Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Л.Г. НАВРОЦКА – к.ю.н., доцент, зав.кафедри

Кафедра правознавства була створена в вересні 1995 року у зв'язку з рішенням про введенню спеціалізації "Правове за-безпеченню в галузях АПК" для студентів економічного факультету Херсонського державного аграрного університету. Необхідність в організації кафедри була продиктована об’єктивною потребою в підготовці спеціалістів економічного профілю для сільського господарства, які змогли б працювати в умовах ринкових відносин. Враховуючи недостатню за-безпеченість сільської місцевості юридичними кадрами, постала нагальна потреба готувати спеціалістів економічних дисциплін з поглибленими правовими знаннями. На кафедру правознавства покладені додаткові обов’язки разом з підготовкою студентів еко-номічного профілю з правової спеціалізації забезпечувати також правову підготовку студентів всіх спеціальностей державного аг-рарного університету, а також осіб які навчаються в магістратурі. Викладачі кафедри права приймають участь в перепідготовці спе-ціалістів служби зайнятості, а також в підвищенні кваліфікації спе-ціалістів сільського господарства, які навчаються в університеті. Крім студентів стаціонару, правові дисципліни вивчаються студен-тами заочного відділенню всіх спеціальностей університету.
На кафедрі викладаються слідуючи юридичні дисципліни: те-орія держави і права, конституційне право України, цивільне пра-во, житлове право, адміністративне, кримінальне право і криміна-льний процес, сімейне право, трудове право, цивільний та арбіт-ражний процес, митне право, підприємницьке право, фінансове, аграрне, міжнародне право, організація юридичної служби в АПК для студентів економічного факультету спеціалізації "Правове за-безпечення в галузях АПК". Крім того, кафедра забезпечує також читання правових дисциплін на всіх факультетах університету: основи права, основи конституційного права; господарське зако-нодавство і трудове право для всіх студентів економічного факу-льтету; аграрне право для студентів агрономічного факультету.
На даний час на кафедрі працюють: 3 доцента, в тому числі 2 кандидата юридичних наук – зав.кафедрою Навроцька Л.Г., до-цент Загороднюк С.О., доцент Костенко С.Я., а також старший ви-кладач Лисухіна Л.М. з великим стажем викладацької роботи, 3 асистента: Морозов Р.В., Іванова І.А., Жайворонок О.В. Врахову-ючи велику кількість різноманітних правових дисциплін і з метою наближенню навчанню до практики на кафедрі працюють високок-валіфіковані спеціалісти-практики, із судів м.Херсона, арбітражно-го суду Херсонської області, державної адміністрації і інших галу-зей народного господарства (приватний адвокат Іщенко Є.П., суд-дя Задорожня Н.О. та інші).
Запрошуються кваліфіковані викладачі із інших вузів, напри-клад, доценти, кандидати юридичних наук – Бородін І.Л., Гевко В.В. – із Херсонського факультету Запорізького юридичного інсти-туту МВС, доцент, к.ю.н. Балабанов О.О. – зав.кафедрою митного права Одеського морського університету.
Викладачі кафедри працюють над підвищенням своєї квалі-фікації: асистент Морозов Р.В. навчається в аспірантурі, асистент Іванова І.А. здає кандидатські екзамени – готується до вступу в аспірантуру.
За минулі 3 роки кафедра провела велику роботу по методи-чному забезпеченню навчального процесу: підготовлені тематичні планиді навчальні програми з усіх правових дисциплін, деякі з них у зв’язку з збільшенням годин – неодноразово змінювались. Підго-товленні методичні і навчальні посібники:
Костенко С.Я. – "Методичний посібник і завдання з аграрного права України", 1997 рік; "Методичний посібник і завдання з сімей-ного права", 1997 рік.
Іщенко Є.П. – "Фінансове право України". Курс лекцій. – На-вчальний посібник, 1997 рік, "Правове регулюванню господарської та підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі України", 1998 рік.
У 1998 році на кафедрі було проведено 1 випуск спеціалістів-економістів з спеціалізації "Правове забезпечення, в галузях АПК". Всі випускники успішно працюють, використовуючи знання еконо-мічні і правові на практиці. На даний час на економічному факуль-теті по спеціалізації "Правове забезпечення в галузях АПК" навча-ється близько 200 студентів на 5-ти курсах.
Щорічно кафедра разом із студентами проводить науково-практичні конференції на правові теми, викладачі приймають участь у конференціях, які організовують у вищих навчальних за-кладах України.
Крім теоретичного вивчення правових дисциплін студенти 4 і 5 курсів проходить практику в районних судах області і Херсонсь-кому арбітражному суді, що допомагає студентам навчитися за-стосовувати правові знання на практиці. Актуальність правової спеціалізації на економічному факультеті перевірена часом і пройшла успішне випробування.


 

You have no rights to post comments