Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

МОХНЕНКО С.С. – завідувач відділом, професор

Відділ підготовки науково-педагогічних кадрів (до 1996 року - відділ аспірантури) працює в університеті з перших післявоєнних років, після повернення сільськогосподарського інституту з еваку-ації.
Основні завдання, покладені на відділ – це підготовка висококваліфікованих кадрів через аспірантуру (з відривом чи без відриву від виробництва), а також через систему здобувачів нау-кового ступеню.
За роки свого існування через відділ пройшли підготовку по-над 700 чоловік, більш як 250 чоловік з котрих успішно захистили кандидатські дисертації.
Особливо успішно відділ підготовки кадрів працює після на-дання інституту статусу університету. В останні роки значно виро-сла кількість спеціальностей, з котрих ведеться підготовка, бага-тьом викладачам університету надано право керувати аспіранту-рою.
Сьогодні університет готує спеціалістів вищого рівня з сліду-ючих спеціальностей:

Шифр спеціаль-ності    Назва спеціально-сті    Науковий керівник
06.01.02    Меліорація та зрошувальне зем-леробство    1. Ушкаренко В.О. – академік УААН, ректор університету
2. Морозов В.В. – перший прорек-тор, проректор з навчально вихов-ної роботи, канд. с.-г. н., доцент
3. Колесніков В.В. – канд с.-г. наук, доцент
06.02.01.    Розведення та се-лекція тварин    1. Коваленко В.П. – доктор с.-г. на-ук, професор
2. Пелих В.Г. – канд. с.-г. наук, до-цент
06.02.04.    Технологія вироб-ництва продуктів тваринництва    1. Іванов В.О. – доктор с.-г. наук, професор
2. Вовченко Б.О. – доктор с.-г. наук, професор
06.01.09    Рослинництво    1. Салатенко В.Н.-доктор с-г. наук, професор.
2. Федорчук М.І. - канд. с-г. наук, доцент
3. Лазер П.Н. - кандидат с.-г. наук, доцент.
03.00.16    Екологія    1. Жарінов В.І.-доктор с.-г. наук, професор
08.07.02    Економіка сільсь-кого господарства і АПК     1. Благодатний В.І.-доктор економі-чних наук, професор
08.08.01    Економіка приро-докористування і охорони навколи-шнього середовища     1. Ігнатенко М.Г. – доктор географі-чних наук, професор
08.10.01    Розміщення про-дуктивних сил і ре-гіональна економі-ка     1. Мармуль Л.0. - доктор економ наук, професор
01.05.04    Системний аналіз і теорія оптималь-них рішень     1. Марасанов В.В. - доктор техніч-них наук, професор
08.03.02    Економіко-математичне мо-делювання
1. Міхєєв Є.К. – доктор с-г. наук, професор
05.23.01    Будівельні конс-трукції, будівлі та споруди     1. Чеканович М.Г. - канд. техн. на-ук, доцент

Зараз в аспірантурі університету та за системою здобувачів наукового ступеня навчаються 85 осіб за 11 спеціальностями.
З максимальним ефектом ведеться підготовка за спеціально-стями "меліорація та зрошувальне землеробство" - керівник, ака-демік УААН Ушкаренко В.О., та "розведення та селекція тварин" - керівник доктор с-г. наук, професор Коваленко В.П. Це стало мож-ливим тому, що з цих спеціальностей в університеті діють спеціа-лізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських ди-сертацій.
До 1993 року відділ аспірантури очолював кандидат с.-г. наук доцент Борьба В.І., який багато сил поклав на організацію ефек-тивної системи підготовки науково-педагогічних кадрів, і зараз плі-дно працює на посаді декана зооінженерного факультету.
З 1993 року відділ очолив Мохненко С.С.
3 І996 року в університеті проводиться підготовка через магі-стратуру з 8 спеціальностей. За роки існування через магістратуру пройшло 60 чоловік, які в основному подальше вступили до аспі-рантури і зараз закінчують свої наукові дослідження і готують до захисту кандидатські дисертації.
Свій подальший розвиток відділ підготовки науково-педагогічних кадрів бачить в необхідності готувати спеціалістів вищого гатунку з найбільш дефіцитних спеціальностей для універ-ситету, в заохоченні студентської молоді до наукових досліджень.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить