Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства

Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства

Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації
підприємств регулюється Законом “Про підприємства в Україні” (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-яких
юридичних осіб — (субєктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство” (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440).
Провадження у справах про банкрутство та ліквідаційний
процес регулюється також і законодавством України про
організацію та діяльність Арбітражного суду, а провадження У
справах про банкрутство банків регулюється, крім того, з урахуванням вимог Закону “Про банки і банківську діяльність”.
Такі основні законодавчі акти про банкрутство, поняття
якого містить стаття 1 Закону “Про банкрутство”. Це пов'язана з недо-статністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має економічний і правовий характер.
З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю
продовження суб'єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Субєкт підприємни-цтва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бю-джетом, що коли їх вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна субєкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення.
Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому,
що в суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані май-нові вимоги до нього як до боржника. Це майнові
правовідносини банкрутства, здійснення яких у встановленому зако-ном порядку може призвести до ліквідації суб'єкта
підприємництва.
Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає
комплекс процесуальних правовідносин: провадження у
справі, визнання боржника банкрутом, оголошення про банкрутство, задоволення претензій кредиторів, припинення
справи про банкрутство тощо. Сукупність таких процесуальних право-відносин може розглядатися як ліквідаційний
правовий процес щодо  суб'єкта  підприємництва.
Субєктами банкрутства закон визнає лише юридичних
осіб, причому осіб однієї категорії — субєктів підприємництва, не-спроможних своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом. Таким чином, мова йде насамперед про підпри-ємства всіх форм власності
і видів, визначених статтею 2 Закону "Про підприємства в
Україні", а також про господарські об'єднання згідно з статтею 3 цього Закону, якщо вони здійснюють підприємницьку діяльність. Зазначені суб'єкти пойменовані Законом "Про банкрутство” боржниками або бан-крутами.
Боржником відповідний суб'єкт вважається на всіх стадіях
провадження у справі про банкрутство, банкрутом — після
того, як Арбітражний суд прийме постанову про визнання
боржника банкрутом.
Закон “Про банкрутство” не поширюється на юридичних осіб, які не займаються згідно статутами (положеннями)
систематичною підприємницькою діяльністю.
З іншого боку, у відносинах банкрутства виступають кредитори. Це можуть бути як громадяни, так і юридичні особи, що мають підтве-рджені належними документами майнові вимоги до боржника. До кола кредиторів не входять ті суб'єкти, майнові вимоги яких повністю забез-печені заставою.
Якщо до одного боржника мають майнові вимоги два або
більше кредиторів, останні повинні діяти у справах про банкрутство як збори кредиторів. Збори можуть створювати
комітет кредиторів. Коли кредиторів більше десяти, створення такого комітету є обов'язковим. Повноваження цього
органу визначають збори. Ці органи — збори, комітет —
необхідні для участі у провадженні у справах про банкрутство з боку кредиторів з тим, щоб діяли не окремі численні
кредитори, а один спільний, об'єднаний кредитор.


 

You have no rights to post comments