Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Маркетинг як ринкова концепція управління підприємством

Маркетинг як ринкова концепція управління підприємством
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Маркетинг як ринкова концепція управління підприємством

Маркетинг (від англ. мarket – ринок, торгівля, продаж, або від слова marketing, що означає діяльність на ринку) як самостійне економічне явище виник на високому ступені розвитку товарного виробництва, коли проблема розвитку набула для капіталу в США першорядного значення. Вперше термін з'явився в цій країні в 1902 р., а через 20 років ним користувалися вже в багатьох країнах світу.
"Маркетинг —це цілісна система управлінської діяльності фірми, яка характеризується єдиною системою принципів, цілей та функцій і забезпечує створення,   виробництво   та   збут   товарів,   відповідаючи   існуючому   та особливо потенційному попиту конкретних споживачів"
Визначення маркетингу в науковій літературі в СРСР з'являються лише на початку 70-х років. У 1975 році була створена Секція по питанням маркетингу при Торгово-промисловій палаті СРСР. У 80-ті роки в ряді вищих навчальних закладів було запроваджено викладення маркетингу. У 1980 році було вперше видано підручник Ф.Котлера “Управління маркетингом”.
Кінець 90-х років ознаменувався швидким зростанням кількості перекладеної та оригінальної (українських, російських авторів) літератури з маркетингу, підручників, учбових посібників, словників та довідників.
В Україні існує лише декілька нормативно-правових акта Кабінету Міністрів, Міністерства у справах науки і техніки та Верховної Ради України, що безпосередньо стосуються питань розвитку маркетингу. Певним позитивним зрушенням є введення в дію ДСТУ 3294-95 “Маркетинг. Терміни та визначення основних понять” (наказ Держстандарту України №444 від 28.12.95).
Маркетингова діяльність може виступати як самостійний вид підприємницької діяльності і як функція з інтеграції зусиль усіх ланок підприємницької і виробничої діяльності з метою досягнення поставлених цілей (задоволення попиту й одержання прибутку). Особливість маркетингової діяльності як виду і функції підприємницької діяльності полягає в тім, що вона повинна здійснюватися при будь-якій моделі ринкової економіки яка орієнтована на створення умов для з'єднання всіх факторів виробництва з метою задоволення попиту на товари і послуги й одержання прибутку. У ринковій економіці сучасний менеджмент вимагає розвиненості таких функцій, що їх здійснюють відповідні підсистеми, як фінансова діяльність, управління трудовим потенціалом, логістика, матеріально-технічне забезпечення і комерція, а також маркетингу. Завдяки здійсненню сукупності функцій підприємництво тісно пов'язано матеріальними, фінансовими, енергетичними, інформаційними, товарними й іншими потоками з ринками і з усіма суб'єктами ринкової системи.
Сучасний маркетинг — це складне соціально-економічне явище, яке необхідно розглядати як сукупність чотирьох факторів діяльності, постійно мінливих параметрів поведінки господарюючого суб’єкта в умовах ринку
Таким чином, головне призначення маркетингу, його ціль — формування і постійний розвиток процесів обміну, забезпечення взаємо вигідності для партнерів, що беруть участь у ньому.
З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб; орієнтація виробництва на ці вимоги, адресність продукції, що випускається; з іншого боку — активний вплив на ринок і існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг.
1.2 Принципи маркетингу
Маркетингова діяльність підприємства базується на наступних основних принципах:
1. Глибоке і усебічне вивчення споживчого ринку (ринкової кон'юнктури), а також виробничо-збутових можливостей самого підприємства, включаючи науково-технічний потенціал, товарний асортимент, виробничі потужності, організацію матеріально-технічного постачання, рівень кваліфікації кадрів, фінансові можливості, діяльність побутових служб. Аналізу підлягають місткість ринку і його структура, цінова динаміка, споживчі властивості аналогічних товарів, канали збуту, стимулювання продажів, особливості методів роботи фірм-партнерів і фірм-конкурентів у різних сферах їхньої діяльності.
Ці дослідження мають на меті визначити стратегію і тактику наступної діяльності підприємства на ринку. Головною умовою таких досліджень є добре оснащена і детально розроблена інформаційна система з застосуванням комп'ютерів, підключених до локальних і глобальних мереж.
2. Сегментація ринку (segmentation). Для досягнення переваг у порівнянні з конкурентами і підвищення ефективності своїх дій підприємство повинне виявити найбільш відповідному своєму профілю і можливостям сегменти ринку, тобто конкретні групи споживачів, у відношенні яких будуть проводитися інтенсивні дослідження потреб і робота з просування товарів.
3. Гнучке реагування виробництва і збуту на вимоги активного і потенційно попиту (adaptation) припускає адаптивність і мобільність управління підприємством у залежності від мінливих вимог ринку, зокрема, еластичності попиту та пропозиції, як за ціною, так і по інших факторах. Гнучкість багато в чому забезпечується шляхом розробки маркетингових і спеціальних цільових програм. Принцип добре реалізується при впровадженні й ефективному функціонуванні САПР (систем автоматизованого проектування) і ГАЗ (гнучкого автоматизованого виробництва).
4. Інновація (innovation) є однієї з основних складових маркетингової концепції. Даний принцип має на увазі постійне удосконалювання і відновлення товару, створення принципове нового товару, розробку і впровадження прогресивних технологій, пошук нових напрямків науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НІОКР).
5. Планування (Planning). Цей принцип тісно зв'язаний із принципом адаптивності, є його логічним продовженням і доповненням. Він припускає побудову виробничо-збутових маркетингових програм, заснованих на ринкових прогнозах і прогнозах розвитку науково-технічного прогресу.
Маркетингові програми містять у собі конкретні стратегії і заходи, спрямовані на реалізацію поставлених цілей. Вони дозволяють використовувати методи планового управління, що знижують рівень ризику в умовах ринкових відносин і стабілізуючі розвиток підприємства в перспективі.
6. Активний вплив на ринок і споживачів з метою формування бажаного рівня попиту методами товарної, збутовий, ціновий і комунікаційний політик.
7. Оптимізація використання ресурсів. При реалізації даного принципу необхідні точний облік і раціональний розподіл інтелектуальних, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить