Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ПО ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ПО ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ПО ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

П.Н. ЛАЗЕР, В.Д. КАРАПУЗ – вчені секретарі спец. рад

Вперше спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій була створена в 1973 році. У вересні 1991 р. затвер-джена спеціалізована рада по захисту докторських дисертацій.
В червні 1998 року було проведено переатестацію ради (на-каз президії Головної ради ВАК України від 03. 07. 98 р. № 401) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеці-альностями: 06.01.02 – меліорація і зрошуване землеробство та 06. 01.09 – рослинництво.
Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН, ректора Ушкаренка В.О. Заступником – доктора сільськогосподарських на-ук, професора Жарінова В.І. Ученим секретарем – кандидата сіль-ськогосподарських наук, доцента Лазера П.Н.
Членами вченої ради є фахівці університету – доктор еконо-мічних наук, професор Благодатний В.І., доктор с.-г. наук, профе-сор Золотун В.П.; доктор с.-г. наук Міхєев Є.К.; доктор с.-г. наук, професор Сніговий В.С.; доктор с.-г. наук, професор Салатен-ко В.Н.; а також залучені з інших організацій – доктор с.-г. наук, директор Інституту зрошуваного землеробства Гамаюнова В.В; доктор с.-г. наук, професор, директор Херсонської станції баштан-ництва Лимар А.О.; доктор с.-г. наук, директор Інституту олійних культур (м. Запоріжжя) Нікітчин Д.І.; доктор біологічних наук, про-фесор, головний науковий співробітник Інституту зрошуваного зе-млеробства Орлюк А.П.,. доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник Інституту зрошуван6ого землеробства Фі-ліп’єв І.Д.; доктор с.-г. наук зав. Лабораторією олійних культур Ми-колаївської державної с.-г. дослідної станції Шкрудь Р.І.
За період роботи ради було прийнято на розгляд всього 167 дисертаційних робіт, у тому числі 5 докторських.
Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисер-тацій на зооінженерному факультеті затверджена ВАК України в 1996 році.
До її складу ввійшли 19 провідних фахівців в галузі тваринни-цтва з Херсонського, миколаївського, Кримського, Одеського сіль-ськогосподарських інститутів та інституту тваринництва "Асканія Нова".
Це доктори сільськогосподарських наук, професори Ковален-ко В.П., Яременко В.І., Агамова Є.М., Вовченко Б.О., Шерман І.М., Іванов В.О., Войнолович С.А., Кононуш Н.В.; доктори наук Солов-йов І.В., Крилова Л.Ф., Рябко В.М., Польська П.І.,; кандидати с.-г. наук, декан зооінженерного факультету доцент Борьба В.І., доце-нти Карапуз В.Д.. Лісний В.А.. Нежлукченко Т.І., Прибрат, Полирє-ва Л.С.
В складі ради 5 фахівців є заслуженими діячами науки і техні-ки України.
Захист проводився за двома спеціальностями: 06.02.01 – ро-зведення та селекція тварин і 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
Всього за період існування ради захистили дисертації 2 ди-сертанти з Дніпропетровського державного аграрного університе-ту, 2 з Миколаївської державної аграрної академії, один – з Одесь-кого сільськогосподарського інституту і 14 чоловік з Херсонського державного аграрного університету.
Науковими керівниками пошукачів і аспірантів призначалися доктори с.-г. наук, професори: Коваленко В.П., який підготував до захисту 32 дисертанти; Шерман І.М. – 3, Вовченко Б.О. – 2, Яре-менко В.І. – 2, Іванов В.О – 1.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить