Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ – КУРС НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ – КУРС НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ –

КУРС НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Л.М.ГРАНОВСЬКА – начальник навчально-методичного відділення , кандидат с.-г. наук, доцент

Постановою Кабінету Міністрів України № 767 від 2 червня 1998 р. Херсонському сільськогосподарському інституту змінено статус і назву на Херсонський державний аграрний університет. Це визнання великих заслуг професорсько-викладацького складу вузу в справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів-аграріїв, створення необхідної матеріально-технічної бази для проведення сучасних фундаментальних наукових досліджень і ро-зробок. Херсонський державний аграрний університет за свою 125-річну історію підготував понад 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Його випускники успішно працюють не тільки в Украї-ні, республіках колишнього Радянського Союзу, а й по всьому сві-ту. І куди б не занесла доля, дипломи херсонських аграріїв ціну-ються високо, бо вони добре знають як науку, так і практику. Це головна традиція Херсонського аграрного університету, яка базу-ється на сформованих на протязі багатьох десятиріч наукових школах, високій науковій кваліфікації професорсько-викладацького складу.
Якість підготовки спеціалістів – постійна турбота ректорату, деканатів, всіх викладачів університету. Як наслідок, кожного року з оцінкою "відмінно" і "добре" захищається в середньому 85-88 % дипломників. Їх роботи, як правило, тісно пов'язані з актуальними питаннями розвитку агропромислового і водогосподарського ком-плексу, мають прикладний характер, бо виконуються в значній мірі на замовлення користувачів. Розробки вчених університету, до яких активно залучаються студенти, впроваджуються більше, ніж у 60 господарствах шести областей України, Республіки Крим, в пе-ршу чергу – на полях і фермах рідної Херсонської області.
Традиційно у вищих навчальних закладах питання організації учбового процесу покладаються на навчальні частини або навча-льні відділи, де вони, в основному, займаються диспетчерською роботою, організацією практик та підготовкою статистичних звітів. Ліцензування, атестація і акредитація нашого навчального закла-ду, що проведена Міносвітою України на протязі 1995-1998 років, вказала на доцільність придання навчальним відділам більш ши-рокого діапазону обов'язків, включаючи розробку нових навчаль-них технологій, видання учбово-методичної літератури, комп'юте-рне забезпечення навчально-наукового процесу, міжнародні зв'яз-ки, тощо. Тому в нашому вузі була сформована принципово нова структура – навчально-методичне відділення (НМВ) з приданням йому більш широкого кола обов'язків і функцій для оперативного і системного вирішення всіх актуальних учбово-методичних про-блем. До складу навчально-методичного відділення увійшли такі підрозділи:
– диспетчерський відділ;
– відділ технічних засобів навчання (ТЗН);
– лабораторія перспективних навчальний технологій;
– центр інформації про міжнародні зв'язки;
– спецфакультет по перепідготовці незайнятого населення;
– редакційно-видавничий центр "Колос".
Основне завдання навчально-методичного відділення – опе-ративно здійснювати весь комплекс робіт по організації навчаль-но-методичного процесу в університеті. Навчально-методичне відділення (НМВ) підпорядковано проректору по навчальній робо-ті, керівництво відділення здійснює начальник НМВ. Основними функціями, що покладаються сьогодні на навчально-методичне відділення, є такі:
–    контроль за складанням графіків навчального процесу, про-веденням виробничої та навчальних практик, за виконанням кафедрами та деканатами цих графіків; забезпечення кафедр та деканатів документацією по плануванню, обліку і звітності по навчальному процесу;
–    організація складання розкладу навчальних занять по всіх спеціальностях університету;
–    планування і здійснення контролю за проведенням навчаль-них занять, узагальнення результатів контролю та перевірка виявлених недоліків;
–    складання плану заходів по проведенню прийому студентів і аналіз ефективності профорієнтаційної роботи деканатів;
–    розробка заходів по вдосконаленню навчального процесу, впровадженню технічних засобів і нових технологій навчання, в першу чергу комп'ютерних технологій;
–    підготовка матеріалів по організації нових кафедр, спеціаль-ностей, спеціалізацій, факультетів;
–    розробка статуту навчального закладу і положення про орга-нізацію навчального процесу;
–    розробка і коректування, сумісно з деканами, навчальних планів з урахуванням особливостей розвитку агропромисло-вого комплексу регіону;
–    перевірки кафедр і факультетів по навчальній і методичній роботі, перевірки дисципліни праці;
–    облік чисельності і руху контингенту студентів;
–    узагальнення і аналіз матеріалів по підсумкам екзаменаційних сесій і відвідання занять студентами;
–    складання статистичних звітів;
–    організація наукових, навчально-методичних конференцій і семінарів по вдосконаленню навчального процесу і підвищен-ня педагогічної майстерності викладачів;
–    планування раціонального використання учбових приміщень і поліпшення технічного оснащення аудиторій і лабораторій;
–    організація сумісної дії всіх підрозділів НМВ;
–    планування транспортних перевезень, що пов'язані з навча-льно-науковим процесом;
–    перевірка готовності кафедр до проведення усіх видів навча-льного процесу;
–    підготовка матеріалів по навчально-методичній роботі для об-говорення її на ректораті і вченій раді університету;
–    узгодження складу і термінів роботи Державних екзаменацій-них (ДЕК) комісій, підведення підсумків і аналіз роботи ДЕК;
–    підготовка наказів по університету з питань навчально-наукової і навчально-методичної роботи;
–    складання довідок, зв'язаних з навчально-методичною робо-тою;
–    участь у підготовці даних на фінансове забезпечення навча-льного процесу;
–    підготовка матеріалів до затвердження штатного розкладу професорсько-викладацького і навчально-допоміжного складу і планування штатів кафедр;
–    підготовка перспективного плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і контроль за його вико-нанням;
–    укладання графіків перевиборів професорсько-викладацького складу, завідувачів кафедрами і деканів;
–    забезпечення інформацією деканів, завідуючих кафедрами та керівників підрозділів про нові накази, рішення, положення та інші директивні вказівки по навчально-методичній роботі;
–    розподіл, контроль і облік використання погодинного фонду, контроль і оформлення заяв на оплату роботи, що виконана викладачами з погодинною оплатою праці;
–    забезпечення кафедр і підрозділів університету бланками до-кументації;
–    відповіді на листи з питань навчально-методичної роботи;
–    організація, сумісно з відділом кадрів та атестаційною комісі-єю, атестації викладачів та працівників навчально-допоміжного складу;
–    підготовка потрібної інформації для ліцензування, атестації і акредитації спеціальностей вищого навчального закладу;
–    видання навчально-методичної літератури;
–    організація і проведення курсів по підвищенню рівня комп'ю-терної грамотності викладачів і використанню нових навчаль-них технологій в роботі професорсько-викладацького складу;
–    забезпечення допомоги аспірантам і докторантам університе-ту по комп'ютерній обробці даних досліджень;
–    забезпечення деканатів і кафедр університету інформацією про міжнародні зв'язки університету, підготовка проектів і про-грам міжнародного співробітництва та їх реалізації разом з кафедрами і деканатами.
Керівництво навчальною частиною, відділом, навчально-методичним відділенням нашого вищого навчального закладу в різні роки здійснювали: Дубовицька Олександра Наумівна – з 1976 по 1993 рік, доцент Кузьменко Владіслав Дмитрович – з 1993 по 1995 рік, кандидат с.-г. наук, доцент Грановська Людмила Микола-ївна – з 1995 року по теперішній час.
У складі навчально-методичного відділення сьогодні працю-ють: Шепель Лариса Леонідівна – провідний спеціаліст, Яковлева Наталія Іванівна – начальник редакційно-видавничого відділу "Ко-лос", завідувач практикою; методисти: Кучеренко Олена Георгіїв-на, Прищепа Алла Анатоліївна, Харченко Людмила Вікторівна, Кліменко Ніна Іванівна, Шаматава Тетяна Олександрівна, Капе-люш Наталія Анатоліївна, Романова Оксана Борисівна; Іванов Сергій Петрович – завідувач лабораторії перспективних навчаль-них технологій, Корнєв Андрій Михайлович – інженер-програміст, Бруд Надія Володимирівна – учбовий майстер редакційно-видавничого відділу "Колос"; Кириченко Любов Іллівна – завідувач лабораторією ТЗН, Вацелко Сергій Олександрович – інженер-електронник, Комличенко Сергій Юрійович – учбовий майстер від-ділу ТЗН, Фролов Сергій Іванович – художник-оформлювач, Тука-лов Юрій Миколайович – учбовий майстер.
В останні роки багато уваги навчально-методичне відділення приділяє роботі по раціональному впровадженню ступеневої сис-теми підготовки фахівців для агропромислового комплексу, підви-щенню якості підготовки спеціалістів. Формуванню якісного складу студентів університету сприяє добре організована система проф-орієнтації і ступеневої підготовки спеціалістів, основу яких складає створений на базі університету навчально-науково-виробничий комплекс, факультет довузівської підготовки, два ліцеї (сільсько-господарський і ліцей бізнесу та правознавства), Новокаховський державний сільськогосподарський технікум, Скадовський сільськогосподарський технікум ХДАУ, шефські зв'язки зі школами, у пер-шу чергу сільськими, тощо.
Факультет підвищення кваліфікації складає основу структури післявузівської освіти, а докторантура, аспірантура і магістратура дають змогу кожному, хто має нахил до наукової роботи, плідно здійснити свої наміри.
На спецфакультеті по перепідготовці незайнятого населення, що створений в університеті на замовлення Херсонського облас-ного центру зайнятості, щорічно получають другу вищу освіту 50-80 колишніх безробітних. Основні спеціальності, що вони одержу-ють – це "облік і аудит", "менеджмент організацій", "економіка під-приємства". Проводиться підготовка до організації навчання фер-мерів на спецфакультеті. В 1999 році спецфакультет здійснив вже п'ятий випуск фахівців.
Якщо говорити про високу конкурентну здатність підготованих в університеті спеціалістів, то її здійснює досвідчений викладаць-кий колектив, науковому потенціалу якого може позаздрити будь-який столичний вуз. Досить сказати, що в університеті працює 26 докторів наук, професорів. Підручники і посібники херсонських вчених агроуніверситету добре відомі у вузах України, Російської Федерації, інших державах. Серед них "Зрошуване землеробство" (В.О.Ушкаренко), "Ставове рибництво" (І.М.Шерман), "Вирощуван-ня лікарськи і ефіроолійних пряно-смакових рослин" (В.І.Жарінов та А.І.Остапенко), "Удосконалення продуктивних ознак овець" (Б.О.Вовченко), "Ресурсозберігаюча організація зрошуваного зем-леробства" (В.І.Благодатний та П.І.Ковальчук), "Біотехнологія у тваринництві й генетиці" (В.П.Коваленко та І.Ю.Горбатенко), "Тех-нологія виробництва свинини у господарствах різних форм влас-ності" (В.І.Яременко, В.П.Коваленко) та інші. Серед наукових шкіл університету найбільш відомою є наукова школа зрошуваного зе-млеробства С.Д.Лисогорова – В.О.Ушкаренка. До речі за підруч-ник "Зрошуване землеробство" ректор університету, академік УААН Ушкаренко Віктор Олександрович став в 1998 році Лауреа-том Державної премії України в галузі науки і техніки. На кафедрі землеробства відкрито докторантуру.
Отже, доктори і професори, кандидати наук і доценти не ли-ше вимагають грунтових знань від своїх студентів, а постійно вча-ться самі. Лише за останні роки майже 150 чоловік з професорсь-ко-викладацького складу підвищили свою кваліфікацію, в універ-ситетських центрах України – Києві, Львові, Харкові, Сімферополі, у тому числі в умовах передового сільськогосподарського вироб-ництва, а також у США, Югославії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Франції, Румунії, тощо.
Отож ученим університету часто доводиться самим складати непрості іспити, від результату яких залежить перспектива розвит-ку вузу. Розроблена в університеті і розрахована до 2000-го року програма "Кадри" – не дає розслаблятися, постійно стимулює до активної наукової роботи, самовдосконалення. Тому в Херсонсь-кому державному аграрному університеті проходили фахову під-готовку громадяни Куби, Монголії, В'єтнаму, Росії, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Молдови, інших держав.
Університет не відстає від життя, умови якого сьогодні визна-чають нові соціально-економічні відносини, що виникають в про-цесі становлення ринкової економіки. Труднощі, які переживає держава, не минають вуз. Але його колектив успішно долає пере-пони, не тільки зберігаючи досягнуте, а й завойовуючи нові рубежі, про що свідчить зміна стутусу одного з найстаріших аграрних за-кладів України на університет.
Основними напрямами перспективного вдосконалення на-вчально-наукового процесу в університеті є такі:
–    комп'ютеризація навчально-наукового процесу;
–    постійне підвищення наукової кваліфікації викладачів;
–    підвищення ефективності науково-методичної роботи;
–    поглиблення економічних і екологічних знань по кожній спеці-альності і дисципліні;
–    постійне підвищення професійного і культурного рівня всіх співробітників та студентів університету.
Вищий навчальний заклад починався 125 років тому з кафед-ри землеробства. Зрозуміло, що на кафедрі склалася наукова школа, яка визнана як у нас, так і у світі. Тут працює докторантура, аспірантура і магістратура. Кожного року закладаються досліди по впровадженню прогресивних технологій вирощування сільського-сподарських культур, які потім здебільшого стають надбанням крупних сучасних аграрних підприємств. Фундатором кафедри був відомий вчений, основоположник зрошуваного землеробства, професор Сергій Дмитрович Лисогоров, справу якого успішно продовжує його учень академік УААН, професор Віктор Олександ-рович Ушкаренко.

Один з головних напрямків удосконалення навчально-наукового процесу в аграрному університеті – комп’ютеризація. А щоб багатовартісна електроніка працювала якомога продуктивні-ше, при навчально-методичному відділенні створено лабораторію перспективних навчальних технологій, послугами якої охоче кори-стуються як студенти, так і докторанти, аспіранти, магістранти.
На фото кандидат сільськогосподарських наук, доцент, нача-льник навчально-методичного відділення Л.М.Грановська прово-дить оперативне тестування знань студентів з меліоративної гід-рогеології.


 

You have no rights to post comments