Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

М.О.ПИРОГОВ – директор технікуму

Скадовський технікум був створений на основі Постанови Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1964 року та наказу Міністерства сільського господарства України від 13 серпня 1964 року на території селища Антонівка, як радгосп-технікум. Основною метою діяльності навчального закладу була підготовка агрономів-рисівників та інших спеціалістів зрошуваного землеробства для забезпечення ними господарств в зоні експлуатації Краснознам’янської зрошувальної системи.
Перший прийом студентів на спеціальність "Агрономія" (спе-ціалізація "Рисівництво") в кількості 120 осіб відбувся у 1966 році. У 1967 році відкривається відділення гідромеліорації з обсягом прийому 60 студентів. Заняття проводилися у приміщенні Антонів-ської восьмирічної школи у вечірній час, але уже з 1967/1968 на-вчального року – в новому навчальному корпусі. Ще через рік були здані в експлуатацію гуртожиток №1 на 200 місць, лабораторний корпус, їдальня, ще пізніше – гуртожиток №2, об'єкти соціально-культурного призначення, закладається дендропарк і облаштову-ється територія. Таким чином в пригороді м.Скадовська виникло сучасне студентське містечко з своєю власною інфраструктурою.
За 35 років існування навчальний заклад неодноразово про-ходив реорганізацію і змінював відомче підпорядкування. Так, у 1993 році, Скадовський радгосп-технікум був підпорядкований Мі-ністерству сільського господарства і продовольства України і рео-рганізований у Скадовський сільськогосподарський технікум. У 1997 році на основі наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України .№ 120 від 17 червня 1997 р. "Про вдоско-налення мережі вищих навчальних закладів" був ліквідований як юридична особа і увійшов до складу Херсонського державного аг-рарного університету на правах структурного підрозділу.
За роки існування навчального закладу було підготовлено близько 4,5 тисяч фахівців сільськогосподарського виробництва, які працюють на даний час на різних посадах в підприємствах аг-ропромислового комплексу, органах державної влади, підприєм-ницьких організаціях, очолюють фермерські господарства.
На даний час технікум здійснює підготовку молодших спеціа-лістів з спеціальностей 5.130107 "Агрономія" і 5.130106 "Організа-ція і технологія ведення фермерського господарства" з ліцензова-ним обсягом відповідно 75 і 50 осіб.
Сучасні традиції у навчально-виховній, науково-дослідницькій і методичній роботі закладали перші викладачі технікуму Ткачук В.З., Бабанін В.Й., Мінаєв І.І., Рябенький В.Г., які своєю самовід-даною працею залишили значний слід в пам'яті педагогічного ко-лективу і студентів. Не можна обминути добрим словом ветеранів технікуму Кузовлєва Г.П., Нетребенка В.Г., Земляного І.Є., Смоля-нюк Л.П., Зиму В.К., Зиму В.М., Сабадаша М.С., Кузовлєву І.М. На їх досвіді і при їх безпосередній участі формувався нинішній педа-гогічний колектив.


Скадовський технікум Херсонського ДАУ

Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету – це сучасний вищий навчальний заклад І рівня ак-редитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів для сільського господарства Херсонської області і суміжних з нею ре-гіонів на основі діючих освітньо-професійних програм і побажань замовників. Розпочинаючи з 1997-1998 навчального року навча-льний процес проводиться за узгодженими планами ступеневої підготовки з Херсонським ДАУ. Випускники технікуму на пільгових умовах продовжують навчання на старших курсах ХДАУ.
Крім основної спеціальності студенти технікуму отримують робочі професії тракториста-машиніста IIІ класу, майстра по озе-лененню населених пунктів, ветеринарного санітара та по бажан-ню – водія категорії С.
Базою навчальних практик для студентів технікуму служить Дослідне господарство Дослідної станції рису УААН, де студенти мають можливість в реальних умовах виробництва відпрацьовувати практичні вміння і навички, виробнича технологічна і пере-ддипломна практики проводяться в сільськогосподарських підпри-ємствах області і фермерських господарствах на основі договорів навчального закладу з їх керівниками.
Заняття у технікумі проводяться у двох навчальних корпусах загальною площею 3963 кв.м, де обладнано 34 кабінети і лабора-торії. В останній час в навчальний процес широко впроваджують-ся сучасні інформаційні технології, досягнення науки і передового досвіду. Викладачі технікуму ведуть значну методичну роботу, по-стійно виступають учасниками виставки передового педагогічного досвіду при республіканському НМЦ по підготовці молодших спе-ціалістів.
В організації навчально-виховного процесу особлива увага надається нетрадиційним і високоефективним формам і методам роботи з студентами, які сприяють якісному формуванню профе-сійних знань, вмінь і навичок, а також закладають основи високої громадянської свідомості, національного патріотизму, загально-людських моральних цінностей. На основі моделювання виробни-чих ситуацій, проведення ділових ігор, диспутів, проблемних уро-ків студенти привчаються до самостійного мислення, аналізу си-туацій, прийняттю вірних управлінських рішень.
Педагогічний склад технікуму стабільний і складається з 24 штатних викладачів, з яких 2 чоловіка мають кваліфікацію спеціа-ліста вищої категорії, 11 – першої і 11 – другої. Досить плідно тру-дяться на освітянській ниві такі викладачі, як Вовкобой Л.І., Смо-лянюк Л.П., Пасічник В.М., Бурячковський Є.М., Науменко І.Р., Са-бадаш М.С., Капустіна Т.Л. та інші. На прикладі їх самовідданої праці, професійної майстерності, студенти засвоюють те, що ви-знання і повага оточуючих досягається лише знаннями і наполег-ливістю в досягненні поставленої мети, високою людяністю і стій-кими моральними принципами.
Скадовський технікум Херсонського державного аграрного університету, вступаючи в третє тисячоліття, впевнено виконує своє призначення, готує гідну молоду зміну спеціалістів сільсько-господарського виробництва і свідомих громадян незалежної України.


 

You have no rights to post comments