Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Т.Д.МАРТИНОВА – завідувач народним музеєм історії

Музей історії Херсонського державного аграрного університету, як і сам учбовий заклад, має свою історію.
У 1960 році з ініціативи кафедри історії КПРС та марксистсько-ленінської філософії, при безпосередньому керів-ництві та активною особистою участю завідувача кафедри Давидова Михайла Іосифовича була відкрита меморіальна кімната-музей Олександра Дмитровича Цюрупи. Ім’я цього діяча інституту присвоєно з 1928 року.
У період підготовки до 100-річного ювілею інституту (1974 рік) був оформлений іще один зал історії учбового закладу. На посаді завідувача музею працювали Август Ернестович Вирлич, Людми-ла Миколаївна Безрук, а з січня 1988 року працює Тетяна Дем’янівна Мартинова.
Постановою Колегії Міністерства культури Української РСР від 06 лютого 1981 року музею історії Херсонського ордена Трудо-вого Червоного Прапору сільськогосподарського інституту ім. О.Д.Цюрупи присвоєно звання "народного музею".
У відповідності з постановою ректорату та парткому інституту в квітні 1989 року Меморіальна кімната та зал історії були закриті на реставрацію, під час якої два зали були об’єднані.
1 листопада 1991 року відбулося відкриття практично нового музею історії інституту, який існує і на сьогоднішній час.
Експозиційна площа музею складає 204 кв. м і нараховує 8 залів. Експозиція музею послідовно розкриває історію учбового закладу, розповідає про людей, які працювали чи навчалися в ньому. Приміщення музею прекрасно обладнане, створено всі не-обхідні умови для зберігання експонатів. Матеріали, документи розміщені відповідно вимогам до музеїв історичного профілю.
Основний фонд музею – більше трьох тисяч одиниць збері-гання. В експозиціях музею розміщено близько двох тисяч експо-натів. Із них немало оригінальних, які мають історичні цінність. Саме вони є золотим фондом музею. Це і документи, і фотографії, і книги, і спогади вихованців учбового закладу, серед яких Е.Ф.Лискун – випускник Херсонського сільськогосподарського учи-лища 1896 року, в подальшому доктор сільськогосподарських на-ук, професор, проректор, зав. кафедри сільськогосподарської Академії ім. К.О.Тимірязева; І.Ф.Гаркуша – президент Академії на-ук Туркменської РСР, випускник 1926 року. Серед експонатів є групові та індивідуальні фотографії 1888, 1902, 1904, 1907 років, зберігається унікальна фотографія всього викладацького та учнів-ського складу 1914 року. Історичну цінність представляють руко-писні книги, різного роду прохання, заяви, повідомлення, написані в 80-90х роках минулого століття. Дуже цікава доповідь Міністра юстиції Муравйова від 07 грудня 1894 року на ім’я Його Височай-шої імператорської Величності про революційні гуртки та їх учас-ників в Херсонському земському сільськогосподарському училищі та інші, не менш цікаві матеріали.
Народний музей історії учбового закладу має необхідні істо-ричні матеріали, документи, в яких розповідається про колектив-ний шлях, що пройшли вихованці та викладачі. Це дає можливість з успіхом виконати призначення музею – сприяти вихованню сту-дентів на кращих наукових, громадських, трудових традиціях, а та-кож, і це головне, на прикладах із життя та діяльності вчених, за-служених робітників сільського господарства, Вищої школи, науки та техніки, випускників, що стали керівниками різних галузей на-родного господарства, керівниками міських, районних, обласних організацій, та країни взагалі. Про таких людей і розповідають ек-спонати музею. Молоді є з кого брати приклад. Юнаки та дівчата, відвідавши музей, можуть впевнитися в тому, що абсолютна біль-шість вчених університету є випускниками інституту. Назвемо ли-ше тих вчених, які працюють в університеті з дня закінчення інсти-туту.
Віктор Олександрович Ушкаренко: вся його наукова, громад-сько-політична, трудова діяльність пройшла в стінах нашого на-вчального закладу – студент агрофаку, аспірант інституту, завіду-вач дослідним полем інституту, викладач кафедри землеробства, завідувач цієї ж кафедри, ректор інституту. А сьогодні Віктор Оле-ксандрович доктор сільськогосподарських наук, академік УААН, лауреат Державної премії України, ректор Херсонського держав-ного аграрного університету.
Від студента до доктора сільськогосподарських наук, профе-сора, Почесного громадянина міста Херсона пройдено шлях Сер-гієм Дмитровичем Лисогоровим. Саме так досягли вершин науки і працюючі сьогодні зі студентами Віталій Петрович Коваленко, Во-лодимир Іванович Благодатний, Володимир Никифорович Сала-тенко, Віктор Іванович Яременко, Борис Омелянович Вовченко, Володимир Олександрович Іванов, Анатолій Остапович Лимар, Володимир Семенович Сніговий.
Відвідувачі музею можуть дізнатися і про вихованців інститу-ту, удостоєних високого звання Героїв Соціалістичної праці. Це В.В.Сніговий, В.Д.Балабанов, Г.С.Попович, В.З.Тур, В.М.Сморчак, М.М.Котляр, В.В.Курилов, В.К.Мєтляєв, П.С.Кудрявцев, В.Г.Личко, В.Я.Івановський, О.І. Романюк, В.П.Покожилов, В.М.Ємець.
У музеї університету зберігається чимало альбомів випускни-ків вузу, починаючи з 40-х років і по сьогодні, які теж є цікавими для відвідувачів.
Збереглись і деякі групові знімки 20-х – 30-х років. Чималу цінність становить експозиція "Знаряддя праці й домашнього вжи-тку XVIII-XIX століть", експонати для якої зібрані студентами за останні 5 років.
Народний музей історії в університеті користується популяр-ністю. Тільки за останні три роки його відвідало близько семи ти-сяч чоловік, у ньому проведено більше 450 екскурсій, бесід, зу-стрічей.
В університеті існує чудова традиція: усі студенти першого курсу відвідують музей групами разом із викладачем історії Украї-ни. Екскурсія триває дві години.
Прекрасно оформлені експозиції, інтер’єр, навіть дещо уро-чиста обстановка музею сприяє тому, що екскурсанти з цікавістю слухають розповідь про історію навчального закладу і, залишаючи музей, виносять у душах щось світле, радісне, про що свідчать чи-сленні записи в книзі відгуків відвідувачів.
І хай завжди народний музей історії інституту залишається ві-чним оберегом нашого минулого, нашої історії.


Університетський музей, багато експонатів якого датується ще 1874 роком, відіграє чималу роль в навчальному процесі фа-культету культури і мистецтва. Музей залюбки відвідують не тіль-ки студенти цього факультету. Тут вони поглиблено знайомляться з українським побутом і звичаями, залучаються до народної творчості.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить