Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

І.О.СОЛОВЙОВ – кандидат ек.наук, в.о.професора, зав.кафедри

Кафедра менеджменту та маркетингу є однією з самих моло-дих кафедр на економічному факультеті. Але, історія її виникнен-ня сягає у далекий 1928 рік, коли на агрономічному факультеті Херсонського сільськогосподарського інституту було створено ка-федру економіки та організації с.-г. виробництва. Керівництво но-вою кафедрою довірили професору Іванушкіну Я.К. На цій кафед-рі читався курс управління для студентів усіх спеціальностей. На протязі часу існування кафедри економіки та організації с.-г. виро-бництва її очолювали шановні люди, провідні вчені: професор Пе-репічко І.І. (1937-1944 р.р.); кандидати економічних наук Познахи-рін І.Ф., Браславець М.Е. (1944-1948 р.р.); кандидат економічних наук, доцент, директор ХСІ Янюшкін М.Ф. (1949-1957 р.р.); доцент Зільберштейн Л.І. (1957-1973 р.р.); доцент, ректор інституту Бень-ковський Б.Ф. (1973-1980 р.р.); доцент Глущенко Л.І. (1980-1986 р.р.).
У 1984 році у зв'язку з утворенням економічного факультету кафедра економіки і організації с.-г. виробництва, поряд з іншими кафедрами агрономічного факультету, стала базою для створення нових спеціальностей: 1715 - "Економіка та організація сільського господарства" і 1740 – "Бухгалтерський облік і аналіз господарсь-кої діяльності".
У серпні 1986 року економічний факультет виділяється у са-мостійну навчально-адміністративну одиницю, що привело до ви-ділення з кафедри економіки та організації с.-г. виробництва декі-лькох самостійних кафедр. Однією з них була кафедра управління економіки, яку очолив кандидат с.-г. наук, доцент Губа І.Т. У 1993-1994 роках кафедрою завідував кандидат с.-г. наук, доцент Лахо-ня О.І.
Зміни в суспільстві, державному устрої диктували свої умови. Потреби народного господарства в фахівцях з економіки та упра-вління невпинно зростали. В цих умовах виникнення на базі кафе-дри управління і економіки у 1994 році двох нових: кафедри економіки та кафедри управління і права виглядало досить при-родно.
Кафедру управління і права, починаючи з червня 1994 року очолив кандидат економічних наук, в.о. професора Соловйов І.О.
Удосконалення навчальних планів, виникнення нових спеціа-льностей викликали зміни як в навчальних дисциплінах, так і у ви-кладацькому складі, що знаходило відображення в змінах на-йменувань кафедри.
Науково-педагогічну і методичну роботу на кафедрі прово-дять 12 викладачів: кандидат економічних наук, доцент Солов-йов І.О., кандидати економічних наук, доценти Губа М.І., Ігнатюк І.М., кандидат економічних наук, старший викладач Бикова В.Г., кандидати с.-г. наук, доцент Рудік О.Л., в.о.доцента Боліла С.Ю., Осадчук І.В., старший викладач Борьба Р.Г., асистенти Сішко В.В., Доброзорова Е.В.
Кафедра є випускаючою кафедрою за спеціальностями "аг-рарний менеджмент" та "менеджмент організації". Тут зосередже-но комплекс профілюючих дисциплін: менеджмент АПК, основи менеджменту, основи маркетингу, управління маркетингом, упра-вління персоналом, зовнішня економічна діяльність, основи педагогіки та психології. В перспективі готуються ще ряд курсів з питань управління. Це, наприклад, конфліктологія та етика ділово-го спілкування.
Для проведення навчального процесу на кафедрі організова-но кабінет маркетингу. На кафедрі проводиться велика консульта-ційна робота в господарствах різних видів власності Херсонської та Миколаївської областей, методична та виховна робота, а також науково-дослідна робота, яка виявляється у результатах наукових досліджень викладачів та студентів, що доповідаються на щоріч-них конференціях.
Співробітниками кафедри випущено значну кількість друко-ваних робіт, учбові посібники, методичні розробки з предметів. Це дозволяє на високому рівні проводити учбово-методичну, науково-дослідну та науково-педагогічну роботу.


 

You have no rights to post comments