Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття координації

Поняття координації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття координації

Термін координація походить від латинських слів «з» (cum) — разом та «ordinatio» — упорядкування, і по суті означає не просто узгодження, а узгодження дій декількох елементів у системі. Розуміння цього терміна й роль координації серед інших функцій управління в міру розвитку науки мінялися.
В українській радянській енциклопедії під терміном «координація» розуміють - узгодження, сполучення, упорядкування, у відповідності ( дій, понять, складових частин чого-небудь). У великому тлумачному словнику бізнесу під координацією розуміється процес комбінування роботи підрозділів і інших структурних компонентів підприємства, щоб домогтися кінцевих цілей.
У науковій літературі поняття координації трактується слідуючим чином.
Координація - процес досягнення єдності зусиль всіх підсистем (підрозділів), організацій для реалізації її задач і цілей.  - В.Н. Парахін, Л.І.Ушвицький.
Координація – управлінська діяльність, яка заключається в забезпеченні взаємозв’язку і взаємно узгодженості суб’єктів, об’єктів і процесів праці в часі і в просторі. - А.Л.Гапоненко А.П.Панкрухін. [А.Л.Гапоненко А.П.Панкрухін Стратегічне управління –М.:Омега-Л,2004.].
Координація – функція менеджменту по встановленню зв’язків, організацій взаємодії і узгодженості роботи компонентів системи, оперативної диспетчеризації виконання планів і завдань. - Р.А.Фатхутдинов.
Координація – попереднє узгодження дій при підготовці планів і узгоджена реакція на виникаючі перешкоди і проблеми при виконанні планів.- А.А.Казанцев.
Координація – досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи шляхом встановлення раціональних зв’язків між ними. - М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі.[ М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі. Основи менеджмента. Пер.з анг.-М.:Дело,1997.- 689с.].
Автори М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара в роботі [М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. Теория иерархических многоуровневых систем.- М.:Мир,1973.- 384с. ] розглядають координацію як завдання вищестоячої керуючої системи, у ході реалізації якої вона намагається домогтися, щоб нижчестоящі системи управління функціонували погоджено. Дж. Моррисей визначає координацію, як функцію управління, спрямовану на створення умов для виконання членами організації дій, необхідних для досягнення цілей організації [Дж. Моррисей. Целевое управление организацией.- М.: Сов. Радио, 1979.-144с.]. У роботі [Рудашевский В.Д. Координационное управление – резерв перестройки. – М.: экономика,1990.-254с] Рудашевским У Д. координація розглядається досить широко. По-перше, як метод організації координатором управлінських відносин між координуємими сторонами; по-друге, як процес, тобто послідовність зв'язаних між собою циклів переробки управлінської інформації; по-третє, як механізм, тобто сукупність упорядкованих дій, що встановлює межу відхилення від загальної мети і вносить корективи в хід її реалізації.
Аналіз існуючих визначень координації дозволяє зробити висновок, що вони відбивають два взаємозалежних аспекти координації — узгодження інтересів і забезпечення взаємодії елементів.
На нашу думку координація - це функція процесу управління, що забезпечує його безперебійність і безперервність. Головне завдання координації - досягнення погодженості в роботі всіх підрозділів організації шляхом установлення раціональних зв'язків між ними.
Отже, координація на підприємствах будь-якох галузі і будь-якого підпорядкування є дуже важливою. Без узгодження дій і рішень окремих підрозділів  підприємство меже стати не керованим і тоді реалізація стратегічних планів на ньому буде неможлива.


 

You have no rights to post comments