Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Координація бізнес - процесів на підприємстві

Координація бізнес - процесів на підприємстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Координація бізнес - процесів на підприємстві

Кузьменко Л.В.-
докторант «Інституту економіки промисловості НАН України»

Постановка проблеми. Проблеми підвищення ефективності бізнесу і посилення його конкурентноспроможності гостро стоять перед українськими підприємствами. Сучасні підприємства мають складну структуру, обумовлену широким спектром діяльності, територіальною розподіленністю підрозділів, різноманіттям ділових зв'язків з партнерами. При цьому зростає динамічність бізнес-процесів, викликана  потребами ринку, який постійно змінюється, орієнтацією виробництва товарів і послуг на індивідуальні смаки споживача, постійним технологічним вдосконаленням, високою конкуренцією. У підсумку менеджмент підприємств переходить від управління окремими ресурсами та функціональними підрозділами до управління бізнес-процесами, що зв'язує воєдино діяльність всіх структур підприємства.
Результативно вирішувати дані проблеми можливо при допомозі підходів. які базуються на реінжинірингу бізнес-процесів. І тому необхідно розібратися в сутності реінжинірингу. Як одного із основних направлень запобігання кризисних явищ на підприємстві.

Стан та вивчення проблеми.  Проблемами координації бізнес-процесів  займалися і зробили вагомий внесок у їх вирішення такі вчені, як М. Хаммер, Дж. Чампі, П. Друкер, С. Бір, А. —В. Шеєр, Т. Давенпорт, Э. Демінг, М. Робсон, Ф. Уллах, Е.З. Зіндер, СП. Ніканоров, СВ. Рубцов, С.Н. Колесніков, В.В. Репін, СВ. Маклаков, Э.В. Попов, В.М. Когало.
Сучасні умови господарювання вимагають заміну старих методів управління новими, а саме реінжиніринг бізнес –процесів,  що забезпечить кардинальне підвищення ефективної діяльності підприємства за рахунок перегляду характеру взаємодії підрозділів у рамках управляємих бізнес-процесів стосовно до специфіки підприємства.

Завдання і методика досліджень. Дослідити координацію бізнес-процесів на підприємствах за допомогою метода реінжинірингу.
Для вдосконалення і розвитку підприємства в даний час використовуються різноманітні методи. Найбільше практичне значення мають традиційні підходи: диверсифікація бізнесу, зміну прав і обов'язків, зміна системи показників і т. д. Розвиток і широке застосування обчислювальної техніки допомагає вирішити проблему ефективного використання потужних концептуальних, математичних і технічних засобів, одне з яких - реінжиніринг бізнес -процесів.

Результати дослідження. Бізнес-процеси не будуть ефективними, якщо їх не координувати. У своїй відомій книзі Відновлення Процесів (Process Innovation) Thomas Davenport визначив поняття процесу в такий спосіб: Структурований набір ретельно спланованих заходів, розроблених для надання певного впливу на тих або інших клієнтів або на ті або інші ринки. Отже, процес передбачає особливий акцент на те, як виконується робота на підприємстві, а не на те, що там виробляється.
Таким чином, процес — це особливе впорядкування діяльності в часі й просторі, що має початок, кінець і чітко певні витрати й результати — структуру діяльності. Дане визначення, хоча й не позбавлено змісту, навряд чи пояснює істину природу бізнес-процесів. У ньому, як мінімум, немає згадування про координацію.
Наше визначення звучить так: Бізнес-процес - це повний і динамічно координуемий набір спільних бізнесів-заходів, спрямованих на принесення вигоди клієнтам.
Бізнес-процес мають ряд характеристик:
•    Обширність та складність. Бізнес-процеси включають наскрізний потік матеріалів, інформації та бізнес-зобов'язань.
•    Динамічність - здатність реагувати на запити клієнтів та умови, що змінюються на ринку.
•    Широке поширення й індивідуалізація процесів усередині підприємств і між підприємствами.
•    Тривалість - такі процеси, як виконання розпорядження про "переведення в готівку" або "розробка продукту" можуть тривати місяцями або навіть роками.
•    Автоматизація (принаймні часткова) -  рутинна діяльність повинна, по можливості, виконуватися комп'ютерами для підвищення швидкості й надійності процесів.
•    Залежність від знань і суджень людей. Люди виконують завдання, які є недостатньо структурованими для того, щоб виконуватися на комп'ютері або особистому спілкуванні із клієнтами. Також люди осмислюють різноманітну інформацію, що надходить по ланцюжку нарахування вартості, вирішуючи проблеми до того, як вони почнуть дратувати клієнтів і розробляти стратегії для використання нових можливостей на ринку.
•    Прихованість. У багатьох компаніях бізнес-процеси здійснюються не усвідомлено. Вони не фіксуються документально, а прихованим образом присутні в колективній історії організації. Якщо ж документальна фіксація й відбувається, то здійснюється вона незалежно від системи, яка підтримує процеси.
Отже, якщо діяльність підприємства - це набір індивідуальних завдань, то саме синхронізація й координація цієї діяльності перетворюють її в бізнес-процес. Координація - це складна наука - для її вивчення в школі менеджменту (the Sloan School of Management at MIT) заснували центр науки координації (Center for Coordination Science).
Координація бізнес-процесів аж ніяк не так проста й лінійна, як її зображують в  світі традиційного управління завданнями. Бізнес постійно міняється, він нестабільний і хаотичний, і його завдання повинні виконуватися виходячи із цих умов. Координація вимагає асинхронного виконання визначених завдань і паралельних дій, щоб упоратися з різноманітними, складними бізнес-процесами реального світу.
Паралельними можуть бути не тільки завдання, але й прийняття рішень, розподілені обчислення й рух інформації, як усередині компанії так і  по ланцюжку нарахування вартості. Але багато підприємств сьогодні   переймаються  обмеженою доктриною про реконструкцію бізнесу, у рамках якої діяльність і завдання розглядаються як лінійні процеси, складність яких залишається схованої під зовнішнім блиском. Сьогоднішні дослідження процесів виходять із загальної природи бізнес-процесів і пов'язаними з нею проблемами координації. Якщо ж ми визнаємо, що бізнес-процеси повинні містити в собі набагато більше складні реалії координації, цей підхід варто переглянути.
На нашу думку, координацію бізнес-процесів може забезпечити – реінжиніринг. Реінжиніринг бізнесів-процесів (BPR - Business Process Reengineering). Відповідно до визначення М. Хаммера й Дж. Чампи - реінжиніринг бізнесів-процесів (BPR - Business Process Reengineering) визначається як «фундаментальне переосмислення й радикальне перепроектування бізнес-процесів  для досягнення корінних поліпшень в основних показниках діяльності підприємства: строках, якості, витратах і сервісі».
Реінжиніринг по своїй суті передбачає заміну старих методів управління новими, більш сучасними й на цій основі можливе різке поліпшення основних показників діяльності підприємств .
Метою реінжинірингу бізнес-процесів є системна реструктуризація матеріальних, фінансових й інформаційних потоків, спрямована на спрощення організаційної структури, перерозподіл і мінімізацію використання різних ресурсів, скорочення строків реалізації потреб клієнтів, підвищення якості їхнього обслуговування.
Для підпрємств з високим ступенем диверсифікованості бізнесу, різноманіттям партнерських зв'язків, а саме підприємств машинобудування, реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує рішення наступних завдань:
- визначення оптимальної послідовності виконуваних функцій, що приводить до скорочення тривалості циклу виготовлення й продажі товарів і послуг, обслуговування клієнтів, слідством чого служить підвищення оборотності капіталу й ріст всіх економічних показників підпрємства;
- оптимізацію використання ресурсів у різних бізнес-процесах, у результаті якої мінімізуються витрати й забезпечується оптимальне сполучення різних видів діяльності;
- побудову адаптивних бізнес-процесів, націлених на швидку адаптацію до змін потреб кінцевих споживачів продукції, виробничих технологій, поводження конкурентів на ринку і, як слідство підвищення якості обслуговування клієнтів в умовах динамічності зовнішнього середовища;
- визначення раціональних схем взаємодії з партнерами й клієнтами і як слідство, зростання прибутку, оптимізація фінансових потоків;
- синхронізацію й координацію одночасно виконуваних процесів.
Реінжиніринг бізнес-процесів, проведений з певною періодичністю, наприклад один раз в 5 - 7 років, спрямований надалі на безперервний інжиніринг бізнес-процесів, тобто постійну адаптацію бізнес-процесів до зовнішнього середовища, що змінюється.
Реінжиніринг бізнес-процесів найбільш ефективний на підприємствах, для яких характерні наступні риси:
•    диверсифікованість товарів і послуг (орієнтація на різні сегменти ринку), що викликає різноманіття бізнес-процесів;
•    робота з індивідуальних замовлень, що вимагає високого ступеня адаптації базового бізнес-процесу до потреб клієнта;
•    впровадження нових технологій (інноваційних проектів), що зачіпають всі основні бізнес-процеси підприємства;
•    різноманіття кооперативних зв'язків з партнерами підприємства й постачальниками матеріалів, що обумовлюють альтернативність побудови бізнес-процесу;
•    нераціональність організаційної структури, заплутаність документообігу, що викликає дублювання операцій бізнес-процесу.
Реінжиніринг бізнес-процесів виконується на основі застосування інженерних методів і сучасних програмних інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів спільними командами фахівців компанії й консалтингової фірми.
Відповідно до визначення Е. Г. Ойхмана й Э. В. Попова: «Реінжиніринг бізнесу передбачає новий спосіб мислення — погляд на побудову компанії, як на інженерну діяльність. Підприємство або бізнес розглядається як щось, що може бути побудовано, спроектоване або перепроектоване відповідно до інженерних принципів» . До інженерних методів відносять насамперед методи конструювання, моделювання, розрахунків эфективності.
Реінжиніринг бізнес-процесів не можна ототожнювати з рішенням таких завдань, як автоматизація процесів обробки інформації, реінжиніринг програмного забезпечення, реорганізація організаційної структури, поліпшення якості продукції й послуг, які можуть вирішуватися самостійно й незалежно один від одного, однак передбачається їх обов'язкове комплексне рішення при реінжинірингу бізнес-процесів.
Найважливішими принципами реінжинірингу бізнес-процесів є наступні :
1. Кілька робочих процедур поєднуються в одну, відбувається «горизонтальний стиск процесу». У результаті досягається багатофункційність робітничих місць.
2. Виконавці приймають самостійні рішення, здійснюється «вертикальне стиснення процесу». Слідством є підвищення відповідальності, зацікавленості в результатах своєї праці працівника.
3. Процес виконується в природному порядку, забезпечується «розпаралелення процесу». У цьому випадку робота виконується в тому місці, де це доцільно.
4. Процес має різноманітне виконання, підвищується адаптивність процесу до зміни зовнішнього середовища.
5. Зменшується кількість перевірок, мінімізується кількість погоджень.
6. Менеджер процесу (case-manager) забезпечує єдину крапку контакту із клієнтом.
7. Переважає змішаний централізовано-децентралізований підхід, у результаті реалізації якого відбувається делегування повноважень за принципом "униз".
Висновки. Аналіз розглянутих підходів щодо координації бізнес-процесів на  підприємстві показує найбільшу перспективність реінжинірингу бізнесів-процесів, що, з одного боку, реалізує всі основні достоїнства інших  підходів, а, з іншого боку, забезпечує кардинальне підвищення ефективної діяльності підприємства за рахунок перегляду характеру взаємодії підрозділів у рамках управляємих бізнес-процесів стосовно до специфіки підприємства.
Перспективи подальших досліджень. Для прискорення й підвищення якості розробки проекту реінжинірингу бізнес-процесів необхідно використати методології, що узагальнюють досвід його здійснення для різних класів підприємств і впровадження інформаційних систем.


 

You have no rights to post comments