність виводиться з аналізу одержуваних даних
 Апріорі (лат. apriori — з попереднього) — до досвіду, незалежно від досвіду; тобто заздалегідь вважається, що який-небудь факт, явище, чи властивість залежність існує.
Репутаціонного підходу — персональний і груповий престиж, що ґрунтується на спостереженні того, як люди взаємодіють один з одним — як рівні, вищестоящі чи нижчестоящі по соціальному статусі. У
Функціональний підхі1 акцентує увага на занятті, рівні доходу, умовах життя й ідентифікації з етнічною чи расовою групою.
Родина — це група двох чи більш людей, зв'язаних крівним спорідненням, чи шлюбом усиновленням і живучих разом.
Нуклеарная родина — це група, що складається з батька, матері і дитини (дітей), що живуть разом. Розширена родина — це нуклеарная родина плюс інші родичі (бабусі, дідуся, дядька, тітки).
Домогосподарство — це всі мешканці одиниці житла, що ведуть загальне господарство. Багато споживчих товарів споживаються скоріше домогосподарством, чим індивідуумами (продукти харчування, побутова техніка, меблі).
Екологічно нейтральні - товари, виробництво та споживання яких не руй¬нує навколишнє середовище: упаковка, що розкладається після використання еколо¬гічно безпечним способом на нешкідливі мінеральні речовини, тощо.
Екологічно спрямовані - товари, виробництво та споживання яких вносять позитивні зміни у навколишнє середовище: устаткування та технології виготовлення штучних надтвердих матеріалів замість їх добування у шахтах чи кар'єрах, що дозво¬ляє уникнути порушення природних ландшафтів, забруднення навколишнього сере¬довища породою та ін.
Макросегментація ринку — це процес дослідження: закону потреб, що піднімаються; ступеня задоволення потреб споживачів; економічних, технічних і організаційних можливостей виготовлювача, виходячи з його місії; попереднього вибору цільових ринків, головної й основної функцій товару (послуги) для задоволення потреб споживачів;
Мікросегментація ринку — це конкретизація і деталізація параметрів макросегментації, виходячи з місії і можливостей організації, технології виготовлення, продажу і сервісу товару в споживача, що враховують особливості перехідної економіки, мотиви, менталітет і інші фактори.
Стратегію спеціалізації по сегменти ринку - застосовують продавці (рідше — виготовлювачі), що бажають задовольнити потреби одного покупця і різних товарів (наприклад, продуктах харчування, товарах легкої промисловості).
Стратегію вузької концентрації переважно застосовують обережні новачки, що тільки починають свою підприємницьку діяльність .
Стратегію широкої концентрації по товарі - переважно застосовують виготовлювачі (продавці), що випускають нові прогресивні товари, що у перспективі з цим товаром можуть зайняти й інші ніші.
Стратегію широкої концентрації по сегментах ринку -застосовують або багаті новачки, або виготовлювачі, що володіють двома ексклюзивними товарами, що приносять їм стабільний прибуток.
Стратегію виборчої концентрації - застосовують виготовлювачі, що володіють, з одного боку, декількома ексклюзивними товарами, а з іншого боку — сильною службою маркетингу, що вміє професійно й оперативно проводити маркетингові дослідження з перебуванню самого зручного сегмента ринку.
        Стратегію спеціалізації по товарі - можуть застосовувати тільки виготовлювачі товару, конкурентноздатні на даному ринку (місцевому чи регіональному, національному, міжнародному, глобальному).
STP–маркетинг  (скорочення перших літер англійських термінів “segmenting” – сегментація (сегментування), “targeting” – вибір цільового сегмента, “positioning” – позиціювання).
Термін “сегментування” використовують, коли мова йде про процес розподілення ринку на сегменти;
Термін “сегментація” як результат процесу сегментування;
Незадоволені потреби – це ті нужди покупців, які не задоволені поточними товарними пропозиціями;
Стратегічний напрям діяльності -  синонімічна поняттю “стратегічний господарський підрозділ”. Виділення стратегічних напрямів діяльності (стратегічних господарських підрозділів) відбувається на загально-корпоративному стратегічному рівні і передбачає обов’язкове виокремлення стратегічного напряму діяльності в окремий структурний підрозділах підприємства.
Цільовий ринок (сегмент) підприємства - це той сегмент ринку, на який підприємство орієнтує свою діяльність , стратегічний напрям діяльності підприємства теж можна вважати його цільовим ринком.
Стратегія односегментної концентрації передбачає вибір в якості цільового одного сегмента матриці товарно-сегментної структури ринку   і зосередження на ньому стратегічної діяльності підприємства.
Стратегія товарної спеціалізації передбачає орієнтацію діяльності підприємства на певному різновиді товару, і пропонування його (з відмінними характеристиками) різним групам споживачів в межах загального ринку збуту.
Стратегія сегментної спеціалізації означає орієнтацію діяльності підприємства на задоволення різних потреб одного ринкового сегмента.
 Стратегія селективної (вибіркової) спеціалізації полягає у виборі цільових сегментів за товарно-сегментною матрицею без їх  відповідності до певної товарної або сегментної ознаки.
Стратегія повного охоплення ринку відтворює прагнення підприємства задовольнити потреби загального ринку збуту в цілому, тобто охопити всі клітинки  матриці товарно-сегментної структури ринку.
Недиференційований (агрегований, або масовий) маркетинг заснований на процесі ринкового агрегування, тобто розглядає ринок як єдину однорідну сукупність споживачів. Ринкове агрегування – це процес, який діаметрально протилежний процесу ринкової сегментації.
Спрощений недиференційований маркетинг полягає в тому,  що розробляється і впроваджується на ринок товар із спрощеними (мінімально необхідними для споживача) функціональними властивостями.
Ускладнений  недиференційований маркетинг має місце тоді, коли із зростанням та розвитком ринку фірма-виробник замість того, щоб створити декілька модифікацій товару із різними властивостями, ускладнює товар, насичує його різноманітними функціональними характеристиками, щоб цей один товар підходив для всіх споживачів даного ринку.
Диференційований маркетинг, як і недиференційований, встановлює ціль задовольнити потреби великої ринкової частки і орієнтується на великий ринковий потенціал. тобто підприємство сегментує (а не агрегує)  ринок збуту за певними ознаками і виходить з відповідними різновидами товарів на декілька виявлених в процесі сегментації ринкових сегментів.
Концентрований маркетинг – передбачає орієнтацію діяльності підприємства на одному ринковому сегменті. Якщо недиференційований і диференційований маркетинг відтворюють прагнення підприємства-виробника охопити своєю діяльністю весь ринок (або одним різновидом товару – як у випадку недиференційованого маркетингу, або великою кількістю різновидів товарів – як у випадку диференційованого маркетингу), то стратегія концентрованого маркетингу означає зосередження діяльності підприємства на певній частині (сегменті) ринку
 Індивідуалізованого маркетингу полягає в персоніфікованому ставленні підприємства-виробника до кожного окремого споживача та існуванні безпосередніх персональних зв’язків виробника і споживача товару. Таким чином, індивідуалізований маркетинг відходить (відмовляється) від категорії “ринковий (маркетинговий) сегмент” і кожного окремого споживача розглядає в якості окремого реального чи потенційного цільового сегмента підприємства.
Результативністю цільового сегмента, вважають його ринкову привабливість у поєднанні з ринковими позиціями  підприємства на цьому сегменті.
Ринкову результативність цільового сегмента утворюють такі показники, які характеризують ринкову привабливість цільового сегмента для підприємства.
Внутрішньо-фірмову результативність утворюють такі показники, які характеризують внесок від діяльності підприємства на цільовому сегменті на результати його діяльності.
Позиціювання продукту – це рішення і дії, спрямовані на створення і підтримання продуктової концепції фірми в свідомості покупців.
 Ринкове позиціювання – це розміщення продукту в чіткому, відмінному й бажаному місці (по відношенню до продуктів-конкурентів) в розумі цільових покупців.
Позиціювання за показниками якості  - полягає в тому, що в основу позиціювання кладуть основну позитивну характеристику якості товару підприємства, за якою цей товар вигідно відрізняється від конкурентів.
Позиціювання за співвідношенням “ціна – якість”- сутність цієї стратегії позиціювання полягає в знаходженні оптимального поєднання цих показників і доведення його до свідомості споживача (для споживачів з середнім рівнем доходу, які хочуть отримати прийнятну якість за прийнятними цінами).
         Позиціювання за відмінними особливостями споживачів цільового ринку – передбачає відтворення в позиціюванні якоїсь характерної особливості споживачів, для яких пропонується товар.
Позиціювання на низькій ціні. Низька ціна  - це основа стратегії цінового лідерства, яка є одним з найголовніших різновидів конкурентних стратегій.
 Позиціювання на сервісному обслуговуванні. Підприємства, які виробляють та продають товари довгострокового вжитку, можуть привертати до себе  увагу та формувати прихильність споживачів  шляхом надання сервісних послуг.
 Позиціювання на позитивних особливостях технології – висвітлює новітність або позитивні відмінності технології виробництва товарів або надання послуг.
 Позиціювання на іміджі   - ця стратегія позиціювання спирається на вже набуту фірмою позитивну репутацію серед споживачів.
 Стратегія позиціювання за однією ознакою привертає увагу споживача до однієї, домінуючої ознаки.
 Стратегія позиціювання за  двома ознаками застосовується тоді, коли існує велика конкуренція за домінуючою ознакою.
 Стратегія позиціювання за трьома ознаками привертає увагу споживача до трьох показників товару.
Надмірне позиціювання означає, що поза увагою споживача залишилися деякі важливі особливості товару або певні різновиди товарів підприємства. 
Недостатнє позиціювання  виникає в тому разі, коли споживач не виділяє для себе нічого особливого в товарі підприємства. Тобто,  споживач не  відрізняє товар підприємства від товарів конкурентів.
Змішане позиціювання виникає у разі частих змін стратегії позиціювання, внаслідок чого у споживача створюється конфузний імідж товару.
Сумнівне позиціювання виникає  у разі невдалого поєднання комплексу маркетингових засобів при реалізації стратегії позиціювання.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить