Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організації маркетингової діяльності в АПК

Організації маркетингової діяльності в АПК
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організації маркетингової діяльності  в АПК

В умовах переходу до ринкової економіки аграрний маркетинг доцільно представити як трирівневу систему, кожен рівень якої повинен мати чітку організаційну структуру, що є однією з умов для оптимального функціонування всієї системи (рис. 12).
На державному рівні головним для товаровиробників є вплив наступних чинників: економічні структури в економіці, особливості їх функціонування, правове та соціальне оточення суб’єктів економіки, політичні чинники, зайнятість населення, культура та демографія, науково-технічний прогрес, суспільна система оцінок, регіональна політика у державі, екологія та природне середовище, структурні зрушення в народногосподарському комплексі, а також стан системи ринків у державі.
Приоритетними напрямами державної політики в аграрній сфері  визначено:
- забезпечення приоритетного розвитку АПК з визначенням сільського господарства базовою галуззю економіки;
- формування багатоукладної аграрної економіки;
- забезпечення збалансованого поєднання державного регулювання економіки агропромислового виробництва з економічною свободою підприємств;
- державна підтримка розвитку сільського господарства, забезпечення соціально-економічного захисту товаровиробників, формування внутрішнього ринку продовольства, матеріальних ресурсів, робочої сили;
- удосконалення механізмів цінового регулювання, кредитно-фінансової системи та податкової політики, спрямованих на стимулювання розвитку агропромислового виробництва;
- спрямування інвестиційної політики на відновлення та розвиток ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості;
- посилення розвитку інтеграційних процесів у виробництві продукції та її промислової переробки з метою виготовлення високоякісних конкурентоспроможних кінцевих продуктів споживання;
- освоєння новітніх ресурсозберігаючих технологій виробництва екологічно-чистої сільськогосподарського продукції та збереження навколишнього природного середовища;
- здійснення державної науково-технічної політики, організація наукового, інформаційного та кадрового забезпечення агропромислового виробництва;
- створення умов для переходу АПК до соціально орієнтованої, регульованої ринкової економіки;
- відродження і соціальний розвиток села, сприяння підвищенню  життєвого добробуту та рівня у сільських поселеннях.
Виходячи з цього наступними цілями маркетингу є:
- узгодження потенційних конфліктів потреб і суспільного добробуту;
- управління зміною пріоритетів у суспільному виробництві, зміна місця і ролі людини в системі економічних відносин;
- перебудова структури та організації виробництва з усуненням недоліків ринкового механізму;
- прискорення прогресивних трансформації економічних і соціальних систем;
- просування основних ідей трансформації;
- формування раціональних потреб нового рівня;
- диверсифікація виробництва;
- блокування процесів неефективного природокористування та забруднення навколишнього середовища;
- захист людини від втрат, пов'язаних з дією ринкових механізмів і підприємницькою активністю;
- подолання відриву економічної ефективності від соціальної;
На наш погляд цілі аграрної політики визначають спрямованість розвитку відтворювальних процесів в АПК, а маркетинг виступає як інструментарій реалізації цієї політики.
Крім цього цілями маркетингу є: 
- створення умов для розширеного відтворення в агросфері.
- відтворення маркетингових відносин між партнерами аграрного ринку;
- створення умов для постійного підвищення соціальної й економічної стабільності в АПК, підвищення рівня життя діяльності сільського населення;
- удосконалення системи розподілу і товароруху в системі агро ринку;
- підвищення ступеня конкурентоспроможності товаровиробників в аграрній сфері;
- розробка та впровадження заходів, що стимулюють відкритість та прозорість ринкових процесів в агросфері;
- розвиток ринкової інфраструктури;
- стратегічне планування розвитку сільськогосподарського виробництва.
Обласний рівень управління аграрним маркетингом охоплює всю сукупність товаровиробників, переробних, обслуговуючих, допоміжних та торгових підприємств, поєднаних взаємозв’язками, товарними, сировинними, інформаційними потоками та послугами в економічному просторі аграрного ринку на обласному та районному рівні. До цієї сукупності належать сільгоспідприємства всіх форм власності, фінансові установи, посередницькі, консалтингові, юридичні фірми, агросервісні підприємства, торгівельні структури, державні і господарські служби управління ринком.

Організаційно обласний рівень управління системою агромаркетингу може бути представлений обласним інформаційно-маркетинговим Центром (відділ) (рис. 14.). Ціль його роботи – створення організаційно-економічних умов для всебічного задоволення зростаючого попиту населення на високоякісні продовольчі товари, а промисловості – на сільськогосподарську сировину.
Організація Центру передбачається шляхом формування самостійного відділу (структурної одиниці), фінансово та організаційно незалежного від господарських структур області. Він фінансується за рахунок бюджетних коштів.
Для того, щоб підприємства були зацікавлені в регулярному використанні маркетингових послуг, відділу необхідно забезпечити високий науково-практичний рівень методів і технологій, наявність висококваліфікованих кадрів спеціалістів-маркетологів.
Основними функціями Центру можуть бути визначені наступні:
-  збір маркетингової інформації про кон’юнктуру оптових та роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в області і за її межами;
- розробка і здійснення комплексних інтегрованих маркетингових програм;
- здійснення допомоги з пошуку приоритетних напрямів маркетингових досліджень, та діяльності аграрних підприємств;
- розробка стратегії розвитку сільського господарства області (по обсягу, структурі, видам продукції й асортименту виходячи з кон'юнктури світового ринку), рішення питань продовольчої безпеки;
- науково-методичне та інформаційне забезпечення учасників обласного ринку (впровадження сучасних методик збору, обробки та використання інформації, аналізу ринкової ситуації, організації науково-практичних конференцій, виставок досягнень і передового досвіду в області агромаркетингу);
- створення обласного банку ринкової інформації з усіх видів продукції АПК;
- удосконалення системи стандартизації, сертифікації і контролю за якістю продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності;
- розробка рекомендацій з визначення і формування ринкового асортименту продукції;
- моніторинг процесів формування та розвитку аграрного ринку, його інфраструктури, структури виробництва та споживання продуктів харчування;
- моніторинг цін, що склалися на ринках України та на світовому ринку;
- формування і розміщення замовлень на виробництво і постачання продукції агропромислового виробництва в обласні і республіканські фонди;
- організація конкурсів, аукціонів, торгових ярмарок;
- пошук партнерів по кооперації, ефективних каналів збуту, методична та практична допомога в організації зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств;
- моніторинг інновацій у технологіях виробництва, переробки, збереження і реалізації продукції;
- підготовка кадрів, надання методичної допомоги в організації маркетингової діяльності.
-  організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в області маркетингу;
- організація та удосконалення інформаційно-консультаційного  забезпечення підприємств АПК району у питаннях маркетингу сільськогосподарської продукції і продовольства;
- участь у розробці та впровадженні сучасних економіко-математичних моделей аграрного маркетингу і вносить пропозиції за результатами їхнього використання;
У складі Центру доцільно сформувати п’ять функціональних секторів – маркетингових досліджень, прогнозування і стратегічного планування, ціноутворення і цінової політики, розвитку ринкової інфраструктури,  маркетингових комунікацій, інформаційно-консультаційний.
Центр працює в тісному взаємозв'язку з фінансово агропромисловими групами, асоціаціями товаровиробників і сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, садово-городніми кооперативами і товариствами, власниками особистих підсобних господарств, фізичними особами, підприємствами переробної, харчової промисловості, організаціями торгівлі та агросервісу, фінансовими установами, страховими компаніями, біржами.
Наступний етап розвитку маркетингових структур АПК ми пов'язуємо з інтеграцією практики сільського господарства, науки і вищої економічної освіти.
Метою створення служби агромаркетингу в районі – є забезпечення ефективного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні на основі вивчення і прогнозування існуючого і потенційного попиту та ринкової кон'юнктури, організація діяльності якої здійснюється у напрямках:
- кооперація і координація зусиль місцевих товаровиробників з метою підвищення ефективності реалізації сільськогосподарської продукції;
- спільне створення ефективної ринкової системи товароруху та поширення сільськогосподарської продукції в межах району з виходом на наступні рівні (область регіон);
- більш повне задоволення населення району в продуктах харчування, а переробних підприємств у сировині (виходячи зі  потенційних можливостей виробництва та платоспроможного попиту);
- надання кваліфікованої методичної і практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам району в питаннях, пов’язаних з маркетинговою діяльністю;
- моніторинг закупівельних цін (складання ринкового звіту).
Організація агромаркетингу в адміністративному районі може здійснюватися у наступних організаційних формах:
1) служба маркетингу районного управління сільського господарства;
2) єдина (централізована) служба агромаркетингу ряду сільськогосподарських підприємств одного профілю діяльності в районі;
3) єдина служба агромаркетингу декількох юридично самостійних підприємств, незалежно від їхньої спеціалізації;
4) консультаційні маркетингові центри (районного значення).
Районні управління сільського господарства виступають територіальним органом управління й організаційно по багатьом питанням виробничої діяльності наближені до підприємств району. У зв'язку з тим, що вони є найбільш типовими організаційними структурами в районах, то вони і становлять найбільший інтерес для рішення проблеми організації управління маркетингом на районному рівні.
Основними задачами агромаркетингової служби районного управління сільського господарства є:
 сприяння процесам формування аграрного ринку району;
 збирання, обробка, аналіз та поширення ринкової інформації;
 розробка інвестиційної, поточної і перспективної маркетингової програми АПК району;
 прогнозування обсягів виробництва і продажу сільськогосподарської продукції, кон'юнктуру ринку, тенденції його розвитку;
 консалтингові послуги підприємствам району при впровадженні комплексу маркетингу в процес виробництва, збереження, товарної доробки, переробки, транспортування, реалізації сільськогосподарської продукції, продовольства на принципах маркетингу;
 здійснення експертизи різних видів контрактів і договорів між суб’єктами аграрного ринку, у тому числі по лізингу, страхуванню, транспортуванню, збуту;
 участь в організації науково-дослідних робіт з удосконалення товарного асортименту, виявленню нових споживчих властивостей сільськогосподарської продукції;
 розробка рекомендації щодо цінової політики підприємств району;
 участь у створенні мережі фірмових магазинів по реалізації продукції району, вибір ефективних каналів збуту;
 допомога в розробці внутрішньогосподарських нормативів і довідкової документації відповідно до вимог маркетингу щодо операцій з сільськогосподарською продукцією після її збирання при переміщенні її до споживача;
 надання необхідної допомоги підприємствам району в розробці планів маркетингу та оцінці ризиків і прибутку, ефективності прийняття маркетингових рішень;
Організація роботи районної служби аграрного маркетингу здійснюється з урахуванням ресурсів району і специфіки виробництва сільськогосподарської продукції і продовольства, ринок за місцем постачання продукції

Організаційну структуру служби аграрного маркетингу доцільно представити як таку, що складається з наступних функціональних відділів:
- маркетингових досліджень та планування;
- товарної та цінової політики;
- інформаційно-консультаційний відділ;
- збуту продукції т а маркетингових комунікацій;


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить