Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Л.О.МАРМУЛЬ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра обліку та аудиту заснована в 1987 році шляхом по-ділу кафедри бухгалтерського обліку та статистики. Її очолювали: у 1987-1994 навч. роках - кандидат економічних наук, доцент В.Н. Зоріна; у 1994-1995 навч. році - кандидат економічних наук, до-цент Л. М. Балахнічова; з 1995 року по теперішній час - доктор економічних наук, професор Л.О.Мармуль.
Кафедра є випускаючою за спеціальністю 7.050106 - Облік та аудит  та спеціалізацією 7.050106.1 - Облік, аудит та правове за-безпечення в галузях АПК.
Навчальним планом підготовки спеціалістів з обліку та аудиту передбачається викладання та засвоєння студентами комплексу профілюючих дисциплін:
- теорія бухгалтерського обліку;
- фінансовий облік;
- управлінський облік;
- спеціальний курс по бухгалтерському обліку;
- гроші та кредит;
- фінанси АПК;
- страховий захист;
- банківська справа;
- аудит;
- контроль і ревізія;
- податкова система;
- бюджет України.
У перспективі до переліку дисциплін планується включити це ряд навчальних курсів з питань бухгалтерського обліку та фінан-сів, а саме: фінансовий менеджмент, облік у зарубіжних Країнах, організація обліку у малому бізнесі.
Науково-педагогічну і методичну роботу на кафедрі прово-дять 15 викладачів. Керівництво університету приділяє велику увагу підготовці наукових кадрів - кандидатів та докторів наук. З 1997 року завдяки підтримці ректора університету академіка УААН В.О.Ушкаренко, на кафедрі обліку та аудиту відкрита аспірантура (науковий керівник Л.О.Мармуль). Під керівництвом професора -Л.О.Мармуль захистили кандидатські дисертації з економічних ди-сциплін викладачі Н.С.Танклевська та О.О.Петрова. З 1997 року на кафедрі працює кандидат сільськогосподарських наук Г.О.Минкіна, яка захистила дисертацію під керівництвом академіка В.О. Ушкаренко; викладає на кафедрі В.М. Шаповалова (науковий керівник проф. В.І. Благодатний). З перших років заснування на кафедрі плідно працює к.е.н., доцент В.Н.Зоріна. Старшими ви-кладачами кафедри є Н.С.Йорж, С.К. Прищепа, А.Г. Тараненко. Молоде покоління викладачів кафедри представляють переважно колишні випускники, відмінники навчання А.Ж. Гончарова, Є.Є.Купцова, Ф.І. Москаленко, С.В. Скрипник, Є.С. Подаков, ст. лаборант Н.М. Микитюк. Практично всі вони працюють над науко-вою проблематикою реформування АПК.
Велика увага на кафедрі надається залученню до навчання в аспірантурі найбільш здібних і талановитих випускників.
При необхідності до роботи на кафедрі залучаються кваліфі-ковані фахівці, спеціалісти народного господарства, які працюють у фінансових та банківських установах, державних підприємствах, інших організаціях.
На кафедрі постійно проводиться консультаційна робота для господарств Херсонської області. Викладачі кафедри приймають активну участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації голов-них бухгалтерів і бухгалтерів підприємств АПК, курсів перекваліфі-кації безробітних.
У науково-дослідній роботі кафедри приймають активну участь студенти старших курсів економічного факультету, резуль-тати наукових досліджень доповідаються на щорічних студентсь-ких наукових конференціях, семінарах. Викладачами кафедри ви-дано понад 50 науково-практичних робіт, які надруковані у всеук-раїнських наукових виданнях. університетському збірнику "Таврій-ський науковий вісник", а також монографії: "Регіональні агропро-мислові комплекси України", "Ефективність функціонування обла-сного АПК в умовах ринкових відносин (питання теорії)". "Терито-ріальна організація та вдосконалення економічних відносин у пло-доовочеконсервній промисловості Херсонської області", " Органі-заційно-економічний механізм ефективного розвитку сільського господарства регіону на основі раціонального водозабезпечення в нових умовах господарювання".
Велика увага приділяється і методичному забезпеченню на-вчального процесу. Провідними викладачами розроблені методи-чні вказівки, рекомендації, робочі зошити і тести для проведення практичних занять, що в значній мірі визначає високий рівень на-вчального процесу.


 

You have no rights to post comments