Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

А.В.БУРИМ – начальник НДС

Науково-дослідний сектор (НДС) створено у 1968 році наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 10.02.1968 р. № 81. Переведений на повний госпрозрахунок і самофінансування з 1 лютого 1989 р. на підставі наказу Держагропрому СРСР від 04 07.1988 р. № 458.
Першим начальником науково-дослідного сектору з 1968 по 1974 роки працював Кондіон Андрій Костянтинович, з ним пов'язано становлення НДС.
В послідуючі роки керували науково-дослідним сектором слі-дуючи співробітники:
- Яковлєв Юрій Прокопович (з 1974 по 1977 р.);
- Колесніков Володимир Володимирович (з 1977 по 1982 р.);
- Гафіатуліна Олена Григорівна (з 1982 по 198З р.);
- Янович Неля Георгіївна (з 1983 по 1989 р.);
- Балахонкіна Наталя Дем'янівна (з 1989 по 1993 р.).
Бурим Анатолій Васильович працює начальником НДС з 1993 року по теперішній час.
Діяльність НДС здійснюється відповідно з законами України та "Положенням про структурні підрозділи ХДАУ". Вищим органом самоуправління НДС являються загальні збори всіх категорій пра-цівників, які приймають участь у виконанні державних і господар-ських договорів.
НДС являється структурним науковим підрозділом універси-тету, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані а його діяльністю, має право на одержання кредитів у банку, володіє об-меженою господарською самостійністю і здійснює створення і пе-редачу науково-технічної продукції від імені університету.
Вищестоящими організаціями для НДС являється Херсонсь-кий державний аграрний університет, Міністерство агропромисло-вого комплексу України.
НДС використовує форму госпрозрахунку, має повну еконо-мічну відповідальність за результати наукової і науково-виробничої діяльності в межах прав і обов'язків, установлених ді-ючим положенням.
До складу НДС входять: творчі колективи, які працюють по державним і госпрозрахунковим договорам на кафедрах, пробле-мних науково-дослідних лабораторіях, студентське конструкторсь-ке бюро, а також науково-виробничий підрозділ, який складається із фахівців по патентоведенню, науково-технічній інформації, впровадженню НДР, стандартизації і метрології. До управлінсько-го підрозділу входять: начальник НДС, бухгалтер, старший лабо-рант.
Основними завданнями НДС в сучасних умовах господарю-вання являються: розширення та розвиток фундаментальних і прикладних досліджень; стабільне ведення сільськогосподарсько-го виробництва, створення нових сортів сільськогосподарських ку-льтур, порід тварин і птиці, інтенсивних технологій, технологічного устаткування, машин і агрегатів, удосконалення організації праці і управління, які можуть бути конкурентноздатними; підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і якості підготовки спеціа-лістів в університеті; укріплення і розвиток учбово-наукової і екс-периментально-виробничої бази; міжвузівська і міжвідомча коопе-рація; вирішення задач соціального розвитку трудового колективу університету.
Головним критерієм оцінки результатів праці, як наукового колективу у цілому, так і кожного його працівника, являється ефек-тивність і окупність затрат (їх рентабельність).
Робота НДР координується планами науково-дослідних робіт провідних установ України з питань агропромислового комплексу, а також програмами проведення спільних досліджень в межах ННВК (навчально-наукового виробничого комплексу).
Статус наукового закладу вищого (четвертого) рівня акреди-тації, яким є наш університет, ставить завдання поглиблення і розширення наукових досліджень з актуальних питань аграрної науки. Тому ректорат, науково-дослідний сектор університету надають особливого значення підвищенню ефективності наукових дослі-джень. В 1996-1999 рр. дослідження виконувались на замовлення Міністерства агропромислового комплексу України, господарств регіону.
Всього виконувалось 32 теми, з них З - фундаментальних, 29 - прикладних. Всього приймало участь в виконанні науково-дослідних робіт 143 співробітника університету, з них 16 докторів і 179 кандидатів наук.
Проведеними дослідженнями розроблені нові високоефекти-вні технології вирощування технічних культур (керівник теми ака-демік УААН Ушкаренко В.0.) при різних режимах зрошення, а та-кож удосконалення системи отримання екологічно чистої продукції рису в замкнутих чекових системах (керівник теми професор Мо-розов В.В.). Закрита чекова система демонструвалась на багатьох обласних і республіканських рівнях.
В галузі тваринництва отримані нові дані про закономірність росту тварин і птиці, які можуть бути ефективно використані для відбору найбільш високопродуктивних особин. Розроблені методи моделювання і прогнозування ознак продуктивності з використан-ням математичних методів і комп'ютерної техніки. Ця робота в прикладом ефективного співробітництва викладачів зооінженерно-го факультету і кафедри вищої математики (доценти Плоткін С.Я., Поляков М. Г.).
Як позитивне в науково-дослідній роботі слід відзначити ви-користання сучасних методів обробки і аналізу даних, серед яких в університеті використовують кластерний, регресійний, шляхо-вий, багатофакторний ( до 5 факторів) дисперсійний аналіз.
Виконавці науково-дослідних робіт в університеті отримують в загальному учбовому навантаженні до 300 годин, що відводять-ся на науково-дослідну роботу. Це стимулює викладачів кафедр до активної участі в проведенні наукових досліджень.
Напередодні 125-річниці навчального закладу активну участь в цьому процесі приймають всі кафедри університету і його під-розділи.


 

You have no rights to post comments