Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы КАФЕДРА СТАТИСТИКИ І АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ І АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ І АНАЛІЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

С.І.САМАЙЧУК – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра статистики і аналізу сільськогосподарського виробництва створена в травні 1992 року. На кафедрі викладаються такі дисципліни:
–    математична статистика;
–    загальна теорія статистики;
–    сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики;
–    аналіз господарської діяльності.
У зв'язку з підвищенням вимог до підготовки фахівців еконо-мічного профілю та доведенням рівня їх підготовки до міжнарод-них стандартів та у зв’язку зі зміною навчальних планів і програм з 1999-2000 навчального року на кафедрі передбачається викла-дання наступних дисциплін:
–    економетрія;
–    економічний аналіз;
–    статистика;
–    господарський аналіз;
–    фінансовий аналіз.
Склад кафедри: завідувач кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Самайчук С.І., кандидат географічних наук, доцент Тихомирова В.О., заслужений економіст України, доцент Вереіті-нов М.Н., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жуйков Г.Є., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ковтун В.А., старший викладач Благодатна В.Н., асистенти Артамонова І.Ю., Красницька М.П., Мельничук Н.Г., Хлудова Л.О., старший лабо-рант Вощак Н.В.
Кафедра придає велике значення узагальненню передового досвіду в галузі вдосконалення методів економічного аналізу сіль-ськогосподарського виробництва в умовах формування та розвит-ку ринкових відносин та ринкової економіки в АПК з подальшою широкою пропагандою цього досвіду.
Всього співробітниками кафедри за останні 5 років написано більше 40 наукових робіт, котрі опубліковані в випусках "Таврійського наукового вісника", науково-виробничих журналах, у ВАКов-ських виданнях, з окрема в журналах "Экономика и управление" та інших виданнях.
У науково-дослідній роботі кафедри активну участь прийма-ють студенти старших курсів економічного факультету, котрі допо-відають результати своєї наукової роботи на щорічних студентсь-ких наукових конференціях, що регулярно проводяться в квітні-травні.
Колектив кафедри подає науково-виробничу допомогу сільсь-когосподарському виробництву. Ця допомога здійснюється по та-ких напрямках :
– виконання науково-дослідних робіт згідно завдань виробни-цтва, що знаходить своє відображення в державних госпрозрахун-кових темах в дипломних роботах (проектах) випускників, викона-них згідно заяв сільськогосподарських підприємств, банківських установ, інших підрозділів виробництва під керівництвом провід-них викладачів кафедри;
– виконання робіт з перевірки та аналізу фінансово-господарської діяльності КСП, радгоспів, фермерських (селянсь-ких) господарств;
– активна участь колективу кафедри і студентів в роботах щодо вдосконалення методів статистико-економічного, фінансово-го аналізу сільськогосподарського виробництва;
– консультації, лекції, доповіді, рецензії, узагальнення пере-дового досвіду, публікація наукових робіт.
Велика увага приділяється і методичному забезпеченню навчального процесу усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Провідними викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, рекомендації, тести, посібники, робочі зошити для проведення ла-бораторно-практичних занять.
На досить високий рівень поставлена і виховна робота серед студентів, яку проводять всі співробітники кафедри. Викладачі ка-федри є кураторами академічних студентських груп.
Для підвищення наукового рівня складу кафедри та понов-лення його висококваліфікованими фахівцями для викладання ле-кційних курсів залучені виробники, з окрема, заслужений економіст України Вереітінов М.Н., колишній головний економіст ПАК "Зоря" Білозерського району Херсонської області, кандидат сільськогос-подарських наук, начальник відділу ІЗЗ УААН Жуйков Г.Є., канди-дат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ІЗЗ УААН Ковтун В.А., начальник відділу обласного управління статистики Херсонської області держадміністрації Мельничук Н.Г.
На кафедрі значна увага приділяється підготовці та підвищенню наукового рівня молодих викладачів-асистентів. Так асистенти Хлудова Л.О., Красницька М.П., Мельничук Н.Г. навчають-ся в заочній аспірантурі Кримського державного аграрного універ-ситету.
Таким чином, вся робота кафедри спрямована на підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців економічного профі-лю, здатних вирішувати завдання щодо пошуку і реалізації резер-вів підвищення ефективності і якості роботи підприємств, підви-щення виробництва сільськогосподарської продукції при най-менших витратах, виконання намічених планів, що стоять перед агропромисловим комплексом України в складних умовах розвитку ринкової економіки.


 

You have no rights to post comments