Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы РЕДАКЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАНЬ

РЕДАКЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАНЬ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

РЕДАКЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАНЬ

В.В.КОЛЕСНІКОВ – кандидат с.-г. наук, доцент, відповідальний за випуск журналу "Таврійський науковий вісник" та редактор університетської газети "Аграрник"

Починаючи з 1986 року в сільгоспінституті майже щорічно видавалися збірники наукових праць за підсумками наукових і практичних конференцій. Основні з них можна відзначити:
– Комплекс первоочередных и перспективных научных и практических задач по мелиоративным мероприятиям на юге Украины, 1986;
– Ученые Херсонщины – народному хозяйству области в ус-ловиях перестройки, 1988;
– Вклад научно-технического потенциала области в пере-стройку, 1990;
– Эффективность научных исследований в промышленном и сельскохозяйственном производстве, 1993;
– Ученые-цюрупинцы народному хозяйству области, 1994;
– Тематика научных исследований и их результативность в первые годы независимости государства, 1994.
В 1996 році за рішенням науково-координаційної ради по Херсонській області Південного наукового центру Національної Академії наук України, та рішенням вченої ради Херсонського державного сільськогосподарського інституту засновано наукове періодичне видання – журнал "Таврійський науковий вісник". Та-ким чином, з 1996 року інститут (а зараз університет) має свій нау-ковий журнал. Майже до кінця 1997 року в ньому публікувались наукові роботи по всім галузям науки і техніки, враховуючи і гума-нітарні. В 1997 році цей збірник був зареєстрований у ВАК України по сільськогосподарським і ветеринарним наукам, що у подаль-шому потребує додержання жорстким вимогам ВАКу.
У Таврійському науковому віснику публікуються результати наукових досліджень теоретичного та практичного агропромисло-вого комплексу. Він розрахований на наукових працівників, аспіра-нтів, магістрантів, викладачів вищих учбових закладів та виробни-ків, які працюють над вирішенням важливих питань в галузях аг-ропромислового комплексу. Періодичність видання – чотири випу-ски на рік.
До складу редколегії увійшли дев’ять професорів: Ушкарен-ко В.О. (головний редактор), Коваленко В.П. (заст.головного реда-ктора), Жарінов В.І., Шерман І.М., Філіп’єв І.Д., Орлюк А.П., Вовче-нко Б.О., Яременко В.І., Благодатний В.І., і два доценти: Морозов В.В. (заст.головного редактора), Колесніков В.В. (відповідальний за випуск).
У серпні 1999 року університет отримав дані про переєстра-цію наукового видання по сільськогосподарським наукам. Очіку-ється дозвіл ВАКу стосовно публікацій у збірнику статтей економі-чного характеру. До складу редколегії введено ще чотирьох про-фесорів, докторів економічних наук: Мармуль Л.О., Данілін В.М., Николайчук Н.С. та Кудряшов В.П.
Ведеться робота для отримання дозволу ВАКу на публікації у фаховому журналі університету статей інженерного (технічного) характеру, що відкриє можливість викладачам та науковим спів-робітникам  будівельно-гідромеліоративного факультету друкува-ти результати своїх досліджень.
За рішенням вченої ради університету і наказу ректора в ве-ресні 1998 року засновано масове періодичне видання – газета "Аграрник", яка поки що виходить чотири рази на рік. 30 листопада 1998 року університет отримав від Міністерства інформації Украї-ни Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масо-вої інформації (серія ХС №145). Склад редколегії слідуючий: Мо-розов В.В., Грановська Л.М., Коваленко В.П., Гамаюнов В.Є., Фе-дорчук М.І., Борьба В.І., Петрова А.Т., Самайчук С.І., Лазер П.Н., Мохненко С.С. Редактором газети призначено Колеснікова В.В.
В газеті передбачаються публікації за наступними тематич-ними рубриками: учбовий та трудовий семестр, спортивна хроніка, побут і дозвілля студентів, виховна робота кураторів, робота фа-культету культури та мистецтв, вісті з деканатів, вчених рад та ре-кторату, увага – конкурс, інформація, поздоровлення, тощо. В га-зеті "Аграрник" не друкуються матеріали, пов’язані з виборами на-родних депутатів усіх рівнів, агітаційні партійні публікації та рек-ламно-комерційна інформація.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить