Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

О.Г.САВЧЕНКО – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри,

Я.Г.МАЛІК – доцент

В системі підготовки фахівців в сільське господарському вузі математична освіта є фундаментальною. Програми математичних дисциплін передбачають розвиток здібностей студентів до логічного мислення та придбання ними математичних знань, необхідних як для вивчення інших дисциплін, так і для майбутньої практичної діяльності.
На протязі багатьох років викладання математики в Херсонському сільськогосподарському інституті здійснювалось кафедрою фізики. Тривалий час викладання математики з невеликою кількістю годин аудиторних занять на агрономічному та зоотехнічному факультетах забезпечували 1-2 викладачі.
У 1964 році було відкрито гідромеліоративний факультет, в навчальному плані якого передбачалось вивчення дисципліни "Вища математика" з великим обсягом годин (понад 400). Надалі із збільшенням прийому на цей факультет зростав і обсяг навча-льної роботи з математики, що супроводжувалось із збільшенням кількості викладачів-математиків.
З 1 вересня 1966 року була створена кафедра вищої матема-тики з штатом з 5 викладачів та одного старшого лаборанта. Ка-федра входила до складу ГМФ і забезпечувала викладання курсу вищої математики на всіх факультетах. Наступне розширення фа-культетів сприяло розвитку кафедри.
Завідувачами кафедрою вищої математики до теперішнього часу були: доцент Малік Я.Г. (1966-1975 р.р, та 1989-1984 р.р.), доцент Верчук В.М, (1975-1980 р.р.), доцент Студенцов Г.Й.(1980-1984 р.р.), доцент Бондаренко Л.М. (1984-1989 р.р.), доцент Сав-ченко О.Г. (1994-до ц.ч.). В роки становлення кафедри її колектив розробляв та впроваджував структурно-логічні схеми розділів про-грами вищої математики, календарні навчальні плани, лекційні ку-рси, семестрові розрахунково-графічні завдання, матеріали для проведення практичних занять поточного контролю знань студен-тів, заліків, екзаменів, необхідні навчально-методичні посібники.
В середині 70-х років, коли в навчальному процесі й кількіс-ному аналізі наукових досліджень нашого вузу почалося широке використання ЕОМ, при кафедрі вищої математики була створена лабораторія обчислювальної техніки. Спочатку в ній було дві ЕОМ другого покоління "Наири-2" і декілька перфораційних пристроїв. Першим оператором, програмістом і завідувачем лабораторією був Поляков М.Г.
З 1976 року члени кафедри вищої математики почали викла-дання дисципліни "Обчислювальна техніка" на ГМФ.
У 1976-79 роках відряджений до Алжирської народно-демократичної республіки доцент Малік Я.Г., працюючи там заві-дувачем кафедри вищої математики національного інституту ме-ліорації та водного господарства, виконував велику роботу по на-данню суттєвої допомоги адміністрації вузу в організації й удоско-наленні навчального процесу та методики викладання.
У зв’язку з створенням в 1974 році факультету с.-г. будівниц-тва обсяг роботи на кафедрі вищої математики став ще більшим. У 1977 році кафедру переведено на будівельний факультет, вона мала тоді в своєму складі 15 штатних співробітників, з них 11 ви-кладачів. В ці роки кафедра вела ефективну наукову роботу за го-спдоговірними темами, розв’язуючи математичними методами із застосуванням ЕОМ актуальні практичні задачі замовників –сільських господарств та інших організацій.
Функції кафедри значно розширилися з 1984 року, коли було засновано економічний факультет. У 1986 році лабораторія обчи-слювальної техніки була укомплектована комп’ютерами "ДВК-2". Це дозволило розширити коло задач, які розв'язуються на ЕОМ, що було особливо важливо для економічного факультету. Кафедрі вищої математики було доручено викладання ряду дисциплін на економічному факультеті: "Спецкурс з макро- та міні-ЕОМ", "Техні-чні засоби управління", "Алгоритмізація та програмування", "Авто-матизація збору та обробки економічної інформації", "Математич-не програмування та економіко-математичне моделювання в с.-г. виробництві". В зв’язку з цим кафедру з 1 вересня 1986 року було включено до складу економічного факультету. На базі кафедри вищої математики в 1988 році була створена кафедра статистики та обчислювальної техніки, а якої згодом виділилась кафедра економічної кібернетики.
За останні п’ять років викладацький склад кафедри вищої ма-тематики змінився. У 1994 році кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук – доцент Савченко О.Г., захистили кандидат-ські дисертації Поляков М.Г., Плоткін С.Я., Дебела І.М.


Кафедра вищої математики

В теперішній час кафедра проводить навчання на агрономіч-ному, зооінженерному, будівельно-гідромеліоративному факуль-тах та підготовчому відділенні з дисциплін: "Вища математика", "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Дослідження операцій", "Математичне моделювання інженерних задач", "Моде-лювання технологічних процесів у тваринництві", "Елементарна математика". На кафедрі складені паспорти цих дисциплін для ві-дповідних факультетів, розробляються і застосовуються в навча-льному процесі методичні посібники по окремим темам і розділам. Ведеться постійна робота по відбору різноманітних задач з про-фесійним змістом. Велика увага приділяється неперервному удо-сконаленню методики проведення лекцій, практичних та лабора-торних занять. Оновлюються і готуються нові навчально-методичні матеріали українською мовою. Студенти спілкуються з викладачами кафедри вищої математики впродовж всього періоду навчання в університеті, оскільки дисципліни кафедри виклада-ються починаючи з підготовчого відділення І до ІV-і курсів включно на окремих факультетах.
На кафедрі вищої математики працюють кваліфіковані досві-дчені викладачі. Теперішній склад кафедри: зав.кафедрою – кан-дидат фізико-математичних наук , доцент Савченко О.Г., доцент Малік Я.Г., кандидат с.-г. наук, доцент Поляков М.І., кандидат фі-зико-математичних наук, доцент Плоткін С.Я., старші викладачі – Севостьянова Л.М. Нестеренко І.М., Кисельова Т.І., кандидат с.-г. наук, асистент Дебела І.М., асистенти Степаненко Н.В., Четвери-кова Л.Ю., Григоренко В.В., ст.лаборант Кавун Г.М.
Кафедра вищої математики приймав безпосередню участь в підготовці магістрів з усіх спеціальностей і веде відповідні матема-тичні курси для аспірантів університету. Члени кафедри проводять наукові дослідження, готують статті до публікацій, працюючи в тіс-ному співробітництві а іншими кафедрами університету над про-блемами, пов’язаними з використанням математичних методів в агрономії, зоотехнії, гідромеліорації, будівництві та в економіці с.-г. виробництва. Особливо слід відзначити активну роботу доцентів Плоткіна С.Я., Полякова М.Г. і асистента Степаненко Н.В. по за-стосуванню математичного моделювання с.-г. технологічних про-цесів в дослідженнях, що ведуться за госпбюджетними темами на кафедрі землеробства (під керівництвом академіка Ушкаренко В.О.) і кафедрі генетики й розведення с.-г. тварин (керівник про-фесор Коваленко В.П.).


 

You have no rights to post comments