Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАНАЛИ ЗБУТУ, ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

КАНАЛИ ЗБУТУ, ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАНАЛИ ЗБУТУ, ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Цільова функція агробізнесу реалізується у результаті спожи¬вання населенням кінцевої продукції агропромислового комп¬лексу. За натуральною речовою формою, ця кінцева продукція надходить до споживача в трьох основних видах: сільськогоспо¬дарська продукція, яка не пройшла переробки (картопля, овочі, ягоди, фрукти); продукція галузей харчової промисловості (хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, консерви, молочнокисла продукція і пастеризоване молоко, олія, масло, ковбаса, м'ясо та м'ясопродукти, риба і рибопродукти та ін.); продукція громадсько¬го харчування (напівфабрикати, кулінарні вироби, готові страви). Відповідно до цього основними каналами виробництва і реа¬лізації кінцевої продукції продовольчого комплексу є сільське господарство, харчова промисловість та громадське харчування. За ступенем готовності кінцеву продукцію продовольчого комп¬лексу, яка надходить із цих каналів у безпосереднє особисте спо¬живання, можна поділити умовно на три види:
І — продукція, яка не потребує подальшої обробки в домашніх умовах і яка надходить у безпосереднє особисте споживання;
II — продукція, яка потребує незначної обробки в домашніх умовах (напівфабрикати, овочі, фрукти, ягоди, що потребують тер¬мообробки);
III — продукція, яка потребує спеціальної технологічної (кулі¬нарної) обробки.
З першого каналу продукція надходить в особисте споживання
практично тільки II і III видів.
Основними видами кінцевої продукції другого каналу є І та III, тобто продукція, що не потребує спеціальної обробки для осо¬бистого споживання (хліб, хлібобулочні вироби та кондитерські вироби, молочнокисла продукція та ін.), і III, представлений м'я¬сом, рибою, крупами, макаронними виробами, незначний обсяг займає II вид — харчові концентрати, заморожена продукція.
У продукції третього каналу переважає І вид, тобто готові страви та кулінарні вироби, і III — сирі м'ясні, рибні і борошняні напівфабрикати; II вид у меншій мірі — охолоджені страви та напівфабрикати високої готовності (Карсекин В. Й., Мазараки А. А. Функционирование торговли в продовольственном комплексе. — К.: Техніка, 1984. — С. 34—35).
В індустріальне розвинутих країнах 80—90% продукції про¬довольчого комплексу відноситься до II і III каналів, тобто основна маса продуктів харчування надходить до споживачів у перероб¬леному вигляді, максимально готовими до споживання. Зі свого боку, споживачі намагаються купувати такі продукти харчуван¬ня, які потребують мінімальної домашньої доробки або зовсім не потребують її (наприклад, розігрів або розморожування страв).
Серед форм і методів реалізації продуктів харчування можна виділити дві основні групи — заготівля і безпосередня реалізація споживачам. Заготівля здійснюється посередниками, які є сполуч¬ною ланкою між виробниками і споживачами.
Посередників у продовольчому маркетингу можна поділити на такі групи:
1. Торгові посередники:
а) роздрібні торговці;
б) оптові торговці.
2. Агентські посередники:
а) брокери;
б) комісіонери.
3. Біржові посередники.
4. Переробники та виробники (фабриканти).
5. Допоміжні організації.
Торгові посередники купують товар у виробника і продають споживачеві з метою отримання прибутку.
Роздрібний торговець купує продукти для перепродажу безпосередньо кінцевому споживачеві.
Оптовий торговець продає товари роздрібним торговцям, іншим оптовикам та промисловцям, але не збуває їх у значних кількостях кінцевим споживачам.
Агентські посередники діють як представники своїх клієнтів. Насправді агентські посередники продають не товари, а послуги за знання ринку та "ноу-хау".
Агентські посередники поділяються на дві групи — комісіонери і брокери. Різниця між ними у ступені повноважень.
До функцій комісіонера входять: фізичне маніпулювання про¬дуктом, договір про умови продажу, справляння плати з відра¬хуванням із неї своєї винагороди і врученням решти своєму довірителю.
Брокер, як правило, безпосередньо не розпоряджається про¬дукцією. Він точно дотримується вказівок свого довірителя і наділений меншими повноваженнями у переговорах щодо цін, ніж комісіонери.
У галузі сільського господарства приклади цих двох категорій агентських посередників — фірми комісійного продажу худоби і зернові брокери на хлібних біржах.
Спекулятивні посередники — скуповують та перепродують продукти з метою одержання прибутку за рахунок зміни цін. їх називають торгашами, спекулянтами, шахраями та розподіль¬никами. Так, зерновий спекулянт за один день торгів може ску¬пити і продати зерно декілька разів. При цьому він ризикує, тому що ціна може впасти.
Переробники та виготовлювачі (фабриканти) — займають¬ся зміною форми продукту. Підприємці боєнного, борошномель¬ного та плодоконсервного виробництв займаються також заку¬півлею сировини для себе і оптовим продажем своєї готової продукції роздрібним торгівцям.
Допоміжні організації — сприяють різноманітним посеред¬никам у виконанні їхніх завдань. Одна група цих організацій надає оснащення, можливість маніпулювати продукцією або зве¬дення покупців і продавців. Приклади цієї групи — худобо-пригонні компанії, зернові біржі та плодоовочеві аукціони.
Інша група — торгові асоціації, їхня мета — збирання, оці¬нювання та передача цінної інформації конкретній групі під¬приємств або торгівлі (АПК: зкономика, управление. — 1992. — № 2. — С. 32—36).
Безпосереднє доведення продуктів до споживача здійснюється через торговельну мережу. При цьому форми реалізації можуть бути різними. Це — великі універсами (супермаркети), невеликі спеціалізовані магазини, торгові автомати, магазини замовлень, продовольчі ринки (базари), різні форми громадського харчуван¬ня (великі ресторани, невеликі закусочні, кафе, буфети та ін.).
На практичних заняттях слід розглянути різні ситуації щодо розміщення об'єктів торговельної мережі і обрати оптимальний варіант. При цьому велике значення має правильне визначення часу роботи їх. Наприклад, у США в студентських містечках торговельна мережа працює цілодобово.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить